Baniak: Skarb Państwa będzie działać w Grupie Lotos jak każdy prywatny akcjonariusz

13 listopada 2014, 09:17 Energetyka
LOTOS
Siedziba Grupy LOTOS.

Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji Grupy LOTOS, inwestując w spółkę do 530 mln zł. Jest to konsekwencja umowy zawartej 15 października 2014 r. dotyczącej udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną na realizację kluczowej inwestycji – budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących.

Wskutek pełnego wykonania przysługujących mu praw poboru akcji nowej emisji Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, który wynosi obecnie 53,19%.

– Cieszę się, że Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje swoje plany. Priorytetem i obowiązkiem Ministra Skarbu Państwa jako większościowego akcjonariusza jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa – powiedział Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa, który w imieniu ministra skarbu podpisał umowę z Grupą LOTOS.

– Chcę podkreślić, że obejmując akcje nowej emisji Grupy LOTOS Minister Skarbu Państwa będzie działać jak każdy prywatny akcjonariusz spółki. Mam nadzieję, że wszyscy akcjonariusze zachowają się podobnie i że spółka pozyska planowane środki, realizując uchwałę walnego zgromadzenia, którą poparła także zdecydowana większość pozostałych akcjonariuszy Grupy LOTOS – powiedział Rafał Baniak.

Minister Skarbu Państwa ma możliwość dokapitalizowania spółek ze środków zgromadzonych w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, który jest zasilany wpływami z prywatyzacji. Każdorazowo przedsiębiorca występujący o wsparcie niebędące pomocą publiczną składa w MSP wniosek wraz z biznesplanem i testem prywatnego inwestora. Wsparcie jest udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa