Enea podała szacunkowe wyniki za 2018 rok

7 marca 2019, 06:15 Alert

Grupa Enea szacuje, że miała w 2018 roku 751 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 2.427 mln zł EBITDA – podała spółka w komunikacie. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym IV kwartale EBITDA wyniosła ok. 454 mln zł wobec konsensusu na poziomie 483,7 mln zł.

fot. Enea

Enea podała, że według wstępnych danych, skonsolidowany EBIT w 2018 roku wyniósł 1.116 mln zł, a przychody sięgnęły 12.673 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 783 mln zł.

Dla porównania, w 2017 roku zysk netto Enei wyniósł 1.165 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 1.070 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 1.487,7 mln zł, EBITDA grupy wyniosła 2.684 mln zł, a przychody 11,4 mld zł.

Szacunkowy wynik EBITDA w segmencie Obrót wyniósł w 2018 roku 3 mln zł (177,8 mln zł przed rokiem), w Dystrybucji 1.111 mln zł (1.073 mln zł rok wcześniej), a w obszarze Wytwarzanie 869 mln zł (735,3 mln zł przed rokiem). EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła 470 mln zł (709 mln zł).

EBITDA w obszarach działalności
w mln zł
IV kw. 2018 r. IV kw. 2017 r. Zmiana % 2018 r. 2017 r. Zmiana %
Obrót -34,8 46,8 -174,4% 3 177,8 -98,3%
Dystrybucja 239,3 275,5 -13,1% 1111 1073,4 3,5%
Wytwarzanie 205,5 125,8 63,4% 869 735,3 18,2%
Wydobycie 70,2 257,9 -72,8% 470 709 -33,7%
Razem 453,7 736,3 -38,4% 2427 2683,5 -9,6%

W samym czwartym kwartale 2018 roku EBITDA w segmencie Obrotu była ujemna i wyniosła -34,8 mln zł. EBITDA w segmencie Dystrybucja wyniosła 239,3 mln zł, w Wytwarzaniu 205,5 mln zł, a w Wydobyciu 70,2 mln zł.

Dla porównania, w czwartym kwartale 2017 roku EBITDA w segmencie Obrotu wyniosła 46,8 mln zł, w segmencie Dystrybucja 275,5 mln zł, w Wytwarzaniu 125,8 mln zł, a w Wydobyciu 257,9 mln zł.

Spółka podała, że na niższy rdr wynik segmentu Wydobycie wpływ miały zdarzenia geologiczno-hydrologiczne w pierwszym i czwartym kwartale 2018 roku, w związku z czym produkcja i sprzedaż węgla handlowego były niższe niż w roku 2017, przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji. Jak dodano, zwiększeniu uległ też zakres prac przygotowawczych mających na celu zwiększenie poziomu produkcji w kolejnych latach.

Wynik segmentu Wytwarzanie – jak podano – był głównie efektem wzrostu mocy wytwórczych w zakresie wytwarzania konwencjonalnego w stosunku do 2017 roku, przy jednoczesnym wystąpieniu ograniczeń w dyspozycyjności bloków węglowych spowodowanych wydłużeniem planowanych remontów i zdarzeniami jednorazowymi, pracami modernizacyjnymi związanymi z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT czy przeglądami gwarancyjnymi.

„Wynik segmentu pozostaje pod presją sytuacji rynkowej w zakresie obrotu energią elektryczną, rosnących kosztów zmiennych produkcji, szczególnie w odniesieniu do CO2 oraz mniejszego poziomu darmowych praw do emisji dwutlenku węgla” – podała Enea w komunikacie.

Spółka podała, że wyższy wynik w Wytwarzaniu wynika także z „wyraźnie wyższych” cen energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii w drugiej połowie 2018 roku przy wyższym poziomie produkcji energii elektrycznej z tych źródeł.
W komunikacie podano, że wynik w Dystrybucji wspierany jest wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucji. Enea podała, że w 2018 roku odnotowano również wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

„Wynik w obrocie detalicznym pomimo wzrostu wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, nie rekompensuje wzrostu kosztów związanych z obowiązkami ekologicznymi (głównie obowiązek zielony) oraz zakupem energii elektrycznej wobec wzrostu cen rynkowych” – podała grupa w komunikacie.

Obrót hurtowy – jak dodano – pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym czwartym kwartale grupa Enea miała ok. 3.289 mln zł przychodów wobec konsensusu na poziomie 3.400 mln zł i 453,7 mln zł EBITDA wobec 483,7 mln zł oczekiwanych przez rynek. Szacunkowy zysk netto jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 166,9 mln zł. Tymczasem konsensus PAP Biznes przewidywał 50,9 mln zł zysku.

Szacunkowe wyniki Grupy Enea w czwartym kwartale 2018 roku według wyliczeń PAP Biznes i ich odniesienie do konsensusu PAP

Dane w mln zł IV kwartał
2018 r.
Kons. Różnica r/r q/q 2018 r. rdr
Przychody 3 288,8 3 400,8 -3,3% 8,1% -1,7% 12 673,0 10,8%
EBITDA 453,7 483,7 -6,2% -38,4% -32,2% 2 427,0 -9,6%
EBIT 195,8 127,1 54,1% -53,1% -31,9% 1 116,0 -25,0%
Zysk netto j.d. 166,9 50,9 227,8% -41,4% 9,2% 751,0 -29,8%
Marża EBITDA 13,8% 14,3% -0,46 -10,40 -6,22 19,15% -4,30
Marża EBIT 6,0% 3,7% 2,22 -7,78 -2,64 8,81% -4,20
Marża netto 5,1% 1,5% 3,57 -4,28 0,50 5,93% -3,43

Dla porównania, w czwartym kwartale 2017 roku grupa Enea wygenerowała 284,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej, 736,3 mln zł EBITDA, 417,9 mln zł EBIT i 3,04 mld zł przychodów.

Na poziomie jednostkowym Enea w 2018 roku miała 4.702 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, -63 mln zł EBITDA, -66 mln zł EBIT i 791 mln zł zysku netto.

Produkcja węgla netto w grupie Enea w 2018 roku wyniosła 9 mln ton, a całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 26,5 TWh. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym w tym okresie wyniosła 19,9 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 21,5 TWh.

W 2017 roku produkcja węgla również wyniosła 9 mln ton. Grupa wytworzyła w tym okresie 21 TWh energii elektrycznej, a sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła w 2017 roku 19,3 TWh.

Dane operacyjne Jedn. IV kw. 2018 r. IV kw. 2017 r. Zmiana % 2018 r. 2017 r. Zmiana %
Produkcja węgla netto mln ton 2,2 2,3 -5,2% 9 9,1 -0,6%
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej TWh 6,6 5,8 13,1% 26,5 21,0 26,2%
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym TWh 5,0 4,9 1,3% 19,9 19,3 3,1%
Sprzedaż energii el. i gazu odbiorcom detalicznym TWh 5,6 4,9 15,1% 21,5 18,9 13,8

Publikacja rocznych raportów finansowych Enei zaplanowana jest na 21 marca 2019 roku.

Polska Agencja Prasowa