font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna 9 sierpnia, 2017 godz. 7:30   
KOMENTUJE: Daniel Obajtek

Obajtek: Energa zwiększa zyski i produkcję energii elektrycznej

daniel obajtek Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen
Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2017 roku 174 mln zł wobec 127 mln zł straty rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP zakładał 184,1 mln zł zysku netto.Wynik netto za pierwsze półrocze w wysokości 488 mln zł jest o 34 proc. wyższy niż rok wcześniej. 

EBITDA wyniosła w II kwartale 542 mln zł i była nieznacznie wyższa od wcześniejszych szacunków spółki na poziomie 535 mln zł. Zysk operacyjny grupy wyniósł w II kwartale 300 mln zł wobec 35 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2,487 mld zł wobec 2,316 mld zł rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 279,6 mln zł zysku operacyjnego i 2,45 mld zł przychodów.

Wyniki grupy Energa w drugim kwartale 2017 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników poprzednich okresów (Dane w mln zł)

Wybrane dane Wyniki Kons. Różnica r/r q/q H1 2017 rdr
Przychody 2 487,0 2 451,0 1,5% 7,4% -8,2% 5 197,0 5,3%
EBITDA 542,0 536,0 1,1% 21,8% -9,8% 1 143,0 4,9%
EBIT 300,0 279,6 7,3% -957,1% -15,5% 655,0 822,5%
Zysk netto j.d. 174,0 184,1 -5,5% -237,0% -43,9% 484,0 -506,7%
marża EBITDA 21,8% 21,9% -0,08 2,58 -0,38 21,99% -0,08
marża EBIT 12,1% 11,4% 0,64 13,57 -1,04 12,60% 11,17
marża netto 7,0% 7,5% -0,52 12,48 -4,44 9,31% 11,72

W pierwszej połowie roku Energa osiągnęła 5,2 mld zł przychodów – o 5 proc. więcej niż rok wcześniej i wypracowała zysk netto w wysokości 488 mln zł – o 34 proc. wyższy od oczyszczonego z odpisów wyniku roku ubiegłego. EBITDA wyniosła 1 143 mln zł i była wyższa o 53 mln zł. Energa odnotowała wzrost wyników operacyjnych w Sprzedaży (7 proc. więcej sprzedanej energii) i w Wytwarzaniu (14 proc. wzrost produkcji). Grupa wyprodukowała 2,1 TWh energii elektrycznej (o 0,3 TWh więcej), łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł natomiast 10,1 TWh (wzrost o 0,7 TWh). Wolumen dystrybuowanej energii utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego – 11 TWh.

– Pierwsze półrocze należy uznać zdecydowanie za udane. Grupa rozwija się we właściwym tempie, zgodnie z przyjętą strategią. Mimo trudnego otoczenia zewnętrznego mamy wyraźnie lepsze wyniki niż rok temu. Bezpieczeństwo energetyczne i szansę na zwiększenie przychodów widzimy nie tylko w nowych źródłach konwencjonalnych, ale także w lepszym bilansowaniu produkcji OZE. Dlatego jesteśmy liderami magazynowania energii i usług DSR (Demand Side Response). Drugie półrocze rozpoczęliśmy z solidnym buforem finansowym, także dlatego, że skutecznie wydeptujemy własną ścieżkę rozwoju w silnie wpływającym na nas otoczeniu regulacyjnym i administracyjnym – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu Energi.

Segment Dystrybucji wypracował EBITDA w wysokości 930 mln zł (10 mln zł większą niż rok wcześniej) pomimo negatywnego wpływu niższej taryfy dystrybucyjnej na 2017 rok i wyższych kosztów OPEX. Pozytywny wpływ na wynik Segmentu, zwłaszcza w II kw. br., miała też wyższa marża na dystrybucji będąca efektem korzystnej struktury sprzedaży. Dystrybucja jest niezmiennie motorem rozwoju całej Grupy – w pierwszej połowie roku odpowiadała za 81 proc. jej EBITDA.

Segment Wytwarzania osiągnął lepszy wynik przy utrzymujących się niskich cenach praw majątkowych, wyższych kosztach paliw oraz wzroście podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych. W I półroczu wypracował EBITDA na poziomie 177 mln zł, o 9 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost EBITDA o 5 proc. w głównej mierze wynikał ze wzrostu przychodów ze sprzedaży: energii elektrycznej oraz regulacyjnych usług systemowych. Segment wyprodukował w całym I półroczu o ponad 14 proc. energii więcej niż rok temu. Przyczyniło się do tego m.in. zakończenie modernizacji bloku energetycznego nr 1 w Elektrowni Ostrołęka B, co przekłada się na wyższą efektywność wytwarzania energii elektrycznej. Więcej energii wyprodukowały wszystkie (poza fotowoltaiką) aktywa wytwórcze.

Segment Sprzedaży konsekwentnie rozwijał nowe produkty i w pierwszym półroczu zyskał niemal 40 tys. nowych klientów – prawie cztery razy więcej, niż utracił na rzecz innych sprzedawców. Dzięki temu liczba klientów Energa Obrót pierwszy raz w historii przekroczyła 3 mln. W gronie największych pozyskanych partnerów biznesowych znalazł się m.in. PKP Intercity. W II kw. Segment wyraźnie poprawił wyniki mimo stałych obciążeń wynikających z długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów i zamknął pierwsze sześć miesięcy EBITDA w wysokości 11 mln zł. W I kwartale czynniki takie, jak: spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej, wzrost kosztów wykonywania zadań Sprzedawcy Zobowiązanego, a także niekorzystna cena „zielonych certyfikatów” wpłynęły na ujemny wynik Segmentu (- 10 mln zł EBITDA). Jednak już II kwartał przyniósł bardzo wyraźne odbicie i zauważalną poprawę wynikającą m.in. ze wzrostu marży na sprzedaży energii elektrycznej o 25 mln zł oraz wzrostu o 10 proc. wolumenu sprzedaży.

W I półroczu 2017 roku Energa zrealizowała inwestycje na poziomie prawie 528 mln zł, z czego 434 mln zł w Segmencie Dystrybucji. Prace obejmowały modernizację i rozbudowę sieci dla nowych odbiorców i wytwórców.

W I półroczu Grupa przyłączyła blisko 25 tys. nowych klientów, wybudowała i zmodernizowała 1 865 km linii wszystkich napięć, a także przyłączyła do sieci blisko 12 MW nowych źródeł OZE.

Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl/Energa