Rozporządzenie konieczne do rozpisania aukcji OZE w 2020 roku trafiło do konsultacji

10 października 2019, 15:30 Alert

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w aukcji w 2020 r., został przekazany do uzgodnień i konsultacji. Uwagi można zgłaszać w ciągu 7 dni.

fot. Pixabay

Nowe moce w OZE

Rozporządzenie jest niezbędne do ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na energię z OZE w 2020 r., która służy, m.in. realizacji przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii z OZE w energii finalnej brutto.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, szacuje się, iż w związku z realizacją aukcji w 2020 r. powstaną instalacje wykorzystujące: energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW) – 1000 MW, energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy do 1 MW) – 500 MW, hydroenergię (o łącznej mocy większej niż 1 MW) – 20 MW, hydroenergię (o mocy nie większej niż 1 MW) – 10 MW, biogaz rolniczy (o łącznej mocy do 1 MW) – 20 MW, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy do 1 MW) – łącznie 10 MW, biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy większej niż 1 MW) – 100 MW.

Ponadto, planowana jest również sprzedaż wolumenu energii elektrycznej wytworzonej w istniejących dedykowanych instalacjach spalania biomasy, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW – 300 MW. Projektodawca zdecydował, iż w przypadku instalacji modernizowanych ilość i wartość energii elektrycznej z OZE w ramach aukcji w 2020 r. pozostanie na poziomie „zero”.

Ocena Skutków Regulacji

„Powyższe wartości zostały określone w oparciu o analizy rynku OZE prowadzone przez Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej Ministerstwa Energii, w ramach analizy szacunkowej liczby instalacji, które będą wystarczająco zaawansowane, aby wziąć udział w aukcjach w 2020 r., dokonanej w konsultacji z branżą odnawialnych źródeł energii. Ponadto, projekt rozporządzenia bierze pod uwagę założenia dla rozwoju OZE określone w takich dokumentach strategicznych jak projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Również z powyższych dokumentów, i zawartych w nich celów i założeń w zakresie rozwoju OZE, wynikają zerowe ilości i wartości dla niektórych źródeł wytwarzania. Parametry określone w projekcie rozporządzenia stanowią także zabezpieczenie na wypadek niewyczerpania całego dostępnego wolumenu energii w aukcjach zaplanowanych na 2019 r., zagrażając tym samym wypełnieniu przez Polskę zobowiązań unijnych w zakresie udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto” – napisano w OSR.
Łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2020 r. wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 57.795.000 MWh, w tym 36.795.000 MWh w odniesieniu do nowych instalacji oraz 21.000.000 MWh w odniesieniu do instalacji istniejących. Łączna maksymalna wartość tych wolumenów (stanowiąca iloczyn wolumenów oraz ceny referencyjnej na 2019 r.) wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 25.355.025.050 zł, w tym 15.485.025.025 zł w odniesieniu do nowych instalacji oraz 9.870.000.025 zł w odniesieniu do instalacji istniejących.”Łączna maksymalna wartość pomocy publicznej wynikająca z różnicy pomiędzy wartością energii elektrycznej sprzedanej w drodze aukcji, a rynkową wartością energii elektrycznej (tzw. ujemne saldo) wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 11.379.616.100 zł, w tym 6.587.626.075 zł w odniesieniu do nowych instalacji oraz 4.791.990.025 zł w odniesieniu do instalacji istniejących” – napisano.

W OSR zauważono, że wartości zostały wyliczone jako maksymalne, przy założeniu, iż ceny sprzedaży osiągane w czasie aukcji będą równe cenie referencyjnej, co w dotychczasowej praktyce nie miało miejsca. Dodano, że po analizie aukcji przeprowadzonych w 2018 r. można oczekiwać, iż te wartości będą istotnie niższe.

W 2018 r. w aukcjach skierowanych do nowych instalacji zakupiono łącznie ponad 56,1 TWh energii elektrycznej o wartości 14,2 mld zł, co oznacza, iż średni koszt 1 MWh wyniósł 253,17 zł, czyli wartość zbliżoną do obecnie obserwowanych rynkowych cen energii elektrycznej.”Powyższe oznacza, że w takiej sytuacji można oczekiwać, iż rozwój odnawialnych źródeł energii na bazie aukcyjnego systemu wsparcia nie będzie generował istotnego obciążenia odbiorców końcowych energii elektrycznej lub wręcz będzie generował pozytywne przepływy, tj. nie będzie obciążał odbiorców końcowych” – napisano w OSR.

Polska Agencja Prasowa