Atom w deklaracji krakowskiej Grupy Wyszehradzkiej

17 lutego 2021, 15:30 Alert

Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej (V4) z okazji trzydziestolecia jej funkcjonowania zawiera zapisy o energetyce. Czechy, Polska, Słowacja i Węgry zamierzają między innymi promować energetykę jądrową.

Asygnata deklaracji na 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Fot. Kancelaria Premiera
Asygnata deklaracji na 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Fot. Kancelaria Premiera

Premierzy V4 podpisali deklarację, która odnosi się między innymi do współpracy energetycznej. – Mając na względzie nasze wspólne wysiłki na rzecz wzmocnienia sieci połączeń w naszej części Europy, w tym w szczególności przebiegających przez region europejskich korytarzy północ-południe w obszarze infrastruktury transportowej i energetycznej, ułatwiających transgraniczne połączenia transportowe i pogłębiających spójność transportową pomiędzy regionami również poprzez wspólne uczestnictwo w Inicjatywie Trójmorza (…) postanawiamy kontynuować ścisłą współpracę w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym poprzez koordynację i wypracowywanie wspólnych stanowisk w ramach UE, aby razem stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoją nasze społeczeństwa, oraz przyczynić się do określania wspólnych europejskich celów – czytamy w dokumencie.

Wśród nich Grupa Wyszehradzka wymieniła rozwój infrastruktury energetycznej i transportowej w Europie Środkowej, w tym wspólne projekty zlokalizowane zwłaszcza na osi Północ-Południe, transgraniczne połączenia komunikacyjne, poprawa wewnątrzregionalnej spójności transportowej, promowanie dywersyfikacji źródeł energii i bezpieczeństwa dostaw oraz czystej i neutralnej pod względem technologicznym transformacji gospodarki zgodnie z celem neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, aby przyczynić się do realizacji celów porozumienia paryskiego oraz polityki klimatycznej, która jest inkluzywna, akceptowalna społecznie i zapewnia państwom członkowskim UE rolę w wyborze koszyka energetycznego, w tym wykorzystywanie energii jądrowej, środowisko, w tym gospodarka wodna, zrównoważone leśnictwo, czyste powietrze i bioróżnorodność.

Kancelaria Premiera/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Jak V4 może rzucić wyzwanie Nord Stream 2 z użyciem wodoru z atomu