Banki: Inwestycja w Polską Grupę Górniczą jest opłacalna dla inwestorów

28 kwietnia 2016, 06:45 Alert

(PKO BP/Alior Bank)

Jak poinformowały Banki PKO BP oraz Alior Bank, przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycja w Polską Grupę Górniczą wygeneruje dodatnie stopy zwrotu dla inwestorów. W ramach podpisanego we wtorek porozumienia pięć Banków gdzie zadłużona była Kompania Węglowa oraz Węglokoks, obejmą nowe obligacje Polskiej Grupy Górniczej na kwotę 1,37 mld zł. Szczegóły dotyczące utrzymania poziomu rentowności zostaną zawarte w umowie inwestycyjnej, która ma zostać podpisana w najbliższy piątek piątek 29 kwietnia 2016 r.

Jak piszą w oświadczeniu prasowym banki PKO BP oraz Alior Bank, zawarte porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG), pozwoli inwestorom na zaangażowanie się na warunkach rynkowych. – Będą oni konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki. Przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycja generuje dodatnie stopy zwrotu dla inwestorów – podkreślają w swoim stanowisku banki.

Stronami zawartego we wtorek porozumienia są Grupa Energa, Grupa PGE, Grupa PGNiG, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe „Silesia” (TFS), Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP) FIZAN, a także banki – obligatariusze Kompanii Węglowej – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

Udział banków w powstaniu Polskiej Grupy Górniczej będzie polegać na partycypowaniu w refinansowaniu aktualnego programu emisji obligacji w Kompanii Węglowej. Banki oraz Węglokoks deklarują objęcie nowych obligacji wyemitowanych przez PGG na kwotę 1 mld 37 mln zł w trzech transzach spłacanych w latach 2019-2026. Zaangażowanie Węglokoksu sięgnie poziomu 421,5 mln zł, a zaangażowanie banków 615,5 mln zł.

Jak informują banki, w pracach nad osiągnięciem porozumienia brali udział wierzyciele finansowi, okazując w ten sposób gotowość do długoterminowego uczestnictwa w przemianach kluczowych sektorów gospodarki w Polsce. – Efektem jest zaakceptowanie przez obligatariuszy zawartego porozumienia zakładającego osiągnięcie rentowności i poprawę efektywności przedsiębiorstwa – czytamy w oświadczeniu.

Banki zaznaczają jednak, że będą ściśle przestrzegać zapisów umowy i biznesplanu, tak aby spółka mogła stać się rentowna. –  PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest utrzymanie kosztów produkcji węgla pod ścisłą kontrolą, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności – czytamy w komunikacie. Szczegóły w tym zakresie będzie regulowała umowa inwestycyjna, której podpisanie zaplanowane zostało na piątek 29 kwietnia 2016 r.

Banki jako inwestorzy wierzą, że krajowe zasoby węgla pozostają gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju i stanowią podstawowe źródło, z którego w Polsce wytwarza się energię elektryczną i ciepło. – Taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez wiele dekad – podkreślono w stanowisku.

– Decyzja miała zostać podjęta po analizie sektora energetyki – Inwestorzy są świadomi zmian zachodzących na rynku energii, aktywnie dywersyfikują swój miks energetyczny- zaznaczają banki.

– Istotnym warunkiem utworzenia PGG oraz zaangażowania inwestorów było porozumienie z organizacjami związkowymi z 19 kwietnia 2016 r. dotyczące uprawnień strony społecznej. Przewiduje ono realizację biznesplanu PGG, a w konsekwencji usprawnienie pracy zakładów górniczych poprzez tworzenie kopalń zespolonych oraz czasowe zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych – czytamy dalej w stanowisku banków PKO BP i Alior Bank.

Spółka PGG, która stanie się największym producentem węgla kamiennego w Polsce i w Europie, zostanie utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Zaangażowanie w PGG daje udziałowcom z sektora energetyki dostęp do bogatych zasobów węgla energetycznego o parametrach dopasowanych do potrzeb istniejących i planowanych jednostek wytwórczych, co wpisuje się w cele strategiczne grup energetycznych. Ponadto współpraca sektora wytwarzania z sektorem wydobywczym gwarantuje odbiorcom usług energetycznych możliwość pozyskania stabilnych partnerów zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i cieplnej po przewidywalnej cenie. Inwestorzy deklarują objęcie nowych udziałów w PGG na łączną kwotę 2 mld 417 mln zł, z czego 1 mld 800 mln zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota 617 mln zł to konwersja wierzytelności TFS i Węglokoksu. Energa Kogeneracja, będąca częścią Grupy Energa zainwestuje w PGG 500 mln zł, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będąca częścią Grupy PGE 500 mln zł, PGNiG Termika z Grupy PGNiG 500 mln zł, FIPP FIZAN 300 mln zł, TFS 400 mln zł oraz Węglokoks 217 mln zł (łączne zaangażowanie Węglokoksu w PGG razem z wcześniej poniesionymi nakładami w wysokości 500 mln zł wyniesie 717 mln zł).