font_preload
PL / EN
Energetyka OZE 10 maja, 2016 godz. 11:15   
REDAKCJA

Schnell: Bawarska ustawa odległościowa jest zgodna z konstytucją

Wiatraki

KOMENTARZ

Christian Schnell

Współpracownik BiznesAlert.pl

Sąd konstytucyjny Bawarii ocenił, że wprowadzone w 2014 r. przepisy prawa budowlanego kraju związkowego Bawarii, które ustalają minimalną odległość elektrowni wiatrowych od domów mieszkalnych na terenach nie objętych planem miejscowym (Bebauungsplan) na minimum 10-krotność wysokości elektrowni są zgodne z konstytucją Bawarii i z konstytucją federalną (Grundgesetz).

Bawarski sąd konstytucyjny orzekł odmiennie niż przyjęto w stałym i utrwalonym orzecznictwie stanowiącym, że 3-krotność wysokości elektrowni jest wystarczającą odległością pod względem ochrony wizualnej, ustawodawca zaś może ustalić inną odległość w celu ochrony zwartych obszarów budownictwa mieszkaniowego, o ile plan miejscowy nie ustali inaczej. Jednakże sąd orzekł, że przepisy wymuszające przy ustalaniu planów miejscowych (które przewidują lokalizację elektrowni wiatrowych bliżej niż 10-krotność ich wysokości od domów mieszkalnych zlokalizowanych w sąsiadujących gminach) uzgodnienie z sąsiednimi gminami są rażąco niezgodne z zasadą samorządności i w związku z tym niezgodne z konstytucją Bawarii i z konstytucją federalną.

Zgodnie z niemieckim prawem federalnym prawo budowlane pozwoli krajom związkowym ograniczyć ogólną zasadę, że na terenach nieobjętych planem miejscowym (unbeplanter Aussenbereich) uruchomienie elektrowni wiatrowych jest preferowaną działalnością, które jest dopuszczalna, o ile interes publiczny nie stanowi inaczej. Interesem publicznym może być jednak to, że dana gmina za pomocą miejscowych planów wyznaczy inny obszar gminy dla lokalizowania elektrowni wiatrowych.

Sąd ocenił, że pomimo faktu, że ograniczenie wprowadzone przez ustawodawcę Bawarii jest istotnym ograniczeniem dla uruchomienia elektrowni wiatrowych, nie wyklucza ono powyższej ogólnej zasadę preferencji ustawodawca federalnego, ponieważ dalej istnieje możliwość uruchomienia farm wiatrowych na terenach objętymi planami miejscowymi i również na obszarach leśnych. Ponadto powyższe ograniczenie nie obowiązuje również w przypadkach, jeżeli na terenach w obrębie 10-krotności wysokości elektrowni budynki mieszkalne są dopuszczalne tylko na zasadach wyjątkowych, więc jeżeli nie mamy do czynienia ze zwartym obszarem budownictwa mieszkaniowego (bebauter Ortsteil) jak np. przy terenach budownictwa przemysłowego.

Powyższe ograniczenie również nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, w których studium danej gminy (Flaechennutzungsplan) już przed uchwaleniem zmian w Bawarskim prawie budowlanym w 2014 r. przewidywało obszary lokalizowania elektrowni wiatrowych, ale plan miejscowy odwołujący się do takiego studium nie został jeszcze uchwalony.