KE zaleca, by Polska zwiększyła cel udziału OZE do co najmniej 25 proc. w 2030 roku

18 czerwca 2019, 17:45 Alert

Komisja Europejska, oceniając projekt krajowego planu w zakresie energii i klimatu, zaleciła, by Polska m.in. zwiększyła cel udziału energii z OZE do co najmniej 25 proc. w perspektywie 2030 roku – wynika z komunikatu KE.

Komisja opublikowała we wtorek ocenę projektów planów państw członkowskich w zakresie realizacji celów unii energetycznej, a w szczególności unijnych celów w zakresie energii i klimatu wyznaczonych na 2030 r. Jak podano, w swym obecnym kształcie projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu są niewystarczające, a Komisja Europejska oczekuje od krajów UE, by zwiększyły wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów klimatycznych UE na 2030 r.

W zaleceniach KE dotyczących polskiego projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK) na lata 2021-2030 napisano m.in. że Komisja zaleca „zwiększenie poziomu ambicji w perspektywie roku 2030 do co najmniej 25 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych jako wkładu Polski w realizację unijnego celu na 2030 r.”.W projekcie polskiego KPEiK przyjęto, że udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto wyniesie w 2030 roku 21 proc.

KE zaleca też zagwarantowanie pełnej realizacji celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. (15 proc. udziału OZE – przyp. PAP Biznes) i „zachowanie go jako poziomu bazowego od 2021 r., oraz wyjaśnienie, w jaki sposób ten bazowy udział zostanie zrealizowany i utrzymany”.

Wśród zaleceń jest również przedstawienie wykazu wszystkich dotacji w dziedzinie energii, w tym w szczególności w zakresie paliw kopalnych, oraz podjętych działań, jak również planów stopniowego wycofywania tych dotacji. KE oczekuje też większych działań w zakresie efektywności energetycznej.

Państwa członkowskie mają obecnie sześć miesięcy na wprowadzenie poprawek w krajowych planach. Przepisy UE dotyczące unii energetycznej nakładają na państwa członkowskie obowiązek uwzględnienia zaleceń Komisji lub podania do publicznej wiadomości przyczyn ich odrzucenia.Termin składania ostatecznych planów w zakresie energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznaczono na dzień 31 grudnia 2019 r.

Polska Agencja Prasowa