Ciech dostosowuje się do norm emisji spalin

24 maja 2017, 09:45 Alert

W zakładach sodowych Grupy Ciech w Inowrocławiu i Janikowie (tworzących spółkę CIECH Soda Polska) trwają prace nad budową instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. W sumie do 2018 roku Grupa planuje oddać do użytku osiem instalacji odazotowania spalin, w tym w dwóch elektrociepłowniach należących do spółki Ciech Soda Polska.

Podstawą realizowanego przez Ciech projektu jest budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach należących do spółki Ciech Soda Polska. W sumie do 2018 roku spółka zamierza oddać do użytku osiem instalacji odazotowania spalin w technologii SCR („Selektywna redukcja katalityczna”) oraz dwie instalacje odsiarczania spalin oparte o technologię WFGD („Wet Flue Gas Desulfurization”). Oprócz tego w obu elektrociepłowniach zmodernizowane zostały elektrofiltry.

Jak podkreśla Grupa dzięki budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin zakłady w Inowrocławiu oraz Janikowie spełniając nie tylko standardy emisyjne obowiązujące obecnie, ale również wymagania, które wejdą z dniem 1 lipca 2020 roku.

Poza działaniami dla ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery Grupa Ciech realizuje we wszystkich swoich zakładach program ESPRO (Energy Saving Program), zmierzający do ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także maksymalizacji efektywności produkcji. W ramach tego programu Ciech realizuje kilkadziesiąt różnych projektów inwestycyjnych, takich jak: odzysk ciepła, ograniczenie strat ciepła na przesyle, poprawa efektywności instalacji oświetleniowych, czy też wymiana energochłonnych urządzeń (np. pomp) na bardziej efektywne energetycznie.

Ponadto Centrum badawczo-rozwojowe CIECH prowadzi badania nad rozwiązaniami dotyczącymi przyszłego zawracania i wykorzystania wyprodukowanego CO2 w procesach produkcyjnych.

W 2017 roku Ciech planuje przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska ok. 150 mln zł, a w latach 2014-2016 Grupa wydała na ten cel ponad 200 mln zł.

CIRE.pl