20. krajowa inteligentna specjalizacja dotycząca gospodarki morskiej

16 listopada 2015, 15:37 Alert
przedsiebiorczosc

(Ministerstwo Gospodarki)

W 2014 r. Marszałkowie Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego zainicjowali proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarach gospodarki morskiej. W wyniku prac analitycznych, w których wzięli udział przedstawiciele 62 przedsiębiorstw, 21 przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych oraz 15 partnerów społeczno-gospodarczych, w maju 2015 r. został opracowany dokument pn. Propozycja Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „Technologie i rozwiązania dla wykorzystania zasobów oraz potencjału wód morskich i śródlądowych”, wskazująca na potencjał innowacyjny i konkurencyjny poszczególnych obszarów gospodarki morskiej.

Kwestia rozszerzenia listy krajowych inteligentnych specjalizacji (tzw. KIS) była również przedmiotem posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP w dniu 30 września 2015 r. oraz wielu roboczych konsultacji. W ich wyniku wnioskodawcy przedłożyli nową propozycję specjalizacji pn. „Innowacyjne technologie morskie”.

Ministerstwo Gospodarki w październiku 2015 r. zwołało posiedzenie Komitetu Sterującego ds. kis. w celu omówienia ww. propozycji. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komitet Sterujący zaakceptował utworzenie nowej 20. specjalizacji, jednocześnie wypracowując jej nową, bardziej precyzyjną nazwę tj. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Nowa nazwa 20. specjalizacji została zaakceptowana przez wnioskodawców, co ostatecznie zakończyło proces tworzenia nowej krajowej inteligentnej specjalizacji.

Ministerstwo Gospodarki w listopadzie 2015 r. uruchomi procedurę powołania dedykowanej Grupy Roboczej, której pierwszym zadaniem będzie wypracowanie szczegółowego opisu nowej specjalizacji.