Gaz-System aktualizuje strategię

17 maja 2016, 12:50 Alert

(Gaz-System)

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała strategię Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System do 2025 roku. W ciągu najbliższych dziesięciu lat spółka planuje koncentrować swoje działania na inwestycjach, które pozwolą zwiększyć przepustowość polskiej sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz stworzyć techniczne możliwości do transportu gazu z różnych źródeł i kierunków.

Efektem realizacji strategii ma być budowa w kraju kolejnych ponad 2 tys. km gazociągów przesyłowych do 2025 r. oraz zapewnienie dostępu do globalnych rynków gazu dzięki efektywnemu wykorzystaniu Terminalu LNG na polskim wybrzeżu. Operator zapowiada też powstanie nowych połączeń transgranicznych oraz stworzenie w kraju fizycznego huba gazowego, pełniący rolę regionalnego centrum obrotu gazem. Jak podkreśla spółka dzięki temu Polska będzie mogła czerpać korzyści gospodarcze z położenia geograficznego w centralnej Europie.

– Zaktualizowana strategia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na europejskim rynku gazu oraz oczekiwania klientów, dla których dostęp do światowego rynku LNG i możliwość sprowadzania surowca od różnych dostawców stanowią szansę na większą konkurencyjność, a także pozyskanie gazu na atrakcyjnych warunkach cenowych – tłumaczy operator.

Sytuacja, jaką mamy obecnie na polskim rynku gazu jest szczególna. Nowe inwestycje w infrastrukturę przesyłową w połączeniu z Terminalem LNG w Świnoujściu zupełnie odmienią funkcjonujący obecnie model importowy. Realizacja strategii Gaz-Systemu pełni kluczową rolę w tym procesie. Nasze zasadnicze cele koncentrują się już nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Obecnie projektujemy nowe techniczne zdolności przesyłowe systemu i tworzymy taki rynek gazu, na którym możliwa będzie pełna alternatywa w doborze dostawców gazu do Polski i całkowita niezależność od dostaw z któregokolwiek kierunku – mówi prezes spółki Tomasz Stępień.

Ambicją Gaz -Systemu jest stać się silną, konkurencyjną spółką przesyłową w Europie Środkowo-Wschodniej, która posiada połączenia między różnymi źródłami produkcji gazu ziemnego i systemami ościennymi, gdzie prowadzą działalność potencjalni odbiorcy gazu. Liberalizacja, której podstawą będzie elastyczność wyboru surowca z różnych źródeł i kierunków zapewni naszym obecnym i przyszłym klientom optymalne, konkurencyjne warunki biznesowe -dodaje prezes.
Trzy strategiczne kierunki rozwoju Gaz-Systemu zdefiniowane w strategii to: budowa silnej pozycji spółki dzięki aktywnemu zaangażowaniu w proces integracji europejskiego rynku gazu, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego oraz zachowanie ciągłości świadczenia usług przesyłowych oraz podnoszenie efektywności operacyjnej i organizacyjnej spółki.

Proces integracji krajowego systemu przesyłowego z systemami europejskimi zakłada przede wszystkim budowę infrastruktury, która ma się przyczynić się do zwiększenia przesyłu gazu ziemnego od producentów oraz takiej, która da największe szanse na odbiór gazu z nowych kierunków. Budowa konkurencyjnego rynku zakłada również realizację połączeń transgranicznych wraz z rozbudową krajowej infrastruktury przesyłowej wymaganej do optymalnego działania interkonektorów. Nowym aspektem zaktualizowanej strategii jest plan stworzenia oraz wypromowania w Polsce i dalej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej hubu gazowego na bazie infrastruktury zarządzanej przez Gaz-System W tym kontekście istotny jest również projekt budowy własnego magazynu i świadczenie usługi magazynowania.

Z działań strategicznych wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego strategia wymienia kontynuację i usprawnianie procesu obsługi czynności eksploatacyjnych przez służby własne operatora, co ma pozwolić na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników zatrudnionych w spółce.

W ramach trzeciego kierunku strategicznego skoncentrowanego na wzmacnianiu efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa mają być realizowane procesy optymalizacji kosztowej i struktury finansowania spółki, a także działania zapewniające skuteczną realizację pozostałych kierunków strategicznych (m.in. odpowiednie dostosowanie systemów informatycznych, czy proaktywna polityka personalna).

Spółka zapowiada, ze poziom nakładów inwestycyjnych na rozwój systemu przesyłowego ma być utrzymany się na poziomie realizowanym w ostatnich latach. Strategia spółki zakłada ponadto, że dużą rolę w finansowaniu kluczowych projektów nadal będą odgrywać fundusze unijne pozyskane w ramach programów, takich jak POiŚ (Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF).