Grupa Inter RAO Lietuva zwiększa zyski

19 lutego 2016, 10:00 Alert

(CIRE.pl)

Mimo spadku przychodów ze sprzedaży w ubiegłym roku Grupa Inter RAO Lietuva odnotowała w tym okresie znaczny wzrost zysków. Wynik EBITDA był wyższy o ponad 42 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, a zysk netto o prawie 53 proc.

Przychody ze sprzedaży Grupy InterRAO Lietuva zmalały w 2015 r. o 11,3% do 186,7 mln euro w porównaniu z 210,4 mln euro w 2014 r. Grupa tłumaczy to mniejszym wolumenem obrotu energią i niskimi cenami energii w krajach bałtyckich.

Wolumen handlu energią elektryczną przez Grupę był nieco niższy niż przed rokiem i wyniósł 4 273 GWh wobec 4 374 GWh w 2014 r, ale InterRAO Lietuva odnotowała znaczny, bo 5-krotny przyrost wolumenu w Polsce z 51 GWh w 2014 r. do 254 GWh w roku ubiegłym.

Jak zaznacza spółka średnia roczna cena energii elektrycznej w litewskiej strefie Nord Pool Spot wyniosła w 2015 r. 41,92 EUR/MWh wobec 50,13 EUR/MWh w 2014 r., czyli była o 16,4 proc. niższa.

Przychody Grupy z obrotu energią elektryczną w 2015 r. wyniosły 180,7 mln euro. Natomiast przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej wyniosły 6 mln EUR, czyli były o 20,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty przez Grupę w 2015 r. był o 36 proc. wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 29,6 mln euro wobec 21,8 mln EUR w 2014 r. Marża brutto na sprzedaży w 2015 r. wzrosła do 15,86 proc. z 10,35 proc. w 2014 r.

Zysk operacyjny Grupy za 2015 r. wyniósł 22,8 mln EUR w porównaniu z 15 mln EUR w 2014 r. Marża operacyjna sięgnęła 12,21 proc. wobec 7,15 proc. rok wcześniej.

W efekcie, zysk przed opodatkowaniem wzrósł w 2015 r. o 52,9 proc. i wyniósł 22 mln euro natomiast zysk netto Grupy za 2015 r. wyniósł 18,8 mln euro, co oznacza wzrost o 52,5 proc. r/r. Rentowność netto wzrosła do poziomu 10,08 proc. (z 5,87 proc. przed rokiem).

– Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva za ubiegły rok są najlepsze od pięciu lat. Lepsze warunki wiatrowe niż szacowana średnia długoterminowa oraz dokonane przez Grupę techniczne usprawnienia przełożyły się na najlepsze wyniki farmy wiatrowej Vydmantai od rozpoczęcia jej działalności w 2006 r – komentuje Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Podkreśla on jednocześnie, że wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmę sięgnął 68,55 GWh i była o jedną piątą wyższy niż w 2014 r.