Seminarium „Pomoc publiczna w sektorze energetycznym – OZE – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna”

28 kwietnia, 2017 godz. 14:15
Pomoc publiczna w sektorze energetycznym

Szczegóły wydarzenia


Zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą, w kontekście regulacji wspólnotowych oraz krajowych, w tym nieustanie zmieniającego się otoczenia prawnego, szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią oraz zastosowaniem. Zagadnieniom tym poświęcona jest kolejna – IV edycja seminarium organizowanego przez powermeetings.eu: Pomoc publiczna w sektorze energetycznym – OZE – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna, 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w tym przesłanek warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.

W trakcie seminarium szczegółowej analizie poddane zostanie znowelizowane brzmienie art. 39 ustawy o OZE, w kontekście prawidłowego wypełnienia obowiązków nałożonych przez ten przepis na wytwórców energii elektrycznej zamierzających przystąpić do systemu aukcyjnego oraz zakres korelacji przedmiotowej normy ze zmodyfikowaną treścią art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3-4 i art. 79 ust. 8 ustawy o OZE.

Zasady składania oświadczeń, a także metodyka ustalania maksymalnej oraz łącznej dopuszczalnej pomocy publicznej, o których mowa w tym przepisie to tylko jedne z szeregu istotnych zagadnień, które pragniemy przybliżyć Państwu podczas spotkania.

Mając na uwadze kluczowe znaczenie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii (Dz. U. z 2016 r., poz.1962), podczas zajęć omówione zostaną również poszczególne postanowienia tego aktu prawnego, tak aby w jak największym stopniu ułatwić Państwu jego zrozumienie i praktyczne zastosowanie, w tym w szczególności w zakresie:

 • metodyki ustalania maksymalnej wartości pomocy publicznej,
 • metodyki ustalania łącznej wartości pomocy publicznej na potrzeby złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy o OZE,
 • zasad kalkulacji wartości pomocy publicznej otrzymanej przez wytwórcę w okresach sprawozdawczych oraz po zakończeniu okresu wsparcia,
 • zasad dyskontowania/waloryzacji,
 • zasad składania oraz elementów sprawozdań okresowych.

Odrębny panel seminarium poświęcony zostanie pomocy publicznej w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831), która – w odróżnieniu od poprzedniczki – uwzględnia już w swych postanowieniach regulacje wspólnotowe, przeciwdziałające nadwsparciu.

W związku z przyjętą przez ustawodawcę w art. 20 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy regułą kumulacyjną, warunkującą możliwość uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, podczas seminarium prowadząca omówi zagadnienia związane z intensywnością pomocy oraz kosztami kwalifikowanymi.

Spośród aktów wspólnotowych pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na:

 • Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE z dnia 28 czerwca 2014 r., seria C, Nr 200, s. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26 czerwca 2014 r., seria L, Nr 187, s. 1);
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 24 września 2015 r., seria L, Nr 248, s. 9) – procedura windykacyjna – w ramach których omówione zostaną w szczególności kryteria oceny zgodności, reguły kumulacyjne, a także dopuszczalne progi intensywności pomocy.

W ramach regulacji krajowych nie zabraknie rzeczowej analizy przepisów:

 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym jej przez przepisy ustawy nowelizującej z czerwca 2016 r.;
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, z późn. zm.) oraz
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.),
  – wzbogaconej o komentarze i praktyczne wskazówki związane z ich stosowaniem.

Przedmiot seminarium obejmował będzie również m.in. analizę zakresu głównych kompetencji organów właściwych w obszarze kontroli udzielania oraz weryfikacji udzielonej pomocy publicznej, a także charakteru i mocy wiążącej wydawanych przez nie rozstrzygnięć. Zajęcia przybliżą Państwu status i pozycję Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z najbardziej reprezentatywnym w tym obszarze orzecznictwem, zakres uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także funkcję Zarządcy Rozliczeń S.A. jako operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jako organu organizującego i przeprowadzającego aukcję na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, wyposażonego w kompetencje kontrolne określone między innymi w znowelizowanych przepisach art. 83 – 91 ustawy o OZE.

W programie seminarium przewidziano odrębne panele dedykowane wytwórcom energii ze źródeł odnawialnych oraz wytwórcom eksploatującym jednostki wysokosprawnej kogeneracji.

Celem spotkania, jest zaprezentowanie w przystępny, a zarazem przekrojowy sposób regulacji prawnych traktujących o pomocy publicznej (wsparciu) w sektorze energetycznym, w tym konsekwencji wynikających z ich ewentualnego naruszenia. Począwszy od analizy przepisów ogólnych, a kończąc na przepisach szczegółowych, pragniemy przedstawić Państwu kompendium wiedzy w obszarze pomocy publicznej, w tym przede wszystkim w aspekcie nowych zasad systemu aukcyjnego, wprowadzonych nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z czerwca br.

W trakcie seminarium nie zabraknie również czasu na otwartą i rzeczową dyskusję, podczas której uczestnicy szkolenia będą mogli przedstawić własne stanowisko, względnie podzielić się wątpliwościami w zakresie wykładni i zastosowania analizowanych przepisów.

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający powermeetings.eu

Więcej informacji na stronie: http://powermeetings.eu/wp/pomoc-publiczna-w-sektorze-energetycznym/