Rozbudowa elektrowni w Jaworznie zakończy się w styczniu 2020 roku

17 października 2019, 16:00 Alert
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Ograniczenie emisji rtęci i rozszerzenie pola paliwowego zakładają zakończone dziś negocjacje pomiędzy spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON i RAFAKO dotyczące budowy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Rozszerzenie inwestycji. Blok ma zostać ukończony do końca stycznia 2020 roku

Dzięki dodatkowym pracom, m.in. zostanie dostarczona kolejna warstwa katalizatora i układ dozowania sorbentu do instalacji odsiarczania spalin w celu redukcji rtęci. Przełoży się to na zapewnienie spełniania przyszłych wymagań środowiskowych.

– Przeprowadzone przez nas analizy potwierdziły, że rozszerzenie zakresu umowy pozytywnie wpłynie na parametry techniczno-środowiskowe bloku oraz umożliwi optymalizację kosztową jego eksploatacji. Takie rozwiązanie pozwoli na dodatkowe obniżenie poziomu emisji szkodliwych substancji do środowiska, a rozszerzone pole paliwowe umożliwi Grupie TAURON większą elastyczność kontraktacji węgla – podkreśla Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Zmiana warunków umowy oznacza, że przejęcie bloku do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r. Co istotne, rozszerzenie zakresu umowy nie spowoduje przekroczenia zakładanego łącznego poziomu nakładów, jakie przewidziano na realizację tej inwestycji. Zaawansowanie projektu wynosi ponad 95 proc.

– Realizacja budowy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie na parametry nadkrytyczne jest projektem złożonym. Formuła realizacji budowy bloku obejmuje podział projektu na Kontrakt Główny – kotłownia, maszynownia, obiekty IOS – realizowany przez konsorcjum Rafako S.A. – Mostostal Warszawa S.A. oraz 12 gospodarek pomocniczych i towarzyszących – czytamy w raporcie giełdowym spółki.

W wyniku negocjacji uzgodniono, że Konsorcjum wykona dodatkowe zadania, w tym: przeprowadzi działania optymalizacyjne w kierunku rozszerzenia pola paliwowego celem uelastycznienia warunków pracy Bloku oraz zagwarantowania spełnienia przyszłych wymagań środowiskowych, m.in. dostarczy dodatkową warstwę katalizatora i instalację dozowania addytywu do instalacji odsiarczania spalin w celu redukcji emisji rtęci.

Dodatkowo Konsorcjum po oddaniu Bloku do eksploatacji przeprowadzi działania optymalizacyjne mające na celu weryfikację spełniania przez Blok zmienionych parametrów technicznych. – Wdrożenie wyżej wymienionych zmian pozytywnie wpłynie na parametry techniczno-środowiskowe Bloku oraz umożliwi optymalizację kosztową w trakcie jego eksploatacji. Dzięki rozszerzeniu zakresu prac możliwe będzie obniżenie poziomu substancji emitowanych przez Blok do środowiska, a rozszerzone pole paliwowe umożliwi Grupie TAURON większą elastyczność kontraktacji węgla – czytamy w raporcie spółki.

Dodatkowe 52,3 mln zł

W związku z tym uzgodniono, że niezbędne będzie wprowadzenie zmian do Umowy, w szczególności dotyczących jej wartości oraz harmonogramu realizacji budowy Bloku. Ustalono, że cena netto określona w Umowie zostanie zwiększona o kwotę 52,3 mln zł do kwoty 4 537,8 mln zł, a przejęcie Bloku do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r. Wprowadzenie powyższych zmian do Umowy wymaga stosownych zgód korporacyjnych.

Jednocześnie Taurom informuje, że zmiana warunków Umowy nie spowoduje przekroczenia zakładanego łącznego poziomu nakładów, jakie przewidziano na realizację tej inwestycji, tj. 6,2 mld zł. Zaawansowanie projektu na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego wynosi ponad 95 proc.

Nowe Jaworzno

W 2017 roku, poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z TAURON Wytwarzanie, powstała spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Utworzenie wyodrębnionego podmiotu dedykowanego do realizacji jednej konkretnej inwestycji umożliwiło zmianę dotychczasowego modelu finansowania budowy bloku 910 MW. W marcu 2018 r. TAURON podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy nowego bloku. PFR zainwestował w projekt 880 mln zł. Zaangażowanie inwestora ograniczyło wpływ wydatków związanych z tą inwestycją na bilans Grupy TAURON.

Prace rozruchowe zostały rozpoczęte w drugim półroczu 2018 r. Aktualnie projekt jest w fazie rozruchu gorącego, tzn. uruchamiane są w sekwencji wszystkie urządzenia technologiczne zabudowane na bloku, przy wykorzystaniu docelowych mediów.

Obecnie na terenie budowy zakończono proces dmuchania kotła i rurociągów parowych mający na celu oczyszczenie powierzchni części ciśnieniowej bloku z ewentualnych zanieczyszczeń pozostałych po montażu mechanicznym. Do jego przeprowadzenia stosowano parę o odpowiednich parametrach, tj. ciśnienie i temperatura pary musiały być na tyle wysokie, aby były w stanie usunąć wszystkie zanieczyszczenia stałe z układów bloku.

Proces gorącego rozruchu poprzedzony był trawieniem polegającym na rozpuszczeniu i usunięciu zanieczyszczeń znajdujących się na wewnętrznych ściankach rur kotła i rurociągów parowych przy zastosowaniu odpowiednich roztworów chemicznych. Substancje stałe, luźne i nierozpuszczalne w tych roztworach, usunięto z układu podczas operacji płukania. Rozpalenie palników i ogrzanie kotła do odpowiedniej temperatury zostało wykorzystane do osuszenia wymurówki żaroodpornej, która została zastosowana w miejscach szczególnie narażonych na działanie erozji popiołowo-żużlowej.

Proces dmuchania kotła i rurociągów parowych trwał około dwóch tygodni. Po jego zakończeniu rozpoczęto działania zmierzające do pierwszej synchronizacji bloku z siecią elektroenergetyczną.

O inwestycji

Nowy blok energetyczny w Jaworznie będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. W porównaniu do istniejących bloków klasy 200 MW sprawność nowego bloku będzie wyższa o 33%, emisje SO2 i NOx spadną o ponad 50%, a emisja CO2 będzie niższa o niemal 30%. Porównanie do bloków klasy 120 MW pokazuje jeszcze większą przepaść technologiczną, gdzie sprawność bloku 910 będzie wyższa o 45%, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%, natomiast emisja CO2 zmniejszy się o około 31%.

Nowy blok w Jaworznie nie będzie też wymagał składowania odpadów po spalaniu – popiołów, gipsu czy żużla. Odpady te zostaną wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym. Układy zamontowane w jednostce pozwolą na jej szybkie uruchomienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych.

Tauron