365 Timing Economic Congress

5 października, 2018 godz. 12:56
365 Timing Economic Congress

Szczegóły wydarzeniaMiędzynarodowe wydarzenie 365 Timing Economic Congress t
o koncepcja całościowego podejścia do zagadnień czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa. Wszechobecne: ekonomizacja i finansalizacja w procesach gospodarczych same w sobie już nie są wystarczające, rośnie znaczenie właściwego miejsca i czasu w osiąganiu celów. Patronem medialnym wydarzenia jest BiznesAlert.pl.

Kongres ma być w założeniu platformą dla interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk oraz wypracowania wniosków, rekomendacji w obszarze znaczenia czasu w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich firm, społeczności lokalnych i kraju w wymiarze międzynarodowych czynników przemian, innowacyjności i komercjalizacji badań.

Problematyka spotkań zawierać się będzie w sześciu grupach tematycznych, od gospodarki regionalnej, ekonomię przyszłości, biznes międzynarodowy i marketing, poprzez rosnącą finansalizację procesów gospodarczych, aż do procesów decyzyjnych w wymiarach strategicznym i operacyjnym. Projekt ma ukazać, że Dolny Śląsk, Polska, a także Europa to dla szeroko rozumianego biznesu i jego otoczenia właściwe miejsce we właściwym czasie do realizowania rozwoju w dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce.

Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Patronat honorowy: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego i prof. dr. hab. Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Uczelnia powstała w 1947 jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, a jej kadrą dydaktyczno-naukową utworzyli przede wszystkim dawni pracownicy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

W 1950 szkołę upaństwowiono, przekształcając ją w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1974 uczelnia została przekształcona w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego. W 2008 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008.

Na 4 wydziałach uczelni studiuje ponad 12 tys. studentów. Uniwersytet zatrudnia 581 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 144 profesorów.

W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2016 została sklasyfikowana na 34. miejscu w Polsce.

 

Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. (DFR) jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym udziałowcem jest Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

To wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa, która ma za zadanie zbudowanie trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, tj. pożyczek, gwarancji, poręczeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że DFR instrumentami dłużnymi wspiera standardowe biznesy, natomiast w celu wpierania innowacyjnych lub prorozwojowych przedsięwzięć oferuje model finansowania kapitałowego. Najważniejszym wyzwaniem dla Funduszu jest zbudowanie trwałej, możliwie szerokiej i dostępnej dla przedsiębiorstw oferty finansowania, od dłużnego po kapitałowe.

Spółka nie ogranicza się jedynie do finasowania przedsiębiorstw, ale prowadzi działania networkingowe, posiada i rozbudowuje sieć kontaktów w społecznościach samorządowych, biznesowych i akademickich.

Podsumowując, DFR wspiera zmiany strukturalne w dolnośląskiej gospodarce, w tym wzrost inwestycji i rozwój przedsiębiorczości.

Więcej informacji o wydarzeniu: 365timing.pl