Jędrysek: Polska Agencja Geologiczna ma zmniejszyć ryzyko poszukiwań surowców

21 czerwca 2018, 09:30 Alert

Wczoraj w Poznaniu miały miejsce kolejne regionalne konsultacje społeczne projektu Polityki Surowcowej Państwa, który powstał z inicjatywy wiceministra środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa (PSP) prof. Mariusza Oriona Jędryska. Prelegenci dyskutowali o ryzyku, planowaniu inwestycji i bezpieczeństwie jednocześnie szukając wspólnie odpowiednich rozwiązań systemowych.

Wiceminister Środowiska, Mariusz Orion Jędrysek na konferencji POWERPOL. Fot.: POWERPOL
Wiceminister Środowiska, Mariusz Orion Jędrysek na konferencji POWERPOL. Fot.: POWERPOL

– Polityka Surowcowa Państwa będzie wspierać budowę silnego państwa, rozwijając w Polsce technologie, obniżając ryzyka inwestycyjne z poszanowaniem ochrony środowiska – powiedział na wstępie wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa składa się z 9 filarów, a ósmy z nich jasno określa kluczowe cele omawianych zagadnień. W szczególności zwraca on uwagę na potrzebę dostosowania systemu planowania przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóż kopalin oraz na zapewnienie dostępu do tych zasobów w perspektywie wieloletniej. Istotnym elementem tego filaru jest także wspieranie inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki poprzez zachęty inwestycyjne tzw. obniżanie ryzyk.

– Chcemy minimalizować ryzyko dla inwestorów m. in. poprzez obecność rządowej instytucji (PAG) wspierającej merytorycznie wszystkie strony. Dzięki powstaniu tego podmiotu obniży się ryzyko inwestycyjne ze względu na możliwość zawierania spółek z przedsiębiorstwami inwestującymi w wydobycie surowców – podkreślił prof. Mariusz Orion Jędrysek.

– Państwo powinno mieć udział w zysku inwestora poprzez system podatkowy, dopiero gdy inwestor osiąga zyski. Wszelkie wydatki inwestora zanim osiągnie zyski stanowią barierę i go zniechęcają – dodał wiceminister środowiska.

Licznie zgromadzeni w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim eksperci z zakresu geologii zwracali uwagę również na konieczność zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego przez skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej. Niezbędne będzie też wykorzystanie różnych narzędzi promocji w celu upowszechnienia wiedzy o stowarzyszeniach branżowych i instytucjach eksperckich.

O projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i energetycznego Polski dokument, zawierający konkretne założenia dla wielu sektorów. Skupia się on na całościowym ujęciu geologii. Zwraca też m.in. uwagę na zapotrzebowanie surowcowe państwa oraz na tworzenie narzędzi i wyznaczanie kierunków działań w tym obszarze.

Ministerstwo Środowiska