Enea orkanom i polityce klimatycznej się nie kłania (RELACJA)

23 marca 2018, 14:45 Energetyka

W ubiegłym roku GK Enea wydała na inwestycje 4,187 mln zł, o 52,7 procent więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec 2017 roku znajdował się na bezpiecznym poziomie 2,1. W 2017 roku produkcja i sprzedaż węgla handlowego kształtowały się na porównywalnym poziomie r/r i wynosiły po 9 mln ton.

fot. Enea

W 2017 roku Grupa wytworzyła 21 TWh energii elektrycznej, z czego 19,1 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Nastąpił też wzrost w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 1,3 TWh. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 19,3 TWh, czyli zwiększyła się o 2,8 procent w stosunku do analogicznego okresu ub. r. W 2017 roku Enea SA zwiększyła wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 1.219 GWh, czyli 7,3 procent rok do roku.

Bogdanka powiększy bazę surowcową

Firma podwoiła bazę surowcową i innowacje w Obszarze Wydobycia. LW Bogdanka przedstawiła 9 lutego strategię rozwoju dla Obszaru Wydobycia Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030, która zakłada dwa scenariusze rozwoju: bazowy, zakładający średnią produkcję na poziomie ok. 8,5 mln ton w latach 2017-2025 oraz elastycznego rozwoju, ze średnioroczną produkcją w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton. Produkcja węgla w 2017 r. wynosiła 9 mln ton. Rośnie także liczba robót chodnikowych w kopalni, w tym także dla nowych obszarów: Stręczyn i Ostrów.
Bogdanka podkreśliła, że zgodnie prognozami analityków w tym roku w Europie Zachodniej może wzrosnąć zapotrzebowanie na węgiel kamienny potrzebny do bilansowania mocy OZE.
Zgodnie z danymi spółki wydobycie węgla w 2017 roku w Polsce wynosiło 65 mln ton węgla kamiennego, w tym 53 mln ton węgla energetycznego. Zwały węgla zmalały o 50 ,2 proc. Rośnie jednocześnie import do 16 mln ton, z 13,4 mln ton, w tym 9,7 węgla energetycznego.

Zgodnie ze scenariuszami zapotrzebowania od minimalnego 48-49 mln węgla do maksymalnego poziomu 78 mln ton węgla. – Krajowe źródła pozwolą na zabezpieczenie potrzeb – podkreśliła Bogdanka. Przychody w 2017 roku wyniosły 1,7 mld zł, a wynik był podobny do tego , co w roku poprzednim. W 2017 roku spółka wydobyła 9,05 mln ton, z sprzedaż sięgnęła 9,15 mln ton. W 2018 roku poziom wydobycia ma wynieść ok. 9 mln ton.

Złoże „Ostrów” ma zapewnić stabilne zaplecza surowcowe dla Grupy. Uzyskanie przez LW Bogdanka koncesji na wydobycie ze złoża „Ostrów” w listopadzie ubiegłego roku to element planu podwojenia zasobów operatywnych Spółki, przewidzianego w „Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Spółki Enea do roku 2025”. Dodatkowe powiększenie złoża „Bogdanka” o kolejne 33 mln ton zasobów operatywnych wraz z posiadaną już koncesją na Ostrów, ma pozwolić Spółce na przedłużenie jej żywotności do ok 50 at (z ok. 25 lat obecnie).

Złoże „Ostrów” leży w w obszarze górniczym „Ludwin”, a zasoby operatywne szacowane są na poziomie ok. 186 mln ton węgla. 20 listopada Zarząd LW Bogdanka powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę w/w koncesji. Eksploatacja złoża „Ostrów” może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów. W perspektywie po 2025 roku w polu „Ludwin” planowane jest udostępnienie pionowego złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej. Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z budową takiej infrastruktury wynoszą 1,2-1,3 mld zł.

Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej

W ramach dokapitalizowania PGG Enea zobowiązała się do objęcia nowych udziałów w tej spółce węglowej o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł w trzech etapach.

Pierwsze dokapitalizowanie PGG przez Eneę w kwocie 150 mln zł nastąpiło w kwietniu 2017 roku. W ramach drugiego etapu dokapitalizowania, który miał miejsce w czerwcu 2017 r., Enea objęła nowe udziały PGG o wartości 60 mln zł, zapewniając sobie 5,81 procent udziału w kapitale zakładowym górniczej spółki. Kolejne dokapitalizowanie, wynoszące 90 mln zł, miało miejsce w I kwartale 2018 roku. Inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea, której jednym z elementów jest zabezpieczenie bazy surowcowej energetyki konwencjonalnej. Dodatkowo, inwestorzy zawarli porozumienie dotyczące sprawowania wspólnej kontroli nad PGG.

