Komisja Europejska zatwierdziła polski program inwestycji w infrastrukturę wodorową

29 października 2021, 13:45 Alert

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy państwa na rzecz rozwoju infrastruktury wodorowej o wartości 173 mln euro. Pieniądze zostaną przeznaczone na stacje ładowania oraz tankowania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w Polsce.

fot. Flickr

Komisja Europejska uznała, że polskie plany inwestycji w infrastrukturę ładowania elektrycznego i tankowania wodoru dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. – Środek ten przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku, zgodnie z celami Komisji dotyczącymi Zielonego Ładu – czytamy w komunikacie.

Celem programu jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury ładowania wzdłuż dróg lokalnych i transeuropejskich (TEN-T).

Program ma mieć budżet w wysokości ok. 173 mln euro (800 mln zł) i obejmować okres od 2021 do 2025 roku. Środek zatwierdzony przez KE składa się z dwóch części: 151 mln euro (700 mln zł) na inwestycje w stacje ładowania dla pojazdów z napędem elektrycznym, z naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami; oraz 22 mln euro (100 mln zł) – na budowę ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Celem pilotażu jest zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora transportu, napędzanego wodorem w Polsce.

W ramach programu wsparcie ma mieć formę dotacji bezpośrednich i być ograniczone do 50 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone standardy, na przykład w zakresie interoperacyjności infrastruktury, czytamy także.

Ponadto wnioskodawcy będą musieli spełnić kryteria kwalifikowalności związane z wymogami wykonalności finansowej i organizacyjnej projektów, w tym odpowiednią lokalizacją wspieranej infrastruktury. Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim wspieranie rozwoju niektórych rodzajów działalności gospodarczej, służących wspólnym interesom.

Komisja stwierdziła, że zostaną wprowadzone niezbędne zabezpieczenia ograniczające pomoc do minimum. W szczególności m.in. (i) wnioski będą weryfikowane w niedyskryminacyjnej, otwartej i przejrzystej procedurze; (ii) maksymalna kwota pomocy dla pojedynczego beneficjenta będzie ograniczona; oraz znaczna część budżetu zostanie udostępniona tylko małym i średnim przedsiębiorstwom.

ISBnews/Jędrzej Stachura

PKN Orlen planuje hub wodorowy dający 350 ton czystego wodoru rocznie