Zmiany w energetyce 2017

24 października, 2017 godz. 18:20
Zmiany w energetyce mat. organizatora

Szczegóły wydarzenia


Co zmieni się w otoczeniu prawnym polskiej energetyki i przemysłu? Na co muszą przygotować się przedsiębiorstwa? O tym dyskutować będą uczestnicy konferencji „Zmiany w energetyce”, która odbędzie się 29 listopada w Warszawie. Portal BiznesAlert.pl objął wydarzenie patronatem.

PAKIET ZIMOWY

W Komisji Europejskiej i innych instytucjach UE trwają prace nad ostatecznym kształtem tzw. Pakietu Zimowego – zbioru regulacji prawnych mających na celu głęboką transformację rynków energii oraz przemysłu w UE i oparcia ich o tzw. czystą energię. Projekt Pakietu Zimowego przewiduje m.in. ograniczenie samodzielności państw w kształtowaniu własnego miksu energetycznego, zmiany zasad wsparcia produkcji energii z OŹE i kogeneracji, ograniczenie produkcji energii z węgla poprzez wprowadzenie restrykcyjnych przepisów środowiskowych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transgraniczną integrację rynków energii krajów UE w ramach tzw. unii energetycznej. Zmiany, jakie wprowadza Pakiet Zimowy, istotnie wpłyną na funkcjonowanie sektora energetycznego i przemysłu w Polsce stawiając pod znakiem zapytania ekonomiczną rentowność wielu inwestycji i procesów produkcyjnych. Dlatego już dzisiaj zachęcamy przedstawicieli energetyki i przemysłu do zapoznania się z projektowanymi zmianami systemu energetyki w UE.

Główne założenia Pakietu, zakres najistotniejszych zmian, przewidywany wpływ nowych regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych i przemysłu, szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii oraz harmonogram wdrożenia nowych regulacji szczegółowo omówią prawnicy energetyczni z Departamentu Energetyki w kancelarii CMS Cameron McKenna : mec. Piotr Ciołkowski, mec. Piotr Prawda, mec. Ada Szon oraz mec. Jakub Sasin.

RYNEK MOCY I JEGO WPŁYW NA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PRZEMYSŁ

Trwają prace legislacyjne i ostatnie uzgodnienia z Komisją Europejską dot. kształtu ustawy o rynku mocy, który zmieni zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Aktualny stan prac nad projektem, główne założenia, szczegółowe rozwiązania w zakresie aukcji głównych i dodatkowych, DSR na rynku hurtowym i detalicznym oraz znaczenie rynku mocy dla OSP, wytwórców i odbiorców energii elektrycznej omówi mec. Igor Muszyński (Partner w kancelarii Radzikowski Szubielska i Wspólnicy) zaangażowany w prace nad ustawą o rynku mocy.

NOWE ZASADY WSPARCIA KOGENERACJI DO I PO 2018 ROKU

Obecny system wsparcia kogeneracji w postaci certyfikatów (czerwonych i żółtych) kończy się 31 grudnia 2018 roku. Nowy projekt przygotowywany przez Ministerstwo Energii zakłada wsparcie na kolejne 15 lat. Trwa proces konsultacji projektu i uzgodnień rozwiązań dot. pomocy publicznej z Komisją Europejską – jest szansa, że nowe regulacje zostaną uchwalone w połowie 2018 roku.

O zasadach wsparcia kogeneracji w dotychczasowym systemie oraz projektowanych rozwiązaniach po 2018 roku mówić będą zaproszeni eksperci zaangażowani w prace legislacyjne.

NOWELIZACJA USTAWY O OŹE – ZMIANY W ZASADACH WSPARCIA, OBOWIĄZKACH I OPODATKOWANIU

Nowelizacja ustawy o OŹE  wprowadza wiele zmian do obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. Mec. Grzegorz Filipowicz z kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka omówi zakres nowelizacji, zmiany w zasadach wsparcia, nowe uprawnienia i obowiązki uczestników aukcji (m.in. nowe reguły kalkulacji ceny i jej korygowania; zasady kwalifikacji do poszczególnych koszyków aukcyjnych; nowe zasady rozstrzygania aukcji; zmiany w zasadach rozliczania; nowe obowiązki informacyjne; nowy system taryf gwarantowanych etc.) i oceni wpływ nowych regulacji na rynek OZE.

KONKLUZJE BAT – NOWE REGULACJE, NOWE OBOWIĄZKI I NOWE KOSZTY DLA PRZEMYSŁU

17 sierpnia br. opublikowane zostały przez Komisję Europejską tzw. konkluzje BAT wprowadzające restrykcyjne normy w zakresie emisji dla przemysłu i energetyki. Polska niestety przegrała batalię o korzystne dla polskiego przemysłu rozwiązania. Rozpoczął się 4-letni okres na dostosowanie instalacji przemysłowych i energetycznych do nowych norm.

Mec. Daniel Chojnacki oraz mec. Maciej Białek, eksperci prawa ochrony środowiska i prawa energetycznego z kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka, omówią szczegółowo rozwiązania i nowe obowiązki, jakie konkluzje BAT nakładają na energetykę i przemysł. Omówione zostaną m.in. nowe normy i standardy emisyjne, procedury i warunki uzyskania odstępstw czasowych, zmiany pozwolenia zintegrowanego, zasady wyceny korzyści modernizacji instalacji dla środowiska, kwestie dokumentacji referencyjnej BREF i inne.

ZAOSTRZENIE NORM EMISJI DLA CIEPŁOWNICTWA – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY MCP

W końcu listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska implementująca dyrektywę MCP. Nowe regulacje wprowadzają nowe, restrykcyjne normy emisji zanieczyszczeń dla tzw. średnich obiektów spalania (MCP), czyli obiektów energetycznego spalania o mocy cieplnej między 1 MW a 50 MW. Nowe obiekty MCP będą musiały przestrzegać nowych standardów emisji już od 20 grudnia 2018 roku, istniejące obiekty mają czas na dostosowanie do 1 stycznia 2025 roku. Nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na rentowność działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych i opłacalność inwestycji w nowe obiekty. Mec. Piotr Kocoł z Departamentu Energetyki w kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna omówi szczegółowe rozwiązania nowelizacji, nowe normy oraz procedury derogacji dla niektórych obiektów ciepłowniczych.

MIFID II, MAR, REMIT – WPŁYW NA RYNEK ENERGII

Od stycznia 2018 roku przedsiębiorstwa energetyczne i przemysłowe uczestniczące w hurtowym rynku energii i gazu obowiązywać będą nowe regulacje i nowe obowiązki wprowadzone dyrektywą MIFID II. Nowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i manipulacjom na hurtowym rynku energii i gazu nakładają się na obowiązki wynikające z regulacji MAR i REMIT. Jak odnaleźć się w tym gąszczu nakładających się reżimów prawnych opowie Państwu mec. Tomasz Brzeziński z kancelarii prawnej Wawrzynowicz&Wspólnicy.

NOWE PRAWO WODNE – NOWE OBOWIĄZKI DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

Sejm uchwalił nowe Prawo Wodne wprowadzające nowe opłaty i nowe obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych korzystających z poboru wody. O konsekwencjach nowej ustawy dla energetyki i przemysłu mówić będzie mec. Piotr Kocoł z Departamentu Energetyki w kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE ORGANIZATORA