Enea rozpoczęła także współpraca z PGG przy tworzeniu technologii dla nowej mieszanki paliwa W czerwcu Enea Trading i Polska Grupa Górnicza (PGG) nawiązały współpracę w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy w celu przygotowania nowej mieszanki paliwa z wykorzystaniem mułów węglowych, która byłaby możliwa do komercyjnego wykorzystania w energetyce.

Nowy blok energetyczny o mocy 1075 MW 1 września Enea Wytwarzanie przeprowadziła pierwszą synchronizację bloku o mocy 1075 MW z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Synchronizacja przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. 19 grudnia Grupa Enea otworzyła nowy rozdział w historii polskiej energetyki oddając do eksploatacji najnowocześniejszy w Polsce blok energetyczny na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW brutto w Elektrowni Kozienice.

Enea rozpatruje oferty na rozbudowę Elektrowni Ostrołęka

Spółka podkreśla, że w ramach realizacji umowy inwestycyjnej w sprawie budowy bloku w Elektrowni Ostrołęka Enea SA i Energa SA posiadają wspólną kontrolę nad spółką celową Elektrownia Ostrołęka S.A., która będzie realizowała projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MWe (Ostrołęka C).

Aktualnie Enea posiada 23,8 procent udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Obie strony docelowo będą posiadały po 50 procent akcji Elektrowni Ostrołęka SA.. oraz taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu. Objęcie akcji Polimeksu-Mostostal Aktualnie Enea posiada 39 000 024 akcje Polimeksu, stanowiące 16,48 procent udziału w kapitale zakładowym tej spółki.

28 grudnia Elektrownia Ostrołęka SA, której akcjonariuszem jest Enea i Energa, otworzyła koperty z ofertami złożonymi przez trzech potencjalnych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę bloku Elektrownia Ostrołęka C.

Oferty złożyli China Power Engineering Consulting Group Co., Ltd. (cena ryczałtowa 4,85 mld zł brutto), konsorcjum GE Power sp. z o. o. oraz ALSTOM Power Systems SAS. (cena ryczałtowa 6,02 mld zł brutto) oraz konsorcjum Polimex-Mostostal SA oraz RAFAKO SA (cena ryczałtowa 9,59 mld zł brutto). Wysokosprawny blok energetyczny o mocy około 1000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych. Jest to kluczowa inwestycja dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. – To inwestycja kapitałochłonna. Jesteśmy na etapie sprawdzania ofert, a postępowanie prowadzi spółka celowa – powiedział prezes Kowalik.

Elektrownia Połaniec się opłaciła

Enea jest już od roku właścicielem Elektrowni Połaniec. 14 marca zeszłego roku firma z sukcesem zakończyła się transakcja zakupu przez Grupę Enea od ENGIE International Holdings B.V. 100 procent akcji ENGIE Energia Polska, spółki, do której należy Elektrownia Połaniec. Enea za ok. 1,26 mld zł pozyskała ważną systemową elektrownię, która przeszła w ostatnich latach wart ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny. Przejęta spółka jest w pełni oddłużona i od pierwszych dni wzmacnia pozycję Enei na rynku.

Pozwoliło to na skoncentrowanie się na aktywach energetycznych działających w południowo-wschodniej części kraju, z Enea stała się drugą co do wielkości grupą energetyczną w Polsce pod względem produkcji energii elektrycznej.

– Włączenie Elektrowni Połaniec do Grupy zapewniło nam szereg korzyści. Realizacja synergii w obszarze wydobywczo-wytwórczym Kozienice-Bogdanka-Połaniec pozwoliła nam zwiększyć efektywność operacyjną i osiągane wyniki finansowe – zaznacza Enea To pozwoliło na zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce do 19 procent.

Najnowocześniejszy blok i Polimex w Kozienicach

19 grudnia 2017 roku Enea podpisała protokół przekazania do eksploatacji naszej kluczowej inwestycji, tym samym oficjalnie zakończyła się budowa bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice – największej inwestycji w historii Grupy Enea. B11 to wysokosprawna jednostka energetyczna o mocy 1.075 MW brutto.

Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologii na parametry nadkrytyczne, pozwala – jak podkreśla Enea – blok osiągnąć sprawność netto na poziomie 45,6 procent znacznie powyżej średniej rynkowej wynoszącej w naszym kraju ok 34 procent. To z kolei pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o ok. jedną czwartą w stosunku do emisji z istniejących bloków opalanych węglem kamiennym, co czyni z niego najbardziej przyjazny środowisku blok energetyczny tego typu w Polsce. Dyspozycyjność bloku jest na poziomie ponad 92 procent proc.(86,7 procent to średnia krajowa).
Według Enei blok 11 wyprzedza wymagania mających obowiązywać od 2021 r. wytycznych dyrektywy BAT. – Blok B11 pracował zaraz po rozruchu dość intensywnie. Chcemy aby blok pracował tym roku 7 tys. godzin – powiedział Kowalik.

Wspólnie Enea, Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna i PGNiG Technologie posiadają 156 000 097 akcji, stanowiących 65,9 procent udziału w kapitale zakładowym Polimeksu. Polimex-Mostostal posiada największy, ponad 23 procent, udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Dzięki temu spółka obecna jest w konsorcjach wykonawczych największych inwestycji energetycznych w Polsce, których łączny budżet to ok. 30 mld zł.

W styczniu Enea Wytwarzanie podpisała z firmą EthosEnergy umowę dotyczącą modernizacji turbin bloków 3 i 8 w Elektrowni Kozienice. – Dzięki modernizacji poprawiony został stan dynamiczny turbozespołów. Wartość kontraktu to prawie 4,9 mln zł netto, prace zakończyły się w lipcu 2017 r – podkreśla.

Presja klimatyczna

Pytany o derogację z polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, prezes Kowalik powiedział, że trafi do niej blok nr 1 w elektrowni Połaniec. – Przygotowujemy bloki 2-7 do rynku mocy, aby spełniały norm konkluzji BAT, podobnie jest w Kozienicach. Na dzień dzisiejszy, chcemy, aby nasza baza wytwórcza była dostosowana do konkluzji BAT – powiedział Kowalik.

Dodał, że wciąż trwają prace w celu dostosowania jednego z bloków elektrowni w Kozienicach do konkluzji BAT. Te spółka wycenia łącznie na 500 mln zł (350 mln zł Elektrownia Połaniec i 150 mln Elektrownia Kozienice – przyp. red.)  – Chcemy, by nasze bloki mogły jak najszybciej konsumować środki z rynku mocy – dodał.

– W 2017 roku odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca polityki energetycznej, uprawień do emisji, która przyniesie spadek podaży uprawień do emisji, co przekłada się na wzrost ceny uprawnień, co potwierdziło się na początku 2017 roku – ocenił wiceprezes Piotr Adamczak.  Spółka tworzy rezerwę na poczet rozwiązania części umów OZE. Mirosław Kowalik, pytany o morskie farmy wiatrowe, powiedział, że to interesujący kierunek dla jego spółki.

Enea interesuje się farmami wiatrowymi i liczy na rynek mocy dla Ostrołęki

Ładowarki Enei zasilą elektromobilność

Enea dołączyła do klastra na rzecz rozwoju elektromobilności W kwietniu Grupa Enea została członkiem klastra „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”. Celem klastra jest współpraca na rzecz rozwoju e-mobilności, głównie autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, które będą oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce.

W październiku Enea Serwis wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na dostarczenie i uruchomienie w Szczecinie pierwszych miejskich ładowarek pojazdów elektrycznych. Stacje szybkiego ładowania pojawią się w mieście w I kwartale 2018 roku.

 

Zgazowanie węgla

Obszary, w które spółka będzie inwestować to zgazowanie węgla oraz wykorzystanie śmieci frakcji RDF jako paliwo alternatywne. W tym względzie spółka rozważa ubieganie się o wsparcie w ramach Planu Junckera. Kowalik wspomniał także o rozwoju kogeneracji oraz innowacji. – Innowacje mają przynieść w horyzoncie 5-10 proc. EBITDA – powiedział. Dodał, że w celu realizacji projektu zgazowania powołano spółkę celową, która prowadzi  feasibility study. Dodał, że dzięki produkcji syngazu będzie także możliwość produkcji wodoru, co obecnie robią tylko Japończycy. Ta technologia może dać także zapotrzebowanie na węgiel z Bogdanki. – Prowadzone są badania i analizy, a rynek mocy w tym pomaga – powiedział Kowalik. – Do końca roku powinniśmy podjąć kierunkową decyzję w sprawie IGCC – powiedział prezes. Szacowane koszty budowy bloku w takiej technologii są ok. 30 proc. wyższe niż w technologii konwencjonalnej.- Będziemy analizować, czy CAPEX da się obniżyć – powiedział Kowalik.