Kolejna ugoda Energa Obrót kończy spory o zielone certyfikaty

9 maja 2020, 07:30 Alert
vestas_turbina_fot_vestas_v136
Turbina wiatrowa. Fot. Energa

Energa Obrót zawarła ósmą ugodę z farmami wiatrowymi. Kończy  ona spory z firmami wiatrowymi odnośnie do ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, czyli tzw. zielonych certyfikatów.

Moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 59 procent łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych. Energa podała, że strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa Obrót za definitywnie zakończoną. Warunki, na których została zawarta ugoda wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa Obrót. – Energa Obrót SA i jeden z pozwanych przez Energa Obrót kontrahentów, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa Obrót SA za definitywnie zakończoną – czytamy w komunikacie.

Energa Obrót zaprzestała we wrześniu 2017 roku realizacji 22 ramowych umów sprzedaży zielonych certyfikatów niekorzystnych z jej punktu widzenia i złożyła wnioski do sądu o stwierdzenie ich nieważności. Szacowała roszczenia z tego tytułu w ciągu trzech lat na około 600 mln zł. Zarząd Energa Obrót ocenił wtedy, że umowy są nieważne z uwagi na okoliczność, że zobowiązywały one do zawierania umów sprzedaży praw majątkowych z pominięciem trybu przetargowego określonego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Energa Obrót/Bartłomiej Sawicki

Energa zakończyła polubownie spór z jedną z farm wiatrowych