10 mld zł wsparcia zielonych inwestycji. Kto może się o nie ubiegać?

9 czerwca 2020, 06:30 Alert
oze wiatraki
Farmy wiatrowe. fot. Pixabay

Resort klimatu przygotował na 2020 rok 26 programów wsparcia zielonych inwestycji na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł. Biorąc pod uwagę także wsparcie kogeneracji w aukcjach, ministerstwo przekaże blisko 10 mld zł na działania ekologiczne zmierzające do ograniczenia emisji CO2, nowe inwestycje w Odnawialne Źródła Energii, efektywność energetyczną i małą retencje. Poniżej można przeczytać kto może się o nie ubiegać i w ramach jakich programów.

Zielone inwestycje

Podczas śniadania prasowego z dziennikarzami minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że wspólna odpowiedzialność rządu za działalność gospodarczą po koronawirusie ma na celu ożywienie inwestycji po zapaści. – Potrzebujemy nowego impulsu. Pracujemy blisko z kolegami z innych krajów unijnych. Recovery Plan (Plan odbudowy gospodarki europejskiej – przyp. red.), który przedstawiła Komisja Europejska odpowiada naszym wektorom, które przyjęliśmy sobie jeszcze przed tym planem. Dołożenie środków na transformację zwiększa naszą moc sprawczą dotyczącą dostosowania się do zmian klimatu. Cieszymy się, że ten temat mocno wybrzmiał na arenie UE. Zaplanowanie środki z UE, wynika, z niej że jedna czwarta trafi na szeroko zakrojone plany klimatyczne. Podnosząc jakości życia Polaków, chcemy ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w miastach. Pojawia się także problematyka dostępności do wody – powiedział.

W związku z planem ożywienia gospodarczego, ministerstwo klimatu chce w tym roku przeznaczyć blisko 10 mld zł na zielone inwestycje. – Chcemy, aby ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na ten cel trafiła 7,8 mld zł. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił aukcje na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalna wartość tej premii to ponad 2 mld zł – powiedział.

Adresaci wsparcia i cele

Wsparcie, które zaplanowało na ten rok ministerstwo przeznaczone jest dla osób fizycznych, samorządów, przedsiębiorców i połączenia samorządów i przedsiębiorców. Zostanie przekazane na ciepłownictwo, które zdaniem ministra Kurtyki jest „ukrytym i niedocenionym aktywem polskiej transformacji energetycznej”. – Lokalne ciepłownictwo będzie nabierać na znaczeniu i może być ono kołem zamachowym polskiej transformacji – powiedział.

Jako drugi element Kurtyka wymienił energetykę rozproszoną. – Będziemy ten kierunek realizować poprzez program Mój Prąd. Tylko w maju pobiliśmy kolejny rekord i dziennie spływało 300 wniosków, które są przyjmowane przez NFOŚiGW – powiedział Kurtyka.

Trzeci element planu przewidzianego na ten rok dotyczy oszczędności wody i projektów tzw. małej retencji. – To powrót do wykorzystania natury wspierającej nasze działania, a więc „neunaturalizacji” – powiedział.

Jako czwarty element wymienił transport ekologiczny, a jako piąty – innowacje w energetyce. Są one zdaniem ministra polem transformacji energetycznej, w którym mają istotny potencjał przedsiębiorcy polscy, mający możliwość wybudowania biogazowni czy małej energetyki wodnej. Dodał, że rozważane jest wykorzystanie oczyszczalni wody do odzysku energii i magazynowania energii.

Dotacje dla osób fizycznych

Pakiet wsparcia dla osób fizycznych został oszacowany na 3,13 mld zł.

