font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna OZE Węgiel 21 maja, 2014 godz. 10:41   
REDAKCJA

Hedegaard: Nadwyżka uprawnień zaburza funkcjonowanie ETS

Connie Hedegaard

Z informacji odnotowanych w rejestrze unijnym wynika, że emisje gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) według szacunków obniżyły się w ubiegłym roku o co najmniej 3 proc.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Dobra wiadomość jest taka, że emisje malały szybciej niż w latach poprzednich nawet wówczas, gdy europejskie gospodarki zaczęły podnosić się z recesji. Jednakże nadwyżka uprawnień do emisji nadal rośnie, co może zaburzać funkcjonowanie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Komisja podjęła już działania, aby temu zaradzić, i przyjęła środek mający na celu opóźnienie sprzedaży części uprawnień. Ale ponieważ jest to środek tymczasowy, Komisja zaproponowała, aby utworzyć rezerwę zapewniającą stabilność rynku. Parlament Europejski i Rada powinny podjąć dalsze kroki i szybko osiągnąć postęp w swoich dyskusjach ”.

Spadek poziomu emisji w 2013 r.

EU ETS obejmuje ponad 12 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 28 państwach członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, jak również emisje przewoźników lotniczych obsługujących loty między portami lotniczymi w Europie. W ubiegłym roku rozpoczął się trzeci okres rozliczeniowy ETS (etap 3), który potrwa do 2020 r.

W 2013 r. zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych wyniosły 1 895 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Ponieważ w trzecim okresie rozliczeniowym rozszerzono zakres EU ETS, z powodów metodologicznych trudno jest ustalić z całkowitą pewnością zmianę poziomu emisji w porównaniu z 2012 r. Szacuje się jednak, że emisje z instalacji w sektorach objętych drugim i trzecim okresem rozliczeniowym w 2013 r. były o co najmniej 3 proc. niższe od poziomu z 2012 r., w oparciu o identyczne zasady oceny. Emisje dodatkowo objęte systemem EU ETS ze względu na rozszerzenie jego zakresu wyniosły według szacunków między 79 a 100 mln ton.

Ponowny wzrost nadwyżki uprawnień

Skumulowana nadwyżka uprawnień do emisji ponownie wzrosła – z niecałych dwóch miliardów pod koniec 2012 r. do ponad 2,1 mld w 2013 r. W 2013 r. w ilości tej uwzględniono wymianę międzynarodowych jednostek emisji na uprawnienia, sprzedaż uprawnień etapu 3 w celu pozyskania środków na program NER300 na rzecz wspierania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, uprawnienia przyznane na 2013 r. i aukcje uprawnień do emisji w ramach etapu 3 w 2013 r. Oczekuje się, że w 2014 r. nadwyżka zacznie się kurczyć, ponieważ w pierwszym kwartale 2014 r. rozpoczęto realizację opóźnienia sprzedaży uprawnień.

Wysoki poziom spełniania wymogów

Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełniania przez przedsiębiorstwa wymogów systemu EU ETS. Mniej niż 1 proc. instalacji, które zgłosiły emisje za 2013 r., nie umorzyło uprawnień obejmujących ich całkowite emisje przed upływem terminu w dniu 30 kwietnia 2014 r. Większość z nich to małe instalacje, emitujące razem mniej niż 1 proc. emisji objętych systemem EU ETS. Według danych z rejestru za rok 2013, który był pierwszym rokiem sprawozdawczym trzeciego okresu rozliczeniowego, około 3 proc. instalacji stacjonarnych zobowiązanych do spełnienia wymogów w tymże roku nie zgłosiło swoich emisji do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wymiana międzynarodowych jednostek emisji

Od 2013 r. jednostki emisji uzyskane z inwestycji w projekty w państwach trzecich na rzecz ograniczenia emisji nie mogą być już bezpośrednio umarzane w ramach spełniania wymogów ETS, lecz muszą być wymieniane na uprawnienia.

Do 30 kwietnia 2014 r. na uprawnienia wymieniono 132,8 mln jednostek, z czego połowę stanowiły jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER)1, a drugą połowę – jednostki redukcji emisji (ERU)2. Jednostki te pochodziły z niewielkiej liczby państw, np. 80 proc. CER pochodziło z Chin, a prawie 5 proc. z Indii; 70 proc. ERU pochodziło z Ukrainy, a 25 proc. z Rosji.

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączniku. Więcej informacji na temat liczby i rodzaju jednostek wymienionych do dnia 30 kwietnia 2014 r., w podziale na państwa pochodzenia i projekty, jest dostępnych tutaj.

Sprawozdawczość i spełnianie wymogów dotyczące emisji lotniczych w 2013 r. przesunięte na 2015 r.

Dane za 2013 r. nie obejmują emisji lotniczych, ponieważ operatorzy statków powietrznych będą zobowiązani do zgłoszenia emisji za 2013 r. pochodzących z lotów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego dopiero od 31 marca 2015 r., a do umorzenia odpowiedniej liczby uprawnień – od 30 kwietnia 2015 r. Terminy te zostały wydłużone w ramach niedawnej zmiany dyrektywy w sprawie EU ETS, która będzie uwzględniała zamierzone wdrożenie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z lotnictwa.

Kontekst

W ramach systemu EU ETS podmioty odpowiedzialne za instalacje są zobowiązane do przekazywania co roku danych dotyczących zweryfikowanych emisji do rejestrów państw członkowskich. Dane za rok 2013 stały się publicznie dostępne za pośrednictwem dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL) w dniu 2 kwietnia 2014 r. Od 15 maja w EUTL udostępniono również dane dotyczące poziomu spełniania wymogów, wraz z informacjami na temat wypełniania przez instalacje spoczywającego na nich obowiązku umorzenia ilości uprawnień równej ubiegłorocznym zweryfikowanym emisjom.

Trzeci okres rozliczeniowy w ramach systemu EU ETS rozpoczął się 1 stycznia 2013 r. i zakończy się po upływie ośmiu lat w dniu 31 grudnia 2020 r. Prawodawstwo reformujące system EU ETS i ustanawiające zmienione zasady na okres do roku 2020 i później zostało przyjęte jako część pakietu klimatyczno-energetycznego UE w dniu 23 kwietnia 2009 r. (zob. IP/09/628).

W styczniu 2014 r. Komisja zaproponowała przepisy w celu ustanowienia rezerwy zapewniającej stabilność rynku na początku następnego okresu rozliczeniowego ETS w 2021 r. Rezerwa mogłaby rozwiązać problem zakumulowanej nadwyżki uprawnień do emisji i zwiększyć odporność systemu na poważne wstrząsy poprzez dostosowanie podaży uprawnień, które mają zostać sprzedane na aukcji

Źródło: Komisja Europejska