GDDKiA: Umowa na budowę odcinka A1 Blachownia – Zawodzie podpisana

1 września 2015, 10:00 Drogi

31 sierpnia 2015r. została podpisana umowa na budowę autostrady na odcinku „G” od węzła Blachownia (bez węzła) do węzła Zawodzie (z węzłem). To druga z czterech umów na budowę autostrady A1 jakie zamierza podpisać GDDKiA jeszcze w tym roku.

Droga A1 Kutno Wschód 1

Umowa przewiduje, że 4,7 km autostrady z nawierzchni betonowej zostanie zaprojektowane i wybudowane w 33 miesiące do daty podpisania umowy. Do czasu projektowania objętego Umową wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu realizacji Robót objętego Umową okresy zimowe nie będą natomiast wliczane (tj. od 15 grudnia do 15 marca). 

Budowa tego odcinka autostrady zrealizowana zostanie przez Konsorcjum firm:

1. BERGER Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław;     

2. BERGER Bau GmbH, ul. Äussere Spitalhofstrasse 19, 94036 Passau, Land – Bawaria (Bayern);

Wartość umowna zadania wynosi 219 382 321,53 PLN (Brutto).

Lokalizacja i zakres:

Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie częstochowskim na terenach gmin Blachownia, Konopiska oraz miasta Częstochowa.

Zakres prac na tym odcinku autostrady A-1 obejmuje:

zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie autostrady, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania autostrady A1 na odcinku od km 437+800 do km 442+500.

Zadanie obejmuje m.in.:

 • budowę odcinka autostrady A1 o dł. 4,7 km z nawierzchnią z betonu cementowego;
 • budowę węzła drogowego Zawodzie;
 • budowę elementów systemu poboru opłat (linii kablowej zasilającej od stacji transformatorowej do km ok. 0+350 łącznicy BC na węźle Zawodzie);
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;
 • budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;
 • budowę dróg technologicznych;
 • budowę obiektów inżynierskich, w tym 2 wiaduktów w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 „Łąki w Walaszczykach”;
 • wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;
 • wypełnienie ewentualnych pustek po eksploatacji górniczej rud i inne prace mające na celu uzdatnienie terenu byłych kopalni rud;
 • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego;
 • przebudowę cieków i rowów melioracyjnych;
 • przebudowę drenaży rolniczych;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska;
 • budowę oświetlenia drogowego;
 • budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;
 • przebudowę oraz likwidacja istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją;
 • organizację ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wycinkę kolidującej z inwestycją zieleni;
 • zagospodarowanie terenu nasadzeniami;
 • wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia;
 • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Podstawowe parametry:

 • długość odcinka 4,7km
 • klasa drogi: A
 • obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
 • prędkość projektowa: 120km/h
 • typ przekroju: dwujezdniowy dwupasowy z rezerwą pod 3 pas ruchu
 • szerokość pasa ruchu: 3,75m
 • szerokość pasa rozdziału 12,5m – 14,0m w tym opaski wewnętrzne 2×0,5m.
 • szerokość pasa awaryjnego: 3m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,5m–3,6m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria obciążenia ruchu: min. KR6
 • pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,5%
 • skrajnia pionowa: min. 4,8m

Główne cele Inwestycji:

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Blachownia – Zawodzie, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.

Realizacja autostrady będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez autostradę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości autostrady dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad