NAWIERZCHNIE KOLEJOWE 2014

31 marca, 2014 godz. 15:09

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 04 / 06 / 2014

NAWIERZCHNIE KOLEJOWE 2014

Kraków, 4-5 czerwca 2014 r.

Organizator:

 

przy współudziale:

Forum odbędzie się równolegle, w tym samym miejscu i czasie, z II Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014″.

Do patronatu honorowego zaprosiliśmy:


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA

Sejmową Komisję Infrastruktury

Do patronatu zaprosiliśmy:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Kolejnictwa
Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk
Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
Politechnikę Krakowską
Politechnikę Śląską
Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Urząd Transportu Kolejowego
Związek Mostowców RP

VIII wydarzenie z cyklu


KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes
I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Kolejowe nawierzchnie szynowe na szlakach i obiektach inżynieryjnych oraz rozjazdach i przejazdach – NAWIERZCHNIE KOLEJOWE 2014″ to ósme wydarzenie z cyklu „Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka – biznes”. Zorganizowane przez nas w 2013 roku Fora Specjalistyczne „Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich – BARIERY 2013″, „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013″ oraz „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013″ pokazały, że omawianie w gronie specjalistów wybranych, wąskich zagadnień z dziedziny budownictwa komunikacyjnego spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska. Duże zainteresowanie, wiele pytań formułowanych przez uczestników oraz wymiana poglądów potwierdziły słuszność konwencji spotkań, których cechami wyróżniającymi są omawianie konkretnych zagadnień oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na dyskusję. Jesteśmy przekonani, że podobnie będzie podczas zaplanowanych na luty 2014 r. Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach których odbędzie się Seminarium „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych – TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014″ oraz Forum „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2014″.
W obliczu znaczących środków finansowych, jakie będą przeznaczone w najbliższych latach na budowę i modernizację szlaków kolejowych bardzo istotną sprawą jest racjonalne ich wydatkowanie. Znaczącymi elementami infrastruktury, decydującymi o komforcie i bezpieczeństwie podróży są kolejowe nawierzchnie szynowe na drogach i kolejowych obiektach inżynieryjnych, rozjazdy oraz przejazdy kolejowe. W procesie inwestycyjnym jest wiele problemów dotyczących nawierzchni kolejowych i celowych do omówienia. Dużo jest też nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych w tym zakresie oferowanych przez firmy produkcyjne oraz wykonawcze. Warto się z nimi zapoznać dogłębnie, a podczas dyskusji uzyskać informacje nie publikowane w katalogach i porównać rozwiązania oferowane przez konkurentów.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.
Zasadniczym celem Forum NAWIERZCHNIE KOLEJOWE 2014 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.
Informujemy również, że równolegle, w tym samym czasie i miejscu na sąsiedniej sali konferencyjnej odbywać się będzie II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014”. Wspólny dla oby tych wydarzeń BANKIET FORÓW ODWODNIENIE 2014 i NAWIERZCHNIE KOLEJOWE 2014 będzie dobrą okazją do integracji środowisk: kolejowego i drogowego oraz nawiązania relacji zawodowych i towarzyskich.

                                                                              Serdecznie zapraszamy do udziału


Komitet Organizacyjny

 

Nawierzchnia kolejowa stanowi jeden z podstawowych elementów składowych drogi kolejowej. Jej parametry konstrukcyjne i materiałowe są determinowane funkcją, jaka jest jej przypisana w trakcie prowadzenia ruchu pojazdów szynowych, przejmowania zróżnicowanych obciążeń statycznych jak i dynamicznych z pojazdów na podtorze. W tradycyjnym ujęciu jest to konstrukcja złożona z szyn, podkładów, przytwierdzeń oraz warstw podsypek.
Specyficzne warunki pracy nawierzchni kolejowej, różniącej się w sposób zasadniczy od innych nawierzchni infrastruktury transportu lądowego tj. dróg kołowych, lotniskowych itp., polegają w swej istocie na specyficznych i skomplikowanych warunkach ich eksploatacji. Cechy te wyrażają się zatem poprzez złożoność konstrukcyjną i materiałową tych nawierzchni, zróżnicowanie parametrów fizyko-mechanicznych (sprężystość, tłumienie, zużycie elementów i ich odkształcenia w planie i profilu itp.) oraz zmienność czynników zewnętrznych (np. klimatycznych – wilgotność, temperatura) jak i warunków eksploatacyjnych (wielkość obciążenia, prędkość).
W skład nawierzchni kolejowych zaliczane są nie tylko tory szlakowe, lecz również nawierzchnie rozjazdów i skrzyżowań torów, nawierzchnie na mostach, w tunelach i na przejazdach oraz strefach przejściowych podejść do tych obiektów. Z uwagi na odmienne warunki pracy są dla nich formułowana często zróżnicowane standardy konstrukcyjne, modele obliczeniowe tych nawierzchni, a w konsekwencji są również generowane modele ich niezawodności bazujące na rozpoznaniu istoty procesów ich degradacji.
O ile istota konstrukcji nawierzchni kolejowych od początku ich powstania nie uległa zmianie, to przyjmowane w trakcie ich ewolucji nowe rozwiązania konstrukcyjne wykazują dużą dynamikę i stały rozwój. Polega on w znacznej mierze na powszechnym wprowadzaniu toru bezstykowego jak i stałemu postępowi w zakresie nowych rozwiązań dla nawierzchni bezpodsypkowych z ciągłym jak i punktowym podparciem szyn.
Celem I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Kolejowe nawierzchnie szynowe na szlakach i obiektach inżynieryjnych oraz rozjazdach i przejazdach – NAWIERZCHNIE KOLEJOWE 2014″ będzie zatem próba przybliżenia środowiskom naukowym i badawczym, producentom, użytkownikom oraz projektantom aktualnego stanu wiedzy w tym niezwykle szerokim obszarze aplikacji, doświadczeń praktycznych oraz nowych oczekiwań. Szczególnym wyzwaniem, jak i nadzieją, nie tylko polskich kolei, są kreowane i dynamicznie rozwijane systemy kolei dużych prędkości, tych konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. Konferencja w oczekiwaniach organizatorów będzie stanowiła forum kompetentnej wymiany informacji i doświadczeń we wszystkich wyżej wymienionych aspektach.

                                dr hab. inż. Kazimierz Kłosek, prof. Politechniki Śląskiej
                                                       

                                 Przewodniczący Rady Programowej