font_preload
PL / EN
Alert 9 marca, 2016 godz. 7:30   
REDAKCJA

Rząd przyjął projekt specustawy w sprawie szczytu NATO

Stadion_Narodowy_w_Warszawie_20120422 Szczyt NATO odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie

(Ministerstwo Obrony Narodowej)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z Organizacją Szczytu Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r., przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego odbędzie się 8-9 lipca br. w Warszawie. Oznacza to, że do Polski przyjadą szefowie państw i rządów 28 krajów członkowskich organizacji, członkowie delegacji państwowych oraz akredytowani dziennikarze. Decyzja o organizacji tego przedsięwzięcia w Warszawie zapadła w 2014 r. na szczycie w Newport (Walia).

Aby zapewnić sprawne przygotowanie tego przedsięwzięcia i bezpieczeństwo jego uczestnikom, opracowano specjalną ustawę, która wyłącza udzielanie zamówień publicznych związanych z organizacją Szczytu NATO w Warszawie spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – przy zachowaniu podstawowych standardów udzielania zamówień publicznych. Chodzi o zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zasada jawności, wynikająca z przepisów o zamówieniach publicznych, pozwala na zapoznanie się z informacjami i dokumentacją przetargową jego uczestnikom i innym osobom. Ze względu na rangę i charakter spotkania jakim jest Szczyt NATO, ujawnienie informacji związanych z jego organizacją mogłoby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i państw biorących w nim udział. Dlatego do przygotowania tego przedsięwzięcia nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych.

Przyjęto, że udzielając zamówień publicznych związanych z organizacją Szczytu NATO w Warszawie, zamawiający:

• zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
• prowadzi postępowanie w sposób przejrzysty i zapewnia równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia, z uwzględnieniem okoliczności, które mogą mieć wpływ na jego udzielenie;
• nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia – nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia – zastrzegł, że nie mogą być udostępniane;
• zamieszcza niezwłocznie na stronie BIP informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Zgodnie z projektem ustawy, zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa.
Ustawa powinna wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ma obowiązywać do 15 lipca 2016 r.