KE wzywa Polskę do właściwego wdrożenia dyrektywy OZE. Ma zastrzeżenia do biopaliw

29 kwietnia 2015, 12:59 Alert
turbiny

(Komisja Europejska)

Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię do Polski , apelując o zapewnienie prawidłowego wprowadzenia w życie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, w szczególności w odniesieniu do biopaliw.

Dyrektywa zawiera podstawowe przepisy służące realizacji celu, jakim jest osiągnięcie 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2020 r. Obejmuje ona również kluczowe przepisy dotyczące ustalenia indywidualnych celów w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii dla każdego państwa członkowskiego oraz dla osiągnięcia celu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 r. W przypadku gdy do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się biopaliwa, muszą one spełniać określone wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Państwa członkowskie muszą również traktować biopaliwa i surowce jednakowo, bez względu na ich pochodzenie. Wbrew temu, co zostało przewidziane w dyrektywie, polskie ustawodawstwo w sposób nieuzasadniony różnicuje traktowanie zrównoważonych biopaliw i surowców w zależności od ich pochodzenia geograficznego. Komisja podnosiła już podobne problemy w trakcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii i Portugalii.