Jakie zmiany przyniesie nowelizacja ustawy o obszarach morskich?

22 marca 2022, 07:15 Alert
Źródło: balticwind.eu
Źródło: balticwind.eu

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej. Zmiany dotyczą między innymi kwestii związanych ze sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami oraz kablami lub rurociągami.

Zmiany w prawie o obszarach morskich

Organy administracyjne dostrzegły braki w regulacjach oraz problemy związane z interpretacją przepisów, które rozwiązywane są w proponowanej ustawie zmieniającej.

Zmiany rozstrzygną również sytuacje remisowe w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Ustawodawca zauważył również nieprecyzyjne zapisy niektórych przepisów związanych z procedurą uzyskiwania pozwoleń lub uzgodnień.

Nowelizacja ustawy, ma na celu rozwiązać również inne problemy, między innymi:

– brak odzwierciedlenia w przepisach krajowych zasady, że morskie badania naukowe są prowadzone wyłącznie w celach pokojowych,
– brak w ustawie o obszarach morskich terminu i skutku niedochowania terminu na opinię właściwych organów w przypadku projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich dotyczących określenia granicy pasa technicznego i ochronnego,
– nieaktualny wykaz umów międzynarodowych, z których wynika granica wyłącznej strefy ekonomicznej, który nie obejmuje umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim,
– brak przepisów zapewniających zachowanie aktualności projektowanych rozstrzygnięć planistycznych w sytuacji przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Zmiany w ustawie o obszarach morskich rozwiązują kwestię wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich i ewentualny brak możliwości wyłonienia zwycięzcy tego postępowania.

Kolejna ze zmian,  zapewnia usprawnienie procedury wyznaczania i określania granicy pasa technicznego i ochronnego, a także opiniowania projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich.

Proponowane zmiany mają wpłynąć na uproszczenie procedury wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń.

W założeniu projektodawcy efektem wprowadzanych zmian będzie bardziej skuteczne i pewne wyłanianie podmiotów w postępowaniach rozstrzygających, zapewnienie, że morskie badania naukowe będą prowadzone wyłącznie w celach pokojowych, uproszczenie i przyspieszenie procedur zarówno dla inwestorów, jak i dla organów administracji morskiej, zapewnienie aktualności wykazu umów międzynarodowych w ustawie o obszarach morskich, zapewnienie administracji morskiej kompetencji do nakazywania usunięcia samowolnie wzniesionych lub położonych elementów infrastruktury w polskich obszarach morskich oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu prac planistycznych w przypadku przystąpienia do zmiany planu.

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów/Aleksander Tretyn

Offshore PGE i Ørsted czeka na zielone światło w Komisji Europejskiej