Elektryczne autobusy: Jak promować elektromobilność w mieście?

3 listopada 2016, 12:15 Alert

Elektromobilność w polskich miastach. Niskoemisyjne autobusy – aktualne wyzwania” to temat seminarium zorganizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Otwierając spotkanie dyrektor CUPT Przemysław Gorgol podkreślił, jak istotna dla Komisji Europejskiej jest kwestia ograniczania emisji CO2 i ochrony środowiska. – Trzeba jednak pamiętać, że inwestycje w transport wiążą się z ryzykiem. Potrzebna jest współpraca wszystkich podmiotów działających na rzecz elektromobilności, by racjonalnie gospodarować środkami unijnymi – mówił dyr. Gorgol.

Autobus elektryczny w Wielkiej Brytanii.

Unia Europejska przeznaczyła ponad 900 mln złotych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na projekty związane z autobusami niskoemisyjnymi w Polsce. Obniżenie gazów cieplarnianych, dekarbonizacja transportu publicznego to bardzo ambitne cele wynikające z porozumień paryskich (COP 21) Dlatego też ważne jest skoncentrowanie się na technologiach opartych na paliwach alternatywnych – zauważył przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele inicjatywy JASPERS zwrócili szczególną uwagę, by w procesie planowania projektów z zakresu transportu miejskiego, w dłuższej perspektywie czasowej zawsze brać pod uwagę lokalne potrzeby i uwarunkowania. Na przykładach konkretnych miast europejskich i spoza kontynentu wskazali na rozwiązania zakończone pomyślnie, jak i na inwestycje, które się nie udały, dokładnie omawiając przyczyny niepowodzenia.

Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Energii, w ramach pierwszego panelu, nakreśliło cele polskiego rządu w obszarze elektromobilności oraz zaprezentowało stan prac nad ustawodawstwem w tym zakresie. Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski zwrócił uwagę, że nie mniej ważny od rozwiązań prawnych jest dialog z producentami taboru. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się również z instrumentem finansowym ELENA, z którego można skorzystać w przypadku inwestycji w ekologiczną komunikację miejską.

Aspekty technologiczne rozwiązań dotyczących elektromobilności w oparciu o badania naukowe i doświadczenie własne, szeroko przedstawił prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. – Ogólne trendy dotyczące rozwoju transportu miejskiego polegać będą na redukcji transportu indywidualnego na rzecz transportu publicznego – wskazał prof. Choromański.

Podczas drugiego panelu wiedzą oraz różnorodnymi rozwiązaniami i doświadczeniami w zakresie wdrażania i funkcjonowania miejskich systemów komunikacji publicznej podzielili się z uczestnikami seminarium przedstawiciele polskich miast (Warszawa, Poznań, Gdynia, Rzeszów). Głos w dyskusji zabrał również reprezentant przedsiębiorstwa transportu publicznego z Madrytu.

Spotkanie moderował Jan Friedberg, niezależny konsultant, który na podsumowanie przedstawił najważniejsze wnioski płynące z seminarium:

  • rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego stanowi powszechnie akceptowany kierunek zmian (potwierdzony zarówno na poziomie strategicznych dokumentów na poziomie krajowym i regionalnym, jak również europejskim);
  • istniejące rozwiązania technologiczne wymagają ciągłego rozwoju w celu wypracowania modelowych rozwiązań eliminujących większość najważniejszych ryzyk, co wpłynie na upowszechnienie zastosowań;
  • walory użytkowe muszą być kompromisem pomiędzy oczekiwaniami pasażerów (np. hałas, przyjazność dla środowiska, pewność) a oczekiwaniami operatorów (np. niezawodność, niskie koszty eksploatacyjne);
  • finansowanie projektów ze środków europejskich pomoże upowszechnić zastosowanie na szerszą skalę taboru elektrycznego, jednakże należy pamiętać o stworzeniu zachęt na poziomie mechanizmów polityki państwa (podatki/akcyza) zmniejszających lub co najmniej gwarantujących stabilność kosztów operacyjnych.

Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych