Duon: Kolejne półrocze szybkiego rozwoju i dobrych wyników

24 sierpnia 2015, 21:00 Energetyka

Grupa DUON konsekwentnie utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wyników. W I półroczu 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 55% w stosunku do I półrocza 2014 r. do 423,1 mln zł. Grupa uzyskała 19,1 mln PLN zysku na działalności operacyjnej EBIT oraz 23,5 mln zł EBITDA, co stanowiło wzrosty o odpowiednio 7,3% i 12,4%. Zysk netto wyniósł 12,7 mln PLN.

Segment obrotu wygenerował 345,4 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost o 84% względem I półrocza 2014 r.  Wzrost ten został osiągnięty dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży gazu w formule TPA  do poziomu 890 GWh (niemal czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku) oraz wyższej sprzedaży hurtowej gazu. Wzrost sprzedaży gazu TPA to efekt pozyskania nowych klientów, których liczba zwiększyła się z poziomu 966 na koniec 2014 r. do około 2000 na koniec czerwca 2015 r. Liczba klientów TPA pozyskanych przez Grupę DUON w obszarze energii elektrycznej wzrosła w I półroczu do 19 000 w porównaniu do 18 500 na koniec 2014 r.

EBITDA segmentu obrotu w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 12,6 mln zł i nie zmieniła się względem pierwszego półrocza ubiegłego roku, który obejmował m.in. nadzwyczaj wysokie zyski na handlu hurtowym gazem.

Przychody segmentu infrastruktury w I półroczu br. wyniosły 77,7 mln zł, a EBITDA wyniosła 10,9 mln, co oznacza wzrost o 31% wobec analogicznego okresu w 2014 r. Na zwiększenie tego wyniku w największym stopniu wpłynęło zmniejszenie kosztów pozyskania LNG w efekcie obniżenia się cen rynkowych, a także zwiększenia jego dostępności na rynku, m.in. dzięki uruchomieniu możliwości importowych LNG z Kaliningradu pod koniec 2014 r.  – kierunku atrakcyjnego cenowo nie tylko ze względu na koszt samego produktu, ale również niskie koszty jego transportu do klientów zlokalizowanych w Polsce północno-wschodniej.

Bardzo dobre dotychczasowe wyniki finansowe Grupy oraz oczekiwania zarządu dotyczące utrzymania się w najbliższym czasie sprzyjających warunków w otoczeniu biznesowym były podstawą do podwyższenia w czerwcu br. prognozy finansowej na rok 2015, która aktualnie zakłada uzyskanie w bieżącym roku 818,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, 43,6 mln zł EBITDA oraz 23,6 mln zł zysku netto.

– Za nami bardzo dobre I półrocze, a perspektywy dalszego rozwoju również są obiecujące. Widzimy, że procesy liberalizacji zachodzące na rynku gazu, a także posiadane przez nas zasoby w postaci wykwalifikowanej kadry sprzedażowej przekładają się na systematyczne zwiększanie sprzedaży gazu i energii na zasadach TPA, co będzie w pełni odzwierciedlone w wynikach naszej Grupy w kolejnych okresach -mówi Mariusz Caliński, Prezes Zarządu Grupy DUON S.A. – Drugim strategicznym obszarem, na którym obecnie się koncentrujemy, jest sprzedaż LNG. Dostępność LNG na rynku zwiększa się, a ceny jego zakupu w pierwszym półroczu obniżyły się, dzięki czemu paliwo to stało się bardziej konkurencyjne względem alternatywnych nośników energii, co – mamy nadzieję – zachęci potencjalnych klientów do jego zakupu.-dodaje Mariusz Caliński.

 Dane skonsolidowane (mln zł) I półrocze 2015 I półrocze 2014 2014 r. Aktualna prognoza na 2015 r.
przychody ze sprzedaży 423,1 272,5 608,7 818,9
EBIT 19,1 17,8 30,0 35,0
EBITDA 23,5 20,9 36,4 43,6
zysk netto 12,7 12,8 22,4 23,6

 Źródło: Duon