Komisja z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie UE do zwiększenia pomocy dla państw rozwijających się na walkę ze zmianą klimatu

11 listopada 2015, 20:38 Energetyka

Komisja z zadowoleniem przyjmuje decyzję Unii Europejskiej o zwiększeniu finansowania publicznego na rzecz działań związanych ze zmianą klimatu w nadchodzących latach, przyjętą przez ministrów państw członkowskich na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).

UE i jej państwa członkowskie udzieliły w 2014 r. najuboższym i najbardziej potrzebującym krajom pomocy w wysokości 14,5 mld EUR z przeznaczeniem na obniżenie emisji gazów cieplarnianych i dostosowanie się do konsekwencji zmiany klimatu. Ten kolejny znaczący wzrost środków dowodzi, że Europa jest zdecydowana przyczynić się w sprawiedliwy sposób do osiągnięcia celu określonego w 2009 r., którym jest osiągnięcie kwoty 100 mld USD w rocznych przepływach finansowych z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się do 2020 r. Komisja Europejska odegrała centralną rolę koordynującą w tym procesie i nadal jest głównym darczyńcą za pośrednictwem swoich międzynarodowych funduszy rozwoju. W latach 2014–2020 co najmniej 20% budżetu UE zostanie przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: „UE potwierdziła dzisiaj swoją pozycję lidera w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu. Przed ważnym spotkaniem, jakim jest konferencja COP21, przeznaczamy znaczne środki finansowe dla krajów rozwijających się i nie jest to nasze ostatnie słowo. Określiliśmy dzisiaj również jasne zasady, których celem jest osiągnięcie jak najlepszej skuteczności finansowania: każdy płaci swoją część zależnie od swoich możliwości w danym momencie; osiągnięcie pełnego zaangażowania sektora prywatnego poprzez zapewnienie odpowiednich sprzyjających warunków; oraz ukierunkowanie środków na rzecz krajów będących w najtrudniejszej sytuacji.”

Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, powiedział: Dzisiejsza decyzja to świetