General Electric w dyskusji po publikacji raportu „Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+”

28 listopada 2017, 13:45 Energetyka
Turbina parowa, GE, Fabryka w Elblągu, fot. BiznesAlert.pl
Turbina parowa, GE, Fabryka w Elblągu, fot. BiznesAlert.pl

„Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+” to nowy raport opublikowany przez Instytut Jagielloński. W dokumencie przedstawiono dogłębną analizę sytuacji energetycznej kraju wraz z zaleceniami dotyczącymi kształtu miksu energetycznego Polski do 2040 roku. General Electric włącza się do zapoczątkowanej przez publikację raportu dyskusji, odnosząc się do sytuacji sektora energii oraz wymagań odnośnie ochrony klimatu.

Czysta Europa przyszłości

Zgodnie z wyznaczonymi przez Unię Europejska celami na rok 2030 w zakresie dekarbonizacji, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, które zostały określone w unijnym pakiecie dla czystej energii, Europa dynamicznie zwraca się ku czystszym i bardziej wydajnym źródłom energii. W przypadku krajów Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie 52% całkowitej pozyskiwanej energii pochodzi z węgla, dostosowanie się do tych wymogów stanowi coraz większe wyzwanie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że w najbliższej przyszłości na licznych rynkach węgiel nadal będzie odgrywał dominującą rolę. Wiele europejskich krajów pracuje nad zwiększeniem stopnia wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jednakże realia pokazują, że niektóre kraje, ze względu na dynamikę gospodarczą i charakter lokalnych zasobów, będą potrzebowały stabilnych źródeł energii, takich jak węgiel i gaz.

We wprowadzeniu do raportu „Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+”, w sekcji poświęconej przyszłemu miksowi energetycznemu kraju, autorzy zaznaczyli, że w latach 30. obecnego stulecia węgiel kamienny i brunatny pozostaną filarami polskiej energetyki i będą stanowić ok. 50% krajowego zużycia. Dlatego troszcząc się o czystszą przyszłość polskiej energetyki, należy brać pod uwagę fakt, że węgiel jeszcze przez jakiś czas będzie jej ważnym elementem. W związku z tym należy skupić się na wykorzystywaniu istniejących możliwości, aby uczynić go czystszym.

„GE ma ponad stuletnie doświadczenie i szeroką gamę rozwiązań z zakresu Rozwiązań Ochrony Środowiska , dysponując technologią pozwalającą na redukcję emisji szkodliwych związków tj. tlenki azotu (NOx), tlenki siarki (SOx) czy cząstki stałe (PM), które powstają w elektrowniach węglowych. Ponadto do budowy naszych najnowszych bloków węglowych wykorzystywane są ultra nadkrytyczne technologie GE , które gwarantują uzyskanie sprawności energetycznej na poziomie nawet 49%, czyli znacznie przekraczającym globalną średnią wynoszącą 33%. Warto też pamiętać, że każdy punkt procentowy wzrostu sprawności zmniejsza koszty operacyjne związane z całym okresem użytkowania elektrowni, redukując przy tym poziom emisji CO2 o 2%” – powiedział Sławomir Żygowski, dyrektor ds. sprzedaży na Polskę i kraje bałtyckie, GE Power.

GE odnotowała już w Polsce pewne sukcesy w zakresie pozyskiwania energii dzięki czystszym technologiom. W lipcu firma podpisała umowę na rozbudowę instalacji odsiarczania spalin w zespole elektrociepłowni PGE w Bydgoszczy. Dzięki opatentowanej przez GE technologii półsuchej NID™ zakład w Bydgoszczy będzie w stanie spełniać zaostrzone unijne normy emisyjne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Technologia NID™ jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, gwarantującym wysoką skuteczność w zakresie redukcji emisji. Polski oddział GE wdrożył już z powodzeniem podobne rozwiązania w elektrociepłowniach w Janikowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Dąbrowie Górniczej (w trakcie realizacji).

Transformacja zmniejszająca emisję dzięki zwiększeniu wydajności i elastyczności

W Polsce realizowanych jest obecnie wiele projektów energetycznych, jednak nie obejmują one kwestii stanowiących największe wyzwania dla systemu energetycznego kraju. O sukcesie transformacji polskiej energetyki zadecyduje dostosowanie się do bardziej rygorystycznych regulacji emisji narzuconych przez UE. W wyniku zaostrzenia norm emisyjnych przez UE, przed końcem 2035 roku, może być konieczne wyłączenie z eksploatacji blisko połowy polskich elektrowni (około 20 GW). Dlatego kluczową kwestią staje się podjęcie takich decyzji i działań, które odpowiednio ukształtują przyszły polski miks energetyczny i zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Transformacja infrastruktury energetycznej w Polsce jest nieunikniona. Będzie to długoterminowy, ukierunkowany na przyszłość proces, który wymaga stabilnych ram prawnych, wsparcia rządowego i dużych inwestycji. W tej sytuacji ważne jest, aby dokładnie i uważnie planować projekty energetyczne oraz inwestować w inteligentne, nowoczesne technologie, które bez dalszej zwłoki można dostosować do obecnie eksploatowanej floty, aby usprawnić jej działanie w zakresie uzyskiwania niskiej emisji, sprawności oraz elastyczności.
GE Power dysponuje technologiami dla każdego typu paliwa, które poprawiają rentowność inwestycji, są czystsze, zrównoważone i lepiej dostosowane do wymogów środowiskowych. Nasze portfolio w ramach platformy Fleet360* obejmuje pełną gamę rozwiązań technologicznych dla zakładów przemysłowych oraz elektrowni węglowych, gazowych i nuklearnych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, silnej lokalnej bazie produkcyjnej oraz możliwościom inżynieryjnym i cyfrowym jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby sektora energetycznego.

