KE zaakceptowała zmianę systemu wparcia dla LNG na Litwie

31 października 2018, 12:45 Alert
FSRU Kłajpeda, Klaipedos Nafta
FSRU Kłajpeda, Klaipedos Nafta

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę w systemie wsparcia dla litewskiej firmy Litgas w związku funkcjonowaniem pływającego terminala skroplonego gazu ziemnego w Kłajpedzie.

W listopadzie 2013 r. KE zatwierdziła program pomocy dla budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w porcie w Kłajpedzie. Jednak w czerwcu 2018 r. Litwa zgłosiła Komisji zmiany w systemie pomocy.

Jak uzdalniały władze Litwy, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wymaga by terminal LNG wymaga ciągłych dostaw skroplonego gazu ziemnego i jego stałej regazyfikacji. W związku z tym w styczniu 2016 r. Litwa postanowiła zmienić pierwotny system i powierzyć spółce Litgas obowiązek świadczenia usługi publicznej w celu zapewnienia dostawy obowiązkowej ilości skroplonego gazu ziemnego do terminala LNG w Kłajpedzie. W zamian Litga otrzymuje od państwa litewskiego rekompensatę w celu pokrycia kosztów poniesionych w związku z wykonaniem zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych. Rekompensata ta jest finansowana dodatkową opłatą uiszczaną przez wszystkich użytkowników systemu przesyłowego gazu.

W ramach programu wsparcia zatwierdzonego przez KE w 2013 r., kiedy terminal LNG rozpoczął działalność, Litwa wprowadziła dla producentów energii elektrycznej ciepła obowiązek zakupu określonej ilości gazu od Litgasu . Biorąc jednak pod uwagę rozwój sytuacji na rynku gazu, władze Litwa uważają, że od stycznia 2019 r. obowiązek zakupu nie będzie już potrzebny i może zostać zniesiony. W rezultacie Litgas ma sprzedawać całość gazu bezpośrednio na rynku.

Komisja oceniła, że zmiany litewskiego systemu wsparcia są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Jednocześnie KE podkreśliła, że zmiany w pierwotnym systemie, w szczególności zniesienie obowiązku zakupu, przyczynią się do zwiększenia konkurencji na litewskim rynku gazu.

Komisja zatwierdziła zarówno program obowiązujący obecnie w okresie od 2016 r. Do końca 2018 r., jak i zmodyfikowany program na okres od 2019 r. do końca 2024 r.

CIRE.PL