XXVII Konferencja „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”, 13-16 PAŹDZIERNIKA 2013 r. w WDW Kościelisko – Zakopane

12 sierpnia, 2013 godz. 15:13

Szczegóły wydarzenia


Ceny na rynku paliw i energii

W programie XXVII Konferencji przewidziane są między innymi następujące referaty:

Spis na dzień 17 lipca 2013

Spis referatów na XXVII Konferencje do wydruku

 • Baic I., Blaschke W.: Analiza możliwości wykorzystania powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania węglowych paliw kwalifikowanych i substytutów kruszyw.
 • Bałazińska M.: Analiza Life Cycle Assessment spalania biomasy i odpadów dla celów energetycznych.
 • Bednorz J.: Wpływ „Energy Road Map 2050” na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.
 • Białek M., Gross-Gołacka E,, Kaliski M.: Prognozy Rynku Energii w Średnioterminowym raporcie rynku ropy naftowej Międzynarodowej Agencji Energetycznej do 2018 r.
 • Borsucki D.: Węgiel kamienny w gospodarce niskoemisyjnej Polski do roku 2050 w świetle aktualnych uwarunkowań Road Map 2050 i pakietu klimatyczno-energetycznego UE.
 • Chmielniak T., Lepszy S.: Dobór struktur układów gazowo-parowych z uwzględnieniem wybranych aspektów technologicznych i rynkowych.
 • Czaja P., Klich J., Tajduś A.: Hybrydowa technologia podziemnego zgazowania węgla.
 • Dołęga W.: Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie ochrony środowiska.
 • Duczkowska-Kądziel A., Duda J., Wasilewski M.: Metodyka poszukiwania optymalnego miejsca składowania biomasy za pomocą minimalnego drzewa rozpinającego.
 • Fraś A., Przystaś R., Hycnar J.J.: Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami wydobywczymi w zakładach górniczych.
 • Frączek P.:Uwarunkowania polityki energetycznej Norwegii.
 • Gatnar K.: Zarządzanie energią – rozwiązania JSW SA.
 • Grudziński Z.: Konkurencyjność paliw w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce.
 • Gulczyński D.: Sposoby mierzenia i skutki ubóstwa energetycznego – zarys problemu.
 • Hycnar J.J., Fraś A., Przystaś R., Foltyn R.: Stan i perspektywy jakości mułów węglowych dla energetyki.
 • Jastrząb K., Piotrowski O.: Racjonalne wykorzystanie nadmiarowego ciepła z reaktorów HTR do zgazowania węgla przy pomocy CO2.
 • Jurdziak L., Kawalec W.: Czy globalne ograniczenia emisji CO2 zmniejszą wartość zasobów w dyspozycji firm eksploatujących paliwa kopalne i zmienią ich wycenę?
 • Kaca G.: Znaczenie i rola umów użytkowania górniczego dla zrównoważonej gospodarki i racjonalnego wykorzystania surowców energetycznych.
 • Kaliski M., Wojciechowski R., Szurlej A.: Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla – stan obecny i perspektywy.
 • Kapłan R., Grzesiak P.: Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowych.
 • Kaszyński P., Kamiński J., Mirowski T., Szurlej A.: Elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe – rola w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej.
 • Kielerz A.: Smart metering – korzyści i zagrożenia.
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J.: Badania zawartości rtęci w węglach przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych.
 • Kopczyński M., Zuwała J.: Ocena parametrów biomasy toryfikowanej dla zastosowań w energetyce.
 • Kratofil M.: Badania układu podawania pyłu węglowego do paleniska cyklonowego.
 • Krawczoska I., Włodarczyk K., Huzarewicz T.: Konkurencyjność węgla na rynku krajowym.
 • Krysa Z.: Koncepcja zabezpieczenia cen sprzedaży węgla kamiennego przez kopalnię przy użyciu wskaźników rozpiętości.
 • Kryzia D.: Dywersyfikacja struktury wytwórczej polskich przedsiębiorstw energetycznych.
 • Krzykowski M., Zięty J.: Kwalifikacje biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu – wybrane aspekty prawne.
 • Lorenz U.: Międzynarodowe rynki węgla energetycznego – sytuacja w 2012 r. i perspektywy.
 • Maciejewski Z.: Ocena prognozy krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Malko J.: Ceny energii: zmienność i przewidywalność. Case study – energia elektryczna w Europie.
 • Meller E., Bilenda E.: Wpływ nawożenia popiołami z biomasy na plon i pobranie składników przez kukurydzę zwyczajną.
 • Michalak J.: Zastosowanie metodyki optymalizacji decyzji inwestycyjnych dla wybranych przykładów elektrowni opalanych węglem.
 • Michalik A., Hycnar J.J., Kula H., Fraś A., Sikora L.: Zakres i warunki stosowania suspensji węglowo-wodnych.
 • Naworyta W., Sypniowski Sz., Benndorf J.: Analiza możliwości sterowania jakością strugi urobku w kopalniach węgla brunatnego.
 • Naworyta W.: Analiza konkurencyjności planowanych nowych bloków energetycznych opartych na węglu brunatnym w Polsce na tle wybranych europejskich ośrodków wydobycia węgla brunatnego w kontekście otwartego rynku energii w Polsce.
 • Nowak B.: Dylematy efektywności ekonomicznej przedsięwzięć termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
 • Olkuski T.: Struktura zużycia nośników energii w wybranych krajach UE.
 • Ozga-Blaschke U.: Ceny węgli metalurgicznych na rynku międzynarodowym.
 • Paska J., Surma T.: Polityka Energetyczna Polski na tle polityki energetycznej Unii Europejskiej.
 • Paska J., Surma T.: Rozwój energetyki odnawialnej a gospodarka.
 • Patyńska R.: Prognoza wskaźników emisji metanu z węgla kamiennego kopalń metanowych w Polsce.
 • Pawłowski D.: Badania przepływu pyłu węglowego oraz gazu w palenisku cyklonowym.
 • Piaskowska-Silarska M.: Analiza możliwości wykorzystania gazu wysypiskowego w Polsce.
 • Plewa F., Popczyk M., Pierzyna P.: Możliwości wykorzystania wybranych odpadów energetycznych z udziałem środków wiążących do podsadzki zestalanej w podziemiu kopalń.
 • Rusak H.: Zasoby energii w gminach w kontekście ich bilansu energetycznego.
 • Sieradzka M., Skrzypczyk D., Jamrozik A.: Lokalne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Skoczylas I.: Zmiany cen węgla, gazu, pozwoleń na emisję CO2 i energii oraz ich korelacje.
 • Sobierajski W., Natkaniec H., Walasz R.: Praktyczne zastosowanie izotopowych metod pomiarowych do oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych.
 • Sołtysik M., Mucha-Kuś K.: Problemy jakościowe statystyk struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej.
 • Stala-Szlugaj K., Grudziński Z.: Możliwości eksportu węgla a nowe inwestycje energetyczne w UE.
 • Stala-Szlugaj K.: Import węgla do Polski – uwarunkowania logistyczne.
 • Suwała W.: Problemy stosowania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energią.
 • Szczerbowski R.: Bezpieczeństwo energetyczne Polski – mix energetyczny i efektywność energetyczna.
 • Szczerbowski R.: Możliwości rozwoju, koszty produkcji energii elektrycznej i problemy techniczne małej generacji rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
 • Ściążko M., Kwaśniewski K., Strugała A.: Alternatywne scenariusze długoterminowych prognoz cen paliw i energii dla oceny strategii rozwoju technologii zgazowania węgla w Polsce.
 • Wichliński M., Kobyłecki R., Bis Z.: Metodyka oznaczania zawartości rtęci w węglach i popiołach lotnych.
 • Więcław-Solny L., Tatarczuk A., Krótki A., Stec M.: Postęp prac w badaniach technologicznych aminowego usuwania CO2 ze spalin.
 • Wilk A., Więcław-Solny L., Śpiewak D., Spietz T.: Badania laboratoryjne optymalnych warunków pracy instalacji separacji CO2 ze spalin o podwyższonej zawartości CO2.
 • Zaporowski B.: Efektywność ekonomiczna technologii wytwarzania energii elektrycznej.
 • Zarzycki R.: Analiza procesowa przygotowania wyreparowanego ze spalin dwutlenku węgla do transportu i składowania.
 • Zarzycki R.: Analiza spalania pyłu węglowego w palenisku cyklonowym.