 1. Program „Czyste Powietrze”
 • Kwota wsparcia – 1,9 mld zł;
 • Efekt – 56 tys. budynków mieszkalnych o poprawionej efektywności energetycznej (wsparcie wymiany przestarzałych kotłów i pieców opalanych paliwem stałym niskiej jakości oraz termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych);
 • Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem / współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • Dostępne dotacje do 35 tys. zł lub ulga podatkowa do kwoty 53 tys. zł;+ pożyczka do 100 procent pozostałych kosztów kwalifikowanych; Okres realizacji – 2018-2029
 1. Program „Mój Prąd Plus”
 • Kwota wsparcia – 800 mln zł;
 • Efekt – rozwój energetyki prosumenckiej –200 tys. gospodarstw domowych z własnym fotowoltaicznym źródłem energii; docelowo z możliwością instalacji przydomowej ładowarki samochodu elektrycznego;
 • Beneficjent – osoba fizyczna mająca podpisaną umowę kompleksową
 • Dostępne dotacje do 5 tys. zł na PV (+ do 1,5 tys. zł na ładowarkę), nie więcej niż 50 procent kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2020-2023
 1. Program „Agroenergia Plus”
 • Kwota wsparcia – 200 mln zł;
 • Efekt – rozwój energetyki prosumenckiej na wsi przez wsparcie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych;
 • Beneficjent – rolnik indywidualny oraz osoba prawna, która prowadzi działalność wspierającą rolnictwo;
 • Dostępne dotacje do 25 tys. zł (+ bonus 10 tysięcy zł w przypadku instalacji z pompą ciepła);+ pożyczka do 100 procent pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2020-2023
 1. Program „Moja Woda”
 • Kwota wsparcia – 100 mln zł;
 • Efekt – 1 mln m3 retencji z możliwością wykorzystania do nawodnień
 • Program skierowany do osób fizycznych na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem;
 • Dostępne dotacje do 5 tys. zł, stanowiące nie więcej niż 80 procent kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2020-2025
 1. Elektryczny samochód
 • Kwota wsparcia – 2 programy – 37,5 mln zł do wykorzystania ze środków własnych NFOŚiGW oraz 100 mln zł z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;
 • Efekt – co najmniej 2 tys. nowych, osobowych samochodów elektrycznych;
 • Beneficjent – osoba fizyczna nie wykonująca działalności gospodarczej;
 • Okres realizacji – 2020-2022;
 • Planowane rozszerzenie programu przez wykorzystanie dodatkowych 100 mln zł ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (poziom dofinansowania j.w.), które umożliwi wsparcie zakupu co najmniej 5,3 tys. dodatkowych nowych elektrycznych pojazdów osobowych do celów prywatnych.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Dofinansowanie dla przedsiębiorców to pakiet wsparcia wart 3,19 mld zł.

 1. Ciepłownictwo powiatowe (modyfikacja)
 • Kwota wsparcia – 300 mln zł;
 • Efekt – 100 zmodernizowanych systemów ciepłowniczych spełniających definicję efektywnego systemu ciepłowniczego;
 • Program skierowany do przedsiębiorstw produkujących energię na cele komunalno-bytowe, w których jednostka samorządu terytorialnego ma udział co najmniej 50 procent, o mocy zamówionej systemu do 50 MW;
 • Dostępne dotacje do 50 procent kosztów kwalifikowanych + pożyczka do 100 procent pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2019-2025
 1. POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE) 2014-2020 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
 • Kwota wsparcia – 170 mln zł;
 • Efekt – 25 przebudowanych/rozbudowanych systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • Program skierowany do przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami;
 • Dotacja do 85 procent (limitowana pomocą publiczną);
 • Okres realizacji – 2020-2023
 1. 1.1 POIiŚ 2014-2020 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 • Kwota wsparcia – 275 mln zł;
 • Efekt – 20 instalacji wytwarzania energii z OZE;
 • Program skierowany do przedsiębiorców i spółdzielni mieszkaniowych;
 • Dotacja w formie umorzenia do 50 procent zaciągniętej pożyczki na realizację inwestycji;
 • Okres realizacji – 2020-2023
 1. MF EOG Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej
 • Kwota wsparcia – 172 mln zł;
 • Efekt – 10 nowych instalacji kogeneracji przemysłowej;
 • Program skierowany do przedsiębiorców;
 • Dotacje do 80 procent kosztów kwalifikowanych;+pożyczka ze środków NFOŚiGW do 100% pozostałych kosztów kwalifikowanych
 • Okres realizacji – 2020-2024
 1. Energia Plus (modyfikacja)
 • Kwota wsparcia – 1 mld zł;
 • Efekt – 100 zmodernizowanych i bardziej efektywnych energetycznie przedsiębiorstw;
 • Program skierowany do przedsiębiorców;
 • Dotacja w formie umorzenia do 10 procent udzielonej przez NFOŚiGW pożyczki w wysokości do 85 procent kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2019-2025
 1. Wykorzystanie potencjału energetycznego resztkowych odpadów komunalnych
 • Kwota wsparcia – 1,1 mld zł;
 • Efekt – 2 instalacje termicznego przekształcania odpadów o łącznej wydajności nie mniejszej niż 350 tys. Mg/rok;
 • Program skierowany do miejskich przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz przedsiębiorców komunalnych prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami;
 • Dotacje do 30 procent kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2020-2025
 1. Koliber – ekotaksówka
 • Kwota wsparcia – 40 mln zł;
 • Efekt – 1 tys. elektrycznych taksówek oraz 1 tys. ładowarek typu wall box;
 • Program skierowany do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym;
 • Dotacja do 20 procent (max. 25 tys. zł) – max. koszt zakupu  150 tys. zł;
 • Okres realizacji – 2020-2025
 1. Wsparcie produkcji pojazdów elektrycznych w zakresie rozwoju produkcji podzespołów (komponentów), usług towarzyszących oraz infrastruktury ładowania do pojazdów elektrycznych i wodorowych
 • Kwota wsparcia – 70 mln zł;
 • Efekt – 300 wspartych przedsiębiorstw, 300 przedsiębiorstw  wprowadzających tzw. nowy produkt;
 • Program skierowany do przedsiębiorców;
 • Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości zależnej od ustaleń w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej;
 • Okres realizacji – 2020-2025
 1. Ekologiczny samochód dostawczy e-VAN
 • Kwota wsparcia – 70 mln zł;
 • Efekt – 1000 elektrycznych samochodów dostawczych do 3,5 t;
 • Program skierowany do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców;
 • Dotacja do 30 procent (max. 70 000 zł) + pożyczka do 100 procent pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2020-2025+

Zielone propozycje dla samorządów

Zielone propozycje dla samorządów to pakiet wsparcia w wysokości 655 mln zł.

