font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna Gaz 21 lutego, 2018 godz. 6:45   
REDAKCJA

Polenergia podsumowuje 2017 rok. Chwali ustawę o OZE i rynek mocy

Farma wiatrowa Polenergii w Pucku Farma wiatrowa Polenergii w Pucku. Fot. Polenergia

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za 2017 rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 2 762 mln PLN, skorygowana EBITDA blisko 182 mln PLN, a skorygowany zysk netto ponad 20 mln PLN.

W 2017 roku Grupa Polenergia utrzymała przychody i marże na relatywnie stabilnym poziomie. Było to możliwe dzięki prowadzonym działaniom optymalizacyjnym, na przekór nadal bardzo trudnym warunkom rynkowym i zdarzeniom pozostającym poza kontrolą Grupy, które wpłynęły na wynik segmentu energetyki wiatrowej (dalszy spadek cen zielonych certyfikatów, niepewność dotycząca podatku od nieruchomości) oraz segmentu energetyki konwencjonalnej (niższa rekompensata z tytułu kosztów osieroconych i wyższe kosztu gazu). Opisywany efekt został uzyskany dzięki ograniczaniu kosztów oraz koncentracji na optymalizacji marż biznesów operacyjnych.

Znakomite warunki wietrzne, doskonała lokalizacja jak i zastosowanie najnowocześniejszych technologii przez Polenergię, pozwoliły osiągnąć w 2017 roku rekordowy poziom produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych 761 GWh. Farmy wiatrowe Puck, Łukaszów, Modlikowice, Gawłowice, Rajgród, Skurpie oraz Mycielin o łącznej zainstalowanej mocy ponad 243 MW osiągnęły produktywności na poziomie 35 proc., która wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem o 18 proc. i kolejny raz okazała się znacząco lepsza od średniej produkcji w Polsce. W najlepszych miesiącach produktywność czołowych farm grupy przekroczyła 55%. Ponadto techniczne koszty operacyjne z wyłączeniem nieplanowanych awarii, są na optymalnie niskich poziomach.

Grupa Polenergia osiągnęła w 2017 roku wynik na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 181,6 mln PLN. Złożyły się na to m.in. wyniki energetyki wiatrowej 86,1 mln PLN, energetyki konwencjonalnej 72,7 mln PLN, segmentu dystrybucji 16,4 mln PLN, segmentu obrotu 13,1 mln PLN oraz segmentu biomasy 0,9 mln PLN. Skorygowana marża EBITDA wyniosła w 2017 roku 6,6 proc. i była o 1 p.p. niższa od marży osiągniętej w 2016 roku. Relatywnie niewielki spadek marżowości był możliwy za sprawą kontynuacji programu optymalizacji kosztów funkcjonowania Grupy, wysokiej produktywności farm wiatrowych oraz bardzo dobrej marżowości segmentu Obrotu. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem segmentu Obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) spadła w 2017 roku z 37,5 proc. do 31,4 proc.

– Kolejny rok funkcjonowania Grupy Polenergia w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym potwierdza, że strategia oparta na stabilnych fundamentach oraz konsekwentna realizacja inicjatyw zmierzających do obrony wartości dla akcjonariuszy, stanowią właściwą odpowiedź na uwarunkowania zewnętrzne. Program oszczędnościowy pozwolił na osiągnięcie istotnych oszczędności na poziomie kosztów operacyjnych. W efekcie przeprowadzonej restrukturyzacji koszty centrali zostały obniżone w 2017 roku o 1,7 mln PLN w porównaniu do 2016 roku i aż o 9 mln PLN w porównaniu do 2015 roku. Dodatkowo koszty operacyjne naszych farm wiatrowych są często znacząco niższe w porównaniu z innymi tego typu obiektami w Polsce. W tym roku będziemy kontynuować działania zmierzające do poprawy wyników portfela aktywów w szczególności poprzez zwiększanie efektywności posiadanych aktywów oraz rozwój segmentu Dystrybucji. Optymalna sytuacja kosztowa pozwoli na maksymalne wykorzystanie zapowiadanych pozytywnych zmian regulacyjnych, takich jak nowelizacja ustawy OZE i wejście rynku mocy. – zapowiada Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Polenergia równolegle z bieżącą działalnością operacyjną realizowała prace nad rozwojem nowych projektów. W marcu 2017 roku Bałtyk Środkowy II otrzymał prawomocną Decyzję Środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. To druga prawomocna Decyzja Środowiskowa wydana spółce na przestrzeni ostatnich lat, co sprawia, że morskie farmy wiatrowe są strategicznymi projektami realizowanymi obecnie przez Polenergię. Ich moc 1200 MW jest 3-krotnie większa niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja została zawieszona w związku z wejściem w 2016 roku przepisów zmieniających w drastyczny sposób funkcjonowanie sektora OZE na lądzie. Prace deweloperskie w roku 2017 skupiały się na kampanii pomiarowej wiatru prowadzonej przy użyciu systemu LIDAR oraz wstępnych badań geologicznych dna morskiego. Trwają też prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej dotyczącej morskiej infrastruktury przesyłowej.

W przypadku farm wiatrowych on-shore Spółka ma w swoim portfelu projekty o łącznej mocy 185 MW będące w końcowej fazie dewelopmentu, które mają pozwolenie na budowę oraz prekwalifikację do udziału w procesie aukcyjnym. Dla części portfela projektów o mocy 26 MW, które są we wcześniejszej fazie dewelopmentu, podjęta została decyzja o rozwoju w to miejsce projektów fotowoltaicznych wykorzystujących istniejące warunki przyłączenia oraz umowy dzierżawy. Projekty te oczekują na aukcje, które mają być ogłoszone w 2018 roku.

W segmencie Dystrybucji zgodnie z planem realizowany jest program inwestycyjny wdrożony w 2016 roku, który zakłada docelowy wzrost Wartości Regulacyjnej Aktywów o 26% oraz wzrost liczby odbiorców przyłączonych na stałe do sieci spółki o 58%. W obszarze sprzedaży energii do klientów niepodłączonych do własnej sieci, w 2017 roku zawarto 320 umów na sprzedaż 19 GWh energii elektrycznej. Ponadto rozwijane są pilotażowe inicjatywy w obszarze fotowoltaiki dla istniejących klientów oraz stacji ładowania samochodów w ramach dystrybucyjnych projektów spółki. Polenergia kontynuuje również współpracę z Convergent Energy & Power w zakresie magazynowania energii.