Tematyka XXVII Konferencji

obejmuje następujące zagadnienia:

 • sytuacja cenowa rynków paliw i energii,
 • giełdy paliw i energii,
 • wykorzystanie krajowych surowców energetycznych,
 • tendencje rozwojowe polskiego i światowego sektora paliw i energii,
 • konkurencyjność paliw i energii,
 • prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną,
 • strategie rozwoju polskiej energetyki,
 • wpływ regulatora na ceny paliw i energii.

Ponadto:

 • zasoby surowców energetycznych i racjonalne ich wykorzystanie,
 • racjonalne użytkowanie paliw i energii,
 • efektywność energetyczna,
 • technologie konwersji węgla kamiennego i brunatnego,
 • bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE,
 • energetyczna mapa drogowa 2050,
 • miks energetyczny Europy – Polski,
 • lokalne rynki paliw i energii,
 • giełdy, handel energią,
 • ochrona środowiska a gospodarka paliwowo – energetyczna,
 • emisyjność paliw, handel emisjami,
 • pakiet energetyczno – klimatyczny,
 • energetyka odnawialna i rozproszona,
 • pakiet energetyczno klimatyczny,
 • koszty pozyskania paliw i energii,
 • CSR w polskim sektorze paliwowo-energetycznym.

Program Ramowy XXVII Konferencji

Niedziela 13 października 2013
od 17:00 Rejestracja Uczestników w WDW „Kościelisko”
18:00-21:00 Kolacja
21:00 Spotkanie Integracyjne – występ zespołu
Poniedziałek 14 października 2013
od 8:00 Rejestracja Uczestników
8:00-9:30 Śniadanie
9:30 Otwarcie Konferencji i obrady konferencyjne
ok. 13:00 Wspólna Fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
20:00 Spotkanie Towarzyskie – występ zespołu muzycznego
Wtorek 15 października 2013
8:00 – 10:00 Śniadanie
10:00 Obrady Konferencyjne
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
19:00 Wieczór sponsorowany – występ zespołu
Uroczysta kolacja
Środa 16 października 2013
8:00 – 10:00 Śniadanie
9:00-11:00 Obrady Konferencyjne
11:00-12:00 Sesja Posterowa (kawa na Sesji Posterowej)
Zamknięcie obrad (na Sesji Posterowej)
12:30-14:00 Obiad

Szczegółowy program konferencji zamieścimy
w drugiej połowie września 2013
ZAPRASZAMY!