56,3 mld zł z funduszy europejskich na konkursy w 2016 r.

4 grudnia 2015, 09:05 Alert
uniaeuropejska
Flaga Unii Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Na 2016 r. we wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych a 30,9 mld zł w programach regionalnych.

„Wcześniejsze ogłoszenie terminów i rodzajów konkursów pozwala beneficjentom lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich. Z pewnością przełoży się to na jakość wniosków i efektywność inwestycji realizowanych z udziałem funduszy UE” – mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Harmonogramy konkursów we wszystkich programach na 2016 r.

Program Infrastruktura i Środowisko
W 2016 r. planowane jest uruchomienie 26 naborów. Całkowity budżet wszystkich zaplanowanych na przyszły rok konkursów wyniesie ok. 11,25 mld złotych.

Przewidywane są konkursy w sektorach transportu (m.in. dla projektów dotyczących rozwoju systemu kolejowego w miastach oraz inwestycji mających na celu unowocześnienie taboru kolejowego), energetyki (m.in. dla projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji), środowiska (m.in. gospodarka odpadami komunalnymi) i kultury.

Program Inteligentny Rozwój
W 2016 r. planowane jest uruchomienie 23 konkursów. Ich całkowity budżet wyniesie 6,2 mld zł. Dodając do tego nabory ciągłe, które rozpoczęły się w tym roku i będą trwały w kolejnym, to łączna kwota zaangażowana na konkursy wynosi 7,9 mld zł.

Pierwsze, styczniowe nabory wniosków zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu 2015 r.: 9 grudnia zostanie rozpisany konkurs na Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock – nabór rozpocznie się 12 stycznia przyszłego roku. 15 grudnia ogłoszony zostanie konkurs na Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP – wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia 2016 r.

Program Wiedza Edukacja Rozwoju
W POWER zaplanowano 63 konkursy na kwotę blisko 2 mld zł.

W pierwszym kwartale 2016 r. zostanie ogłoszony konkurs „Nowe programy kształcenia” realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest dostosowanie programów studiów do oczekiwań pracodawców i stworzenie lepszych większych szans absolwentom na znalezienie pracy. Na ten cel przeznaczone zostanie 200 mln zł. Przez cały przyszły rok kontynuowane będą także działania realizowane w ramach pakietu Gwarancji dla Młodzieży. Zaplanowano łącznie 11 konkursów na projekty dotyczące wspierania osób młodych pozostających bez pracy, na które przeznaczono 224,6 mln zł.

Program Polska Wschodnia
W 2016 r. zaplanowano 9 konkursów na kwotę 1,7 mld zł.

Największy konkurs o wartości ponad 1 mld zł dotyczyć będzie projektów drogowych. Pozostałe konkursy dotyczyć będą głównie wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

Program Polska Cyfrowa
W 2016 r. w POPC zaplanowano 7 konkursów na kwotę 4,24 mld zł.

Największa alokacja (3 mld zł) zostanie przeznaczona na konkurs, w którym dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące zapewnienia możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, eliminujące terytorialne różnice w tym zakresie. Nabór ogłoszony będzie w IV kwartale2016 roku.

Regionalne Programy Operacyjne
W przyszłym roku samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł.