Enea podała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze. Wyższy zysk netto i EBITDA

20 września 2019, 08:00 Alert
enea
fot. Enea

Grupa Enea szacuje, że odnotowała w pierwszej połowie roku 1.666 mln zł EBITDA i 506 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej – poinformowała spółka w komunikacie. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w tym okresie 7.589 mln zł

Przychody ze sprzedaży łącznie z innymi dochodami Enei wyniosły w pierwszej połowie roku 8.020 mln zł. EBIT wyniósł 926 mln zł, a zysk netto 579 mln zł.

Dla porównania, w pierwszym półroczu 2018 roku Enea odnotowała 431,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, 632,9 mln zł zysku operacyjnego i 1,3 mld zł EBITDA. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły wówczas 6,04 mld zł.

Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła w pierwszej połowie 2019 roku 434 mln zł, w Wytwarzaniu 730 mln zł, w Dystrybucji 515 mln zł, a w Obrocie 35 mln zł.

Według komunikatu, wyższy wynik EBITDA w obszarze Wydobycie wynika z wyższego poziomu produkcji i przychodów ze sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni – szczególnie w zakresie kosztów stałych.

W obszarze Wytwarzanie na EBITDA – jak podano – pozytywnie wpłynął wzrost produkcji w spółce Enea Wytwarzanie oraz poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2,

Jak podano w komunikacie, niższy wynik EBITDA w Dystrybucji jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. Ponadto odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikający głównie ze zmiany stanu rezerw dotyczących majątku sieciowego.

Z kolei obrót detaliczny – jak podała Enea – charakteryzował się w pierwszym półroczu wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie.

„Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych” – podano w komunikacie.

Dodano, że obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń.
Grupa podała także szacunkowe dane operacyjne.

Produkcja węgla netto przez Eneę w pierwszym półroczu wyniosła 4,8 mln ton, a całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 12,7 TWh.

Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 10,0 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 10,2 TWh.

Na poziomie jednostkowym Enea odnotowała 2.382 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, stratę EBITDA na poziomie 28 mln zł, stratę EBIT na poziomie 31 mln zł i 383 mln zł zysku netto.

„Różnica między zyskiem netto a EBIT spółki wynika z przychodów z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki zależne” – podano w komunikacie.

Enea wskazała, że w przedstawionych wynikach został uwzględniony wpływ skutków ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

W celu zachowania porównywalności danych finansowych za I półrocze 2019 do poprzednich okresów, przychody zostały zaprezentowane w dwóch pozycjach: przychody ze sprzedaży netto oraz przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.

Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody stanowią – jak podano – sumę przychodów ze sprzedaży netto oraz kalkulacji kwoty różnicy cen.

Ostateczne wyniki Enei zostaną przedstawione 30 września 2019 roku.

Polska Agencja Prasowa