Forum Transformacji Energetycznej

17 czerwca, 2019 godz. 20:09
Forum Transformacji Energetycznej

Szczegóły wydarzenia


Forum Transformacji Energetycznej to o pierwsza odsłona cyklu konferencji realizowanych na przestrzeni trzech lat, począwszy od 2019 r. Podejmowana inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę monitorowania i analizy zachodzących obecnie kluczowych procesów transformacyjnych sektora energetyki, stanowiących konsekwencję unijnych dyrektyw, krajowych dokumentów strategicznych oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

Kierując się zrozumieniem czynników kształtujących procesy transformacyjne, należy w sposób systemowy odnieść się do istniejących wyzwań technologicznych. Podjęcie realizacji Forum wynika tym samym z potrzeby pragmatycznego zdefiniowania wyzwań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i magazynowania energii, w kontekście zachodzącego postępu technologicznego. Sektor energetyczny ma doniosły wpływ na rozwój polskiego przemysłu, przez co stanowi istotny element warunkujący tempo wzrostu gospodarczego. Celem konferencji nie jest wartościowanie energii pod względem źródeł jej pochodzenia. Konieczne jest jednak zbilansowanie kosztów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych jej towarzyszących.

Pierwsza debata pozwoli na wymianę poglądów i stanowisk pomiędzy administracją centralną a uczestnikami rynku energii, uprzystępniając ratio legis przyjmowane przy okazji realizowanych procesów legislacyjnych oraz stanowiąc okazję do zgłaszania postulatów de lege ferenda. Forum zapewni platformę komunikacji umożliwiającą zdefiniowanie optymalnego tempa transformacji energetycznej. Uczestnicy debaty zastanowią się nad aktualnym i przyszłym znaczeniem pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne” oraz przedyskutują potencjalne narzędzia i sposoby finansowania przyszłych procesów inwestycyjnych.

Druga debata poświęcona będzie dyskusji wokół problematyki dostępności technologicznej, jako czynnika determinującego ramy czasowe i finansowe transformacji. Jej uczestnicy zastanowią się nad możliwością osiągnięcia kompromisu w obszarze modernizacji infrastruktury energetycznej, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli branży energetycznej, jednostek naukowych, ekspertów i przedstawicieli mediów utożsamiających się z przewodnią ideą Forum.

Więcej informacji o wydarzeniu: transformacjaenergetyczna.pl