Enea opublikowała pierwszy raport ESG

31 maja 2021, 18:00 Alert

Grupa Enea opublikowała pierwszy raport ESG, w którym kompleksowo zostały przedstawione działania w sferze ochrony środowiska, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialnego zarządzania podejmowane w 2020 roku.

Gospodarka, ekologia i społeczeństwo

Nowoczesny serwis internetowy, w którym informacje przygotowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI Standards, prezentuje wyniki i zobowiązania Grupy na przyszłość, m.in. przy transformacji w kierunku zeroemisyjności.

Model działania Grupy Enea opiera się na równoprawnym traktowaniu celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, stąd raporty niefinansowe z lat ubiegłych były określane mianem raportów zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna publikacja jest pierwszą, która ukazuje się jako raport ESG, gdyż prezentuje informacje w podziale na sferę środowiskową (environmental), odpowiedzialności społecznej (social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (corporate governance).

Dokument opisuje działalność Grupy Enea, prezentując jednocześnie kierunki jej rozwoju oraz obszary pozabiznesowe, które tworzą wartość dla interesariuszy. Takie podejście zwiększa skuteczność oceny pozafinansowej przedsiębiorstw, m.in. przez inwestorów, analityków oraz niezależne agencje ratingowe. Grupa wskazuje w raporcie ESG w jaki sposób będzie odpowiadać na wyzwania transformacji energetycznej i działać na rzecz ochrony klimatu, uwzględniając Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Opracowane i zebrane w raporcie dane to wartościowe informacje dla wszystkich interesariuszy Grupy.

Raport przedstawia podejście Grupy Enea do zarządzania poszczególnymi obszarami, w tym środowiskowymi, pracowniczymi i społecznymi, obowiązujące wewnętrzne polityki i procedury, jak również rezultaty podejmowanych działań. Szczególnie dużo miejsca poświęcono dwóm kwestiom o znaczeniu ogólnospołecznym. Pierwszą z nich są działania na rzecz publicznego systemu ochrony zdrowia oraz społeczności lokalnych w kontekście epidemii koronawirusa. Co istotne, inicjatywy Grupy nie ograniczyły się tylko do udzielenia im wsparcia finansowego, ale obejmowały również inne formy, w tym m.in. zaangażowanie wolontariuszy. Drugim, równie ważnym tematem jest wkład Grupy Enea w walkę z kryzysem klimatycznym, m.in. świadome i konsekwentne ograniczanie wpływu prowadzonej działalności Grupy na środowisko naturalne, przede wszystkim poprzez rozwój i produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

– Tematy klimatyczne są dla nas niezwykle istotne, przez co z dużą odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii naszego wpływu na środowisko naturalne, działając zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Dlatego z grona zarządu delegowaliśmy wiceprezesa ds. operacyjnych Enei, jako osobę odpowiedzialną za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem Grupy na klimat. Postanowiliśmy również utworzyć w firmie specjalny zespół, który zajmować się będzie procesem transformacji Enei w kierunku zeroemisyjności. Poprzez te działania, jako spółka giełdowa, budujemy naszą wartość dla akcjonariuszy – podkreśla prezes Enei Paweł Szczeszek.

Dokument zawiera m.in. szczegółowy opis ryzyk związanych z działalnością Grupy oraz sposobów zarządzania nimi, w tym poszerzona analiza ryzyk wynikających z globalnego zjawiska zmian klimatu. Warto ponadto nadmienić, iż najnowszy raport niefinansowy Grupy Enea spełnia jeszcze wyższe standardy dostępności, niż w latach ubiegłych.

Cały raport ESG można znaleźć tutaj.

Enea/CIRE.PL/Jędrzej Stachura

Enea kończy prace nad nową strategią. Będzie offshore i magazyny energii