 1. MF EOG Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych
 • Kwota wsparcia – 86 mln zł;
 • Efekt – 14 szkół z przeprowadzoną głęboką termomodernizacją;
 • Program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego;
 • Dotacje do 70 procent kosztów kwalifikowanych; +pożyczka ze środków NFOŚiGW do 100 procent pozostałych kosztów kwalifikowanych
 • Okres realizacji – 2020-2024
 1. Retencja na wsi
 • Kwota wsparcia – 50 mln zł;
 • Efekt – 350 tys. m3 retencji z możliwością wykorzystania do nawodnień;
 • Program skierowany do gmin wiejskich, rolników, podmiotów władających wodami i urządzeniami wodnymi;
 • Dotacje do 70 procent kosztów kwalifikowanych;+pożyczka do 100 procent pozostałych kosztów kwalifikowanych
 • Okres realizacji – 2020-2024
 1. Retencja w miastach
 • Kwota wsparcia – 60 mln zł;
 • Efekt – rozwój retencji na obszarach zurbanizowanych zmniejszającej problem suszy, a także ryzyko podtopień podczas opadów nawalnych;
 • Program skierowany do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich;
 • Dotacje do 85 procent kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2020-2023
 1. MF EOG Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury miast
 • Kwota wsparcia – 99 mln zł;
 • Efekt – 120 nowych inwestycji z zakresu zwiększenia odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian;
 • Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (miasta poniżej 90 000 mieszkańców);
 • Dotacje do 85 procent kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2020-2024
 1. Kangur 2: Elektryczne autobusy szkolne
 • Kwota wsparcia – 60 mln zł;
 • Efekt – 40 nowych autobusów szkolnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną;
 • Program skierowany do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (preferencje dla gmin o niskich dochodach);
 • Dotacje do 95 procent kosztów kwalifikowanych;+pożyczka do 100 procent pozostałych kosztów kwalifikowanych
 • Okres realizacji – 2020-2023
 1. Zeroemisyjny (lub niskoemisyjny) Transport Publiczny
 • Kwota wsparcia – 300 mln zł;
 • Efekt – 300 elektrycznych autobusów i 75 dwustanowiskowych ładowarek dla autobusów;
 • Program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów świadczących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST;
 • Dotacje do 80 procent kosztów kwalifikowanych; +pożyczka do 100 procent pozostałych kosztów kwalifikowanych Okres realizacji – 2020-2025 I Etap, 2025-2030 II Etap

Programy wsparcia dla przedsiębiorców/samorządów

Programy wsparcia dla przedsiębiorców/samorządów mają kosztować 791 mln zł.

 1. Elektryczne samochody
 • Kwota wsparcia – 90 mln zł;
 • Efekt – ponad nowych 3,6 tys. elektrycznych pojazdów osobowych do prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej;
 • Program skierowany do samorządów i przedsiębiorców;
 • Dotacje do 20 procent kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 tys. zł na zakup pojazdów elektrycznych (przy maksymalnym koszcie zakupu pojazdu 150 tys. zł);
 • Okres realizacji – 2020-2025
 1. Infrastruktura ładowania elektrycznych samochodów
 • Kwota wsparcia – 165 mln zł;
 • Efekt – wsparcie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych: nie mniej niż 5000 punktów ładowania (w tym również Huby i ładowarki dla transportu publicznego)
 • Program skierowany do samorządów i przedsiębiorców;
 • Dotacja w wysokości zależnej od ustaleń w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej;
 • Okres realizacji – 2021-2025
 1. Nowa Energia
 • Kwota wsparcia – 172 mln zł;
 • Efekt – rozwój i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie: innowacyjna biogazownia, oczyszczalnia przyszłości, elektrociepłownia przyszłości, technologie domowej retencji, budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, magazynowanie energii, wentylacja dla szkół i domów;
 • Program skierowany do samorządów, przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych;
 • Dotacje do 50 procent kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2020-2025
 1. 6.1 POIiŚ 2014-2020 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
 • Kwota wsparcia – 200 mln zł;
 • Efekt – dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym z OZE) – 400 MW;
 • Program skierowany do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami;
 • Dotacja do 85 procent (limitowana pomocą publiczną);
 • Okres realizacji – 2020-2023
 1. MF EOG Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych
 • Kwota wsparcia – 164 mln zł
 • Efekt – 16 nowych/zmodernizowanych systemów ciepłowniczych
 • Program skierowany do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego;
 • Dotacje do 45 procent kosztów kwalifikowanych;
 • Okres realizacji – 2020-2024

Bartłomiej Sawicki