Bruksela wszczyna postępowanie przeciwko Węgrom ws. projektu jądrowego z Rosjanami

20 listopada 2015, 07:27 Alert
Elektrownia atomowa w Paks Elektrownia atomowa Paks na Węgrzech. Fot. Wikimedia Commons

(Komisja Europejska)

Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom dotyczące niezgodności projektu elektrowni jądrowej w Paks z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych – informuje Bruksela.

Komisja zadecydowała o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom dotyczącego wykonania projektu elektrowni jądrowej Paks II. Po wymianie korespondencji z władzami Węgier i po dogłębnej analizie warunków udzielania zamówień, Komisja wystosowała do Węgier wezwanie do usunięcia uchybienia.

Rząd Węgier udzielił zamówienia z wolnej ręki na budowę dwóch reaktorów oraz na odnowę dwóch kolejnych reaktorów w elektrowni jądrowej w Paks z pominięciem przejrzystej procedury. Zdaniem Komisji bezpośrednie udzielenie zamówienia na projekt elektrowni jądrowej Paks IIjest niezgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych(tj. dyrektywami 2004/17/WE oraz 2004/18/WE).

Dyrektywy konsolidują obowiązujące na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zasadyprzejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Na ich podstawie każdy przedsiębiorca powinien mieć godziwą szansę ubiegania się o zamówienie, odpowiadając na zaproszenie do składania ofert.