Zwolennicy atomu apelują o wsparcie premiera

11 września 2019, 12:00 Alert

Jako Stowarzyszenia i organizacje reprezentujące Polską Rację Stanu apelujemy do całej Rady Ministrów, a w szczególności do Premiera Mateusza Morawieckiego o bezzwłoczne zaakceptowanie i przyjęcie do realizacji programu rozwoju energetyki jądrowej, przewidzianego w projekcie rozwoju sektora energetycznego do 2040 roku, autorstwa Ministerstwa Energii – pisze Jerzy Lipka, ze Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Na Rzecz Energetyki Jądrowej.

KPRM / fot. Wikimedia Commons

Stowarzyszenie postuluje o przyspieszenie realizacji programu poprzez:

  • Zmiany w Prawie Atomowym, Prawie Inwestycyjnym, oraz Prawie Ochrony Środowiska umożliwiające znaczne skrócenie procedur przygotowawczych do budowy elektrowni jądrowej, umożliwienia jednoczesnej realizacji szeregu zadań, jak i wyeliminowanie powtarzania się tych samych czynności (np. konsultacje).
  • Powołanie Rzecznika Energetyki Jądrowej w randze Ministra, odpowiedzialnego za realizację projektu, w szczególności nadzoru nad postępem prac i niedopuszczeniem do znaczących opóźnień.
  • Natychmiastowe uruchomienie procedury wyboru technologii dla przyszłych polskich elektrowni jądrowych.
  • Zapewnienie stabilnych warunków kompleksowego kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Zapewnienie w przyszłorocznym budżecie niezbędnych środków na realizację PPEJ.

Uzasadnienie:

Energetyka jądrowa jest niezbędnym elementem rozwoju polskiego sektora energetycznego, jak i procesu gruntownej modernizacji naszego kraju. Jest głównym czynnikiem zmniejszającym bardzo wysoką emisyjność polskiej energetyki, jak i zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej i ciepła w przyszłości po akceptowalnych cenach. Sam jedynie rozwój źródeł odnawialnych, jak pokazuje przykład innych krajów, a głównie Niemiec, mimo ogromnych środków przeznaczanych na ten cel, nie gwarantuje skutecznej realizacji wyżej wymienionych zadań. Najwyższe w Europie ceny energii dla indywidualnych odbiorców są obecnie w Niemczech czy Danii, przy znikomych efektach zmniejszenia ciągle wysokiej emisyjności w tych krajach. Z kolei przykład krajów rozwijających intensywnie energetykę jądrową (Francja, Szwecja czy Finlandia) pokazuje, że możliwe są znacznie niższe koszty wytwarzania energii (połowę tego co w Niemczech i Danii), jak i radykalne zmniejszenie emisji. Koszty pracy źródeł odnawialnych głównie słonecznych i wiatrowych są spowodowane bardzo niestabilną ich pracą i koniecznością budowy alternatywnego konwencjonalnego systemu energetycznego. Koszty magazynowania energii są zbyt wysokie, a cały proces na ten moment jest nieopłacalny, przy czym nie jest możliwe magazynowanie energii na naprawdę wielką, znaczącą w kraju skalę. W interesie Polski nie leży również kontynuowanie wyłącznie węglowego rozwoju sektora jak do tej pory, z uwagi na kurczące się złoża węgla, coraz trudniejszą ich dostępność, a w przypadku złóż węgla brunatnego dewastacja ekologiczna wielkich obszarów kraju. Możliwości zmniejszenia emisyjności jakiegokolwiek procesu spalania są mocno ograniczone. Obecnie nasz kraj importuje ok. 20 mln ton rocznie węgla kamiennego głównie z kierunku wschodniego, co podważa nasze energetyczne bezpieczeństwo. Ponadto siłą energetyki nie jest budowanie jakiegokolwiek monopolu źródeł wytwarzania energii, lecz ich zróżnicowanie i dywersyfikacja.

Rola energetyki jądrowej w cywilizacyjnym i technologicznym rozwoju jest ogromna, z uwagi na bardzo wysokie standardy i wymogi obowiązujące w tym sektorze. Bez progresu w przyszłości nie będzie możliwe opanowanie bardziej zaawansowanych technologii, w tym fuzji jądrowej, decydujących o pozycji danego kraju w świecie i energetycznej niezależności. Dlatego apelujemy o spełnienie naszych postulatów w imię Polskiej Racji Stanu.

Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Na Rzecz Energetyki Jądrowej

Bloomberg: SMR to szansa na tani atom