Spadek przychodów i zysków JSW

17 maja 2019, 07:45 Alert
JSW
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2019 roku 402,8 mln zł wobec 753,9 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 340,9 mln zł zysku.

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 223,1 mln zł do 407,4 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 374,5 mln zł.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 507,6 mln zł wobec 951,9 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 421,1 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 728,8 mln zł wobec 1.135,8 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 635,3 mln zł. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła 740,1 mln zł wobec 1.072,7 mln zł w I kwartale 2018 roku.

EBITDA segmentu Węgiel wyniosła 541,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 1.126,1 zł.

EBITDA segmentu Koks wyniosła 125,6 mln zł wobec 55,7 mln zł w I kwartale 2018 roku.

Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 48,3 mln zł, wobec 45,9 mln zł przed rokiem.

Przychody grupy JSW spadły do 2,488 mld zł z 2,511 mld zł. Rynek oczekiwał 2,46 mld zł przychodów.

Wyniki JSW za pierwszy kwartał 2019 i porównanie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł).

1Q2019 Wyniki Kons. Różnica r/r q/q
Przychody 2 488,1 2 459,6 1,2% -0,9% -1,4%
EBITDA 728,8 635,3 14,7% -35,8% 19,1%
EBIT 507,6 421,1 20,5% -46,7% 27,1%
zysk netto j.d. 402,8 340,9 18,2% -46,6% 29,1%
marża EBITDA 29,3% 25,8% 3,52 -15,95 5,04
marża EBIT 20,4% 17,1% 3,30 -17,51 4,57
marża netto 16,2% 13,8% 2,38 -13,83 3,82

Wyniki finansowe wg obszarów działalności (dane w mln zł)

Wyniki w segmentach 1Q2019 1Q2018 Zmiana %
Segment węglowy
Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 319,5 1 419,8 -7,1%
Zysk operacyjny segmentu 352,4 980,0 -64,0%
Amortyzacja 189,3 146,1 29,6%
EBITDA 541,7 1 126,1 -51,9%
Segment koksowy
Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 101,6 1 029,9 7,0%
Zysk operacyjny segmentu 100,2 30,9 224,3%
Amortyzacja 25,4 24,8 2,4%
EBITDA 125,6 55,7 125,5%
Pozostała działalność
Sprzedaż od odbiorców zewn. 67,0 60,9 10,0%
Zysk operacyjny segmentu 27,7 30,3 -8,6%
Amortyzacja 20,6 15,6 32,1%
EBITDA 48,3 45,9 5,2%

Prezentowane przez JSW wyniki za I kwartał 2019 rok są zgodne ze standardem MSSF 16. Dane porównawcze za rok 2018 nie zostały przekształcone.

Spółka podała w raporcie, że zastosowanie MSSF 16 wpłynęło na strukturę kosztów. Część kosztów dotychczas prezentowana w kosztach wytworzenia sprzedanych produktów, materiałów i towarów jest prezentowana w kosztach finansowych (część odsetkowa), wpłynęło to na wzrost zysku operacyjnego i EBITDA, a także wystąpiły różnice dotyczące prezentowanych wartości, głównie w wyniku innego rozkładu w czasie okresu amortyzacji w porównaniu z faktycznymi płatnościami czynszów leasingowych.

Grupa JSW sprzedała do odbiorców zewnętrznych 2,5 mln ton węgla (spadek o 10,7 proc. rdr), w tym 1,5 mln ton węgla koksowego i 1 mln ton węgla energetycznego. Sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych wyniosła 0,8 mln ton (bez zmian rdr).

W okresie styczeń-marzec 2019 roku średnia cena węgla wzrosła o 3,9 proc. rdr.

Średnia cena sprzedaży węgla koksowego JSW wyniosła 711,11 zł za tonę (wzrost o 4,2 proc. rdr). Cena węgla energetycznego wzrosła o 18 proc. rdr do 277,14 zł za tonę, a cena koksu wzrosła o 11,5 proc. rdr do 1.173,6 zł.

Gotówkowy koszt wydobycia tony węgla w ujęciu jednostkowym w pierwszym kwartale wyniósł 429,54 zł za tonę, co oznacza wzrost o 43,8 proc. rok do roku, na co wpłynęły wyższe o 21,6 proc. nakłady na produkcję węgla, przy niższej o 14,6 proc. produkcji węgla netto.

Wpływ zastosowania MSSF 16 na jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia wyniósł minus 10,64 zł/t.

Z kolei gotówkowy koszt produkcji koksu w pierwszym kwartale wyniósł 170,97 zł za tonę i był o 22,9 proc. wyższy niż przed rokiem, na co wpłynęły wyższe o 10,5 proc. nakłady na produkcję koksu i niższy wolumen wyprodukowanego koksu do sprzedaży o 0,1 mln ton, tj. 11,1 proc.

Dane operacyjne JSW w pierwszym kwartale 2019 roku

Dane operacyjne 1Q2019 1Q2018 Zmiana %
Węgiel
Produkcja (mln ton) 3,5 4,1 -14,6%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,4 3 -20,0%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1,1 1,1 0,0%
Sprzedaż ogółem JSW (mln ton) 3,6 4 -10,0%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,6 2,9 -10,3%
Węgiel do celów energet. (mln ton) 1 1,1 -9,1%
Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) 1,1 1,2 -8,3%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,1 1,2 -8,3%
Węgiel do celów energet. (mln ton)
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) 2,5 2,8 -10,7%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,5 1,7 -11,8%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1 1,1 -9,1%
Koks
Produkcja (mln ton) 0,8 0,9 -11,1%
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln ton) 0,8 0,8 0,0%

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 394,3 mln zł. Nakłady na inwestycje rzeczowe w jednostce dominującej wyniosły 341,8 mln zł.

Przepływy operacyjne grupy JSW w I kwartale sięgnęły 761,3 mln zł wobec 638,6 mln zł rok wcześniej. Na koniec marca spółka dysponowała 1,65 mld zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA wyniósł minus 0,6x.

Polska Agencja Prasowa