Karnowski: PKP Cargo przeprowadzi ofertę publiczną swoich akcji

25 września 2013, 11:09 Infrastruktura

– Planujemy zaoferować inwestorom akcje Spółki o unikatowym equity story. PKP Cargo może być pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym z Unii Europejskiej, który zadebiutuje na giełdzie. Inwestorzy będą mieć możliwość włączenia do swoich portfeli Spółki, która jest liderem na jednym
z największych rynków w Europie charakteryzującym się dalszym potencjałem wzrostu. Sprzyja temu strategiczne położenie, gdzie krzyżuje się wiele szlaków kolejowych, a także planowane są znaczące modernizacje infrastruktury kolejowej – komentuje Jakub Karnowski, Prezes Zarządu PKP S.A.

PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Spółka” oraz wspólnie ze spółkami zależnymi „Grupa”), największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej, ogłosił dziś, że PKP S.A. („Akcjonariusz Sprzedający”) – zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji PKP CARGO („Oferta”) i ubiegać się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka informuje także, że 25 lipca 2013 r. złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie trwają prace nad jego zatwierdzeniem.

O PKP CARGO

PKP CARGO jest obecnie liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych Urzędu Transportu Kolejowego – UTK) i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat).
W 2012 r. udział Grupy w polskim rynku wyniósł 60,3% pod względem pracy przewozowej
oraz 50,5% pod względem przewiezionej masy (wg danych UTK). W ubiegłbym roku Grupa PKP CARGO obsłużyła 8,5% łącznej pracy przewozowej w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat i Spółki).

Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Spółka koncentruje się na rynku polskim, którym jest drugim rynkiem pod względem wielkości w Unii Europejskiej, położonym strategicznie, gdzie krzyżują się kluczowe na naszym kontynencie szlaki kolejowe. Ponadto, Grupa poszerza zasięg geograficzny swojej działalności, korzystając z możliwości wynikających z liberalizacji europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych. Obecnie, Spółka posiada stosowne zezwolenia umożliwiające świadczenie samodzielnych usług transportowych na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii i na Węgrzech. Obecnie PKP CARGO ubiega się także o certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do samodzielnych przewozów na terenie Holandii.

Podstawowym ładunkiem przewożonym przez Spółkę jest węgiel kamienny. Na kolejnych pozycjach znajdują się kruszywa i materiały budowlane, metale i rudy, produkty chemiczne oraz ładunki intermodalne. W 2012 roku Grupa przetransportowała 116,7 milionów ton ładunków, a praca przewozowa wykonana w Polsce wyniosła 29,6 miliarda tkm[1].

Celami strategicznymi PKP CARGO są: poprawa efektywności operacyjnej w celu utrzymania kosztów pod kontrolą, utrzymanie pozycji lidera w Polsce, rozwijanie działalności
w rosnących i atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce (przede wszystkim przewozy intermodalne oraz produkty petrochemiczne), a także rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych.

Znacząca skala działalności, silna pozycja rynkowa i stale poprawiana efektywność pozwalają Grupie PKP CARGO generować dobre wyniki finansowe. W 2012 roku Spółka wypracowała 766,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące) oraz 267,4 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających blisko 5,2 mld zł.

Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy

 

Wybrane dane finansowe* (w mln zł)

2010

2011

2012

I poł. 2012

I poł. 2013

Przychody z działalności operacyjnej

4.779

5.577

5.173

2.523

2.291

EBITDA[2]

563,4

927,6

766,8

393,4

312,3

Zysk netto

31,6

411,6

267,4

136,6

76,8

 

*Przygotowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

PKP CARGO w swojej obecnej formie prawnej powstało w 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji PKP S.A., która jest właścicielem 100 proc. akcji Spółki.

 

Oferta publiczna

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. International pełnią funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współzarządzających Księgą Popytu. Dodatkowo Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni funkcję Oferującego. Rolę Współzarządzających Księgą Popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi Współprowadzącymi Księgę Popytu są Dom Inwestycyjny Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.

Planowana oferta oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym również stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, decyzji w zakresie rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z założeniami, planowana Oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych („QIB”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act) oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie U.S. Securities Act.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, pracownicy PKP CARGO otrzymają akcje Spółki objęte dwuletnią blokadą sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat akcji pracowniczych będą dostępne w prospekcie emisyjnym.

Po zakończeniu Oferty (po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, zgodnie z podpisanym Paktem Gwarancji Pracowniczych), PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50%.

Przeprowadzenie Oferty planowane jest na IV kwartał 2013 roku, zależnie od warunków rynkowych.[1] Jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środek transportu towarowego, określająca przewiezienie jednej tony towarów na odległość jednego kilometra

[2] Niezbadany, obliczony jako suma zysku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji i odpisów aktualizujących.