Przyszłość kogeneracji

Jak przedstawiono w raporcie „Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+”, inwestowanie w infrastrukturę związaną z wytwarzaniem energii jest procesem długotrwałym, który powinien opierać się na solidnych ramach prawnych przy należytym uwzględnieniu europejskiej polityki klimatycznej. Opłacalność produkcji energii w konkurencyjnych warunkach będzie jednym z najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność polskiego przemysłu. Jednym z ważnych pytań, które wyłaniają się w toku tych rozważań jest przyszłość kogeneracji – w oparciu o jakie źródła i system wsparcia należy ją rozwijać, w ramach rynku energetycznego, systemu aukcyjnego OZE czy oddzielnego systemu aukcyjnego dla kogeneracji? Biorąc pod uwagę termin wdrożenia konkluzji dotyczących BAT i to, w jakim stopniu istniejące elektrociepłownie nie spełniają tych wymogów, należy stwierdzić, że dalszy brak decyzji w tym zakresie oznacza utratę cennego czasu i znacząco ogranicza możliwość działania. Może to przełożyć się na wzrost kosztów i nieuniknionych inwestycji.
Zwiększenie udziału kogeneracji do 25% w procesie produkcji energii oznaczałoby obniżenie poziomu emisji CO2 o 15-26 mld ton rocznie. Jest to główny powód, dla którego UE uznaje kogenerację za rozwiązanie prowadzące do realizacji podstawowych celów, takich jak niższy poziom emisji CO2 oraz większa elastyczność i efektywność sektora energetycznego.

W najlepszym interesie Polski leży opracowanie zdywersyfikowanego miksu energetycznego, który zapewniłby elastyczne dostawy energii pokrywające krajowe zapotrzebowanie, wspierające stabilność systemu przesyłu energii i poprawiające bezpieczeństwo energetyczne kraju. Przez kilka następnych dziesięcioleci węgiel kamienny i brunatny nadal będą w Polsce najczęściej stosowanym rodzajem paliwa. Jednakże ze względu na wymogi polityki klimatycznej i kurczące się zasoby paliw kopalnych konieczne wydaje się stopniowe zwiększanie zakresu korzystania z innych źródeł energii.

Wraz ze spadkiem udziału węgla w miksie energetycznym wzrasta znaczenie i poziom wykorzystania gazu, zwłaszcza ze względu na jego elastyczność technologiczną i gwarancję niskiego poziomu emisji. Jednak, jak zauważono w raporcie „Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+” pozyskiwanie gazu do produkcji energii nie jest kwestią bezproblemową. Polskie zasoby gazu nie wystarczą na pokrycie całego popytu. Dlatego z punktu widzenia krajowego bezpieczeństwa energetycznego kluczowe będzie zorganizowanie importu gazu w oparciu o właściwą dywersyfikację źródeł i dostaw.

Pełny obraz przyszłego miksu energetycznego Polski nie będzie kompletny, jeśli do węgla kamiennego, brunatnego i gazu nie dodamy odnawialnych źródeł energii. Jak wspomniano w raporcie, prognozy dotyczące kosztów produkcji energii z OZE (lądowych, morskich i słonecznych) wykazują, że w następnych dekadach mogą one stać się konkurencyjnym źródłem energii. Odnawialne źródła energii już teraz stanowią ważny element składowy polskiego miksu energetycznego, a odpowiednie inwestycje w te technologie przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii.

Jednym z priorytetów obecnego rządu jest modernizacja polskiego sektora energetycznego w celu uzyskania niskiego poziomu emisji, a także konkurencyjnego i rentownego przemysłu. Rząd będzie korzystał ze sprawdzonych technologii, aby osiągnąć możliwie najniższy poziom emisji. Polski sektor energetyczny stopniowo, lecz nieuchronnie będzie odchodzić od paliw kopalnych, przestawiając się na wykorzystanie gazu i odnawialnych źródeł energii, co zmniejszy poziom emisji i pomoże ustabilizować dostawy energii. GE – firma, która od 25 lat wspiera rozwój Polski poprzez znaczące inwestycje i innowacyjne projekty, może zapewnić nowoczesne technologie wspierane rozwiązaniami cyfrowymi, które pozwolą przeprowadzić skuteczną transformację sektora energetycznego.

General Electrics