font_preload
PL / EN
Alert 13 marca, 2018 godz. 20:30   
REDAKCJA

Tauron potraja zyski i zwiększa sprzedaż węgla

2Zdjęcie z placu budowy bloku węglowego 910MW w Jaworznie. Fot. Nowe Jaworzno Grupa Tauron Zdjęcie z placu budowy bloku węglowego 910MW w Jaworznie. Fot. Nowe Jaworzno Grupa Tauron
Przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych oraz wzrost wyniku EBITDA o 6,2 proc., a zysku netto u netto o 274 proc., odnotował Tauron Polska Energia w 2017 roku.

W 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,4 mld zł, wobec 17,6 mld zł rok wcześniej. Wzrost przychodów odnotowano w segmentach: Wydobycie (o 17,6 proc.), Wytwarzanie (o 4 proc.) i Dystrybucja (o 6,5 proc.). Nieznacznie niższe przychody wygenerował segment Sprzedaż.

EBITDA Grupy uzyskana w 2017 r. wyniosła ponad 3,5 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 6,2 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym w 2016 r. Podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w strukturze łącznej EBITDA Grupy miały segmenty: Dystrybucja (64 proc.) i Sprzedaż (24 proc.).

Na rekordowe wyniki segmentu Sprzedaż (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla Grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W 2017 r. zysk netto Grupy Tauron osiągnął poziom 1,4 mld zł, niemal czterokrotnie wyższy niż w 2016 r., kiedy wyniósł 370 mln zł. Jak informuje Grupa wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie Wytwarzanie.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w mln zł) I-IV kwartały 2017 r. I-IV kwartały 2016 r. Zmiana
(proc.)
IV kw. 2017 r. IV kw. 2016 r. Zmiana
(proc.)
Przychody ze sprzedaży 17 416 17 646 -1,3 4 545 4 655 -2,4
EBIT 1 806 802 125,4 227 276 -17,8
EBITDA 3 545 3 337 6,2 667 876 -23,8
Marża EBITDA 20,4 proc. 18,9 proc. 1,5 p.p. 14,7 proc. 18,8 proc. -4,1 p.p.
Zysk netto 1 383 370 273,6 189 94 101,2
Marża zysku netto 7,9 proc. 2,1 proc. 5,8 p.p. 4,2 proc. 2,0 proc. 2.2. p.p.
Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 381 367 275,7 188 93 102,7

– W 2017 r. Grupa wykorzystała możliwości wynikające z szybkiego rozwoju polskiej gospodarki. Osiągnęliśmy bardzo dobre, zgodne z oczekiwaniami rynku, wyniki finansowe, które zostały wypracowane w dużej mierze dzięki poprawie kluczowych wskaźników operacyjnych – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Jak zaznacza prezes na uwagę zasługują zwłaszcza rosnące wolumeny produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej . – W 2018 r. planujemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję lidera w zakresie dystrybucji energii, jednak nie zapominamy również o unowocześnieniu mocy wytwórczych. Nasza flagowa inwestycja tj. budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a jej zaawansowanie na koniec 2017 r. wynosiło 54 proc. – podkreśla prezes.

Wydobycie węgla

W ubiegłym roku produkcja i sprzedaż węgla handlowego była wyższe odpowiednio o: 1,3 proc. i 11,7 proc. w porównaniu z 2016 r. W analizowanym okresie 57 proc. zapotrzebowania Grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych.W 2017 r. Grupa wyprodukowała 18,4 TWh energii elektrycznej, tj. o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych była stabilna i wyniosła 1,3 TWh.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 12,2 PJ, tj. o 5,9 proc. więcej w stosunku do 2016 r., co było konsekwencją wyższego zapotrzebowania odbiorców wynikającego m.in. z niższych temperatur.W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała 3,4 proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom 51,4 TWh energii elektrycznej. To pochodna bardzo dobrej koniunktury gospodarczej wpływającej na większy pobór energii elektrycznej przez odbiorców.

W 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 34,9 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 9 proc. Znaczący wzrost wolumenu jest efektem aktywnych działań sprzedażowych skutkujących w szczególności wyższą sprzedażą energii na rzecz klientów biznesowych.

Kluczowe parametry operacyjne J.m. 2017r. 2016r. Zmiana (proc.) IV kw. 2017 r. IV kw. 2016 r. Zmiana (proc.)
Produkcja węgla handlowego mln Mg 6,45 6,37 1,3 1,77 2,16 -18,1
Sprzedaż węgla handlowego mln Mg 6,77 6,06 11,7 1,76 1,96 -10,2
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 18,41 16,80 9,6 4,38 4,36 0,5
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda) TWh 1,30 1,32 -1,7 0,36 0,32 11,8
Wytwarzanie ciepła PJ 12,20 11,52 5,9 4,28 4,53 -5,5
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 51,37 49,68 3,4 13,06 12,86 1,6
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż TWh 34,94 32,04 9,1 9,39 8,85 6,1
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 533 5 474 1,1 5 533 5 474 1,1

Realizowany w Tauron Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1 091 mln zł (w latach 2016-2017). Uzyskane oszczędności stanowią już 84 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty: Dystrybucja i Wytwarzanie.

Inwestycje

W 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 3,5 mld zł i były niższe o 9 proc. w porównaniu z 2016 r.Największa część nakładów inwestycyjnych (1,3 mld zł) została przeznaczona na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Zaawansowanie projektu na koniec grudnia 2017 r. wynosiło 54 proc. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie Dystrybucja capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (610 mln zł).Grupa realizuje również trzy istotne projekty inwestycyjne w zakładach górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze. Łączny capex przeznaczony na projekty górnicze w 2017 r. osiągnął poziom 166 mln zł.

Rok 2017 był okresem dużej aktywności w obszarze pozyskiwania finansowania przez Grupę. W lipcu spółka wyemitowała dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, które są notowane na London Stock Exchange.

Euroobligacje 

– Znaczącym sukcesem w minionym roku była dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania i optymalizacja terminu zapadalności zadłużenia. Wyemitowaliśmy notowane na giełdzie w Londynie euroobligacje o wartości 500 mln euro i zapewniliśmy sobie możliwość opcjonalnej emisji obligacji hybrydowych. Te działania pozytywnie wpływają na stabilność finansową Grupy, zapewniając jednocześnie środki niezbędne do realizacji programu inwestycyjnego – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów. Na dobrą sytuację finansową Grupy istotny wpływ miały konsekwentnie realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji. Program poprawy efektywności od początku 2016 r. przyniósł niemal 1,1 mld zł oszczędności, a wprowadzone inicjatywy strategiczne dały ponad 900 mln zł pozytywnego rezultatu finansowego – dodaje wiceprezes.

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy osiągnęły poziom 8,0 mld zł (wzrost o 4,4 proc. rdr), a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

Grupa Tauron/CIRE.pl