Famur przejmuje Kopex. Konsolidacji przyjrzy się UOKiK

22 kwietnia 2016, 17:15 Alert

(Famur/Polska Agencja Prasowa)

21 kwietnia br. spółka zależna TDJ S.A., dominującego akcjonariusza Famur S.A., złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad Kopex S.A. Uzyskanie zgody UOKiK jest jednym z warunków koniecznych dla przeprowadzenia procesu konsolidacji branży okołogórniczej, polegającego na integracji Famur S.A. z Grupą Kopex.

W marcu tego roku zarządy konkurujących ze sobą giełdowych spółek: Kopex i Famur poinformowały o zamiarze konsolidacji. Właściciel Famuru, spółka TDJ, zawarła warunkową umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od jego większościowego akcjonariusza, Krzysztofa Jędrzejewskiego.

Oprócz wyrażenia zgody UOKiK na proces konsolidacji, warunkami przejęcia kontroli nad Kopeksem są: uzyskanie pozytywnych wyników prowadzonego przez TDJ procesu due diligence Grupy Kopex, a także wypracowanie porozumienia z jej obecnymi wierzycielami, którego celem jest stabilizacja źródeł finansowania Kopeksu.

Doprowadzenie do funkcjonowania podmiotów Grupy Kopex zintegrowanych z Grupą Famur, z uwzględnieniem obszarów synergii i optymalizacji, jest elementem budowania przez TDJ S.A. silnego polskiego podmiotu, opartego o potencjał zarówno Famuru, jak i Kopeksu. Planowana konsolidacja to inwestycja o długoterminowym charakterze, której celem jest udzielenie wsparcia i zapewnienie stabilności branży maszyn i urządzeń górniczych w Polsce. Połączenie siły rynkowej, know-how oraz doświadczeń obu spółek pozwoli nowemu podmiotowi realizować kompleksowe projekty dla sektora wydobywczego na całym świecie. Obejmą one zarówno projektowanie, modernizację i budowę zakładów górniczych, jak i wyposażenie ich w infrastrukturę podziemną i naziemną dostosowaną do indywidualnych potrzeb kontrahentów i zróżnicowanych warunków eksploatacji. Konsolidacja branży stworzy także warunki do rozwoju technologicznego, a w efekcie zwiększenia wydajności, niezawodności i innowacyjności produktów, pozwalając tym samym na uzyskanie potencjału niezbędnego do realnego konkurowania polskiego przedsiębiorcy ze światowymi potentatami.

– W obliczu problemów, z jakimi od kilku lat zmaga się górnictwo w Polsce, konsolidacja naszej branży jest najlepszą drogą rozwoju dla firm zaplecza okołogórniczego. Wykorzystanie potencjału Famuru i Kopeksu daje możliwość istotnego zwiększenia skali, poprawy jakości i efektywności prowadzonych przez nas działań zarówno w kraju, jak i na rynkach światowych, co doskonale wpisuje się w Plan Rozwoju przedstawiony przez Ministra Mateusza Morawieckiego. Mamy dziś realną szansę, aby polscy producenci mogli zbliżyć się potencjałem do największych globalnych firm i skutecznie z nimi rywalizować. Myśląc o konsolidacji obu spółek, nie można pominąć także jej aspektu społecznego. W świetle dynamicznie pogarszającej się sytuacji finansowej Grupy Kopex, realizacja transakcji pozwoli uchronić przed upadkiem wiele rodzimych firm, również tych współpracujących dotychczas z Kopeksem i tym samym umożliwi utrzymanie tysięcy miejsc pracy – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu Famur S.A.

Jak sugerują władze spółki, integracja Famuru i Kopeksu stwarza także szansę, by zapobiec osłabieniu pozycji polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych na krajowym rynku. Od lat rynek w Polsce jest otwarty dla wszystkich światowych firm zaplecza górniczego. Obecna sytuacja górnictwa, ostra konkurencja cenowa i kondycja polskich spółek branży okołogórniczej rodzą ryzyko koncentracji rynku w rękach największych światowych koncernów. Powstanie w ramach Grupy TDJ silnego podmiotu ma pozwolić na bardziej elastyczne dostosowywanie oferty polskich producentów do bieżących wymagań rynku, podnosząc tym samym konkurencyjność krajowych firm. Utworzenie, na bazie potencjału obu Grup, mocnego konkurenta dla największych światowych graczy umożliwi rozwój mniejszych rodzimych dostawców produktów i usług dla górnictwa, otwierając im – w drodze kooperacji – szansę na zwiększenie dostępu do zamówień na rynkach zagranicznych.

-To również szansa na sprawne wykorzystanie potencjału technologiczno-produkcyjnego polskich firm z zaplecza górniczego i energetycznego. Bazując na ich doświadczeniu i kompetencjach, przy jednoczesnym wsparciu ekspansji zagranicznej w ramach Planu Rozwoju narodowej gospodarki, pojawia się możliwość zbudowania oferty pozwalającej kompleksowo obsługiwać duże projekty górniczo-energetyczne w skali globalnej. Ta umiejętność ma szansę stać się atrakcyjnym „produktem eksportowym” polskiej gospodarki – czytamy w komunikacie spółki.

W środę Kopex zaktualizował swoje sprawozdania finansowe za ub. rok, uwzględniając dodatkowe odpisy – największy z nich to ok. 916,2 mln zł, stanowiący dodatkową utratę wartości firmy. Inny odpis (na ok. 74,5 mln zł) dotyczy m.in. należności od spółek zależnych. Po tych zmianach łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych za ub. rok wyniesie ponad 1,4 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to odpis z tytułu utraty wartości firmy.

Od lutego, kiedy banki ograniczyły finansowanie Kopeksu, spółka prowadzi rozmowy z ich przedstawicielami na temat restrukturyzacji zadłużenia. Niezależnie firma, we współpracy z firmami doradczymi, przygotowuje i wprowadza “szeroko zakrojony i głęboki program restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej”. Wśród jego elementów są m.in. redukcja majątku, restrukturyzacja zatrudnienia i poprawa efektywności operacyjnej we wszystkich obszarach działalności. Restrukturyzacja następuje niezależnie od procesu sprzedaży akcji spółki przez głównego właściciela.

W miniony poniedziałek bardzo trudną sytuacją firm kooperujących z pogrążonym w kłopotach górnictwem zajęła się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach. Podczas jej obrad poinformowano, że dostawcy towarów i usług do kopalń czekają na zapłatę nawet 4-5 miesięcy; wielu z nich jest na skraju bankructwa. Rada zaapelowała o wsparcie dla tych firm. Szacuje się, że tzw. przemysł okołogórniczy zatrudnia ok. 400 tys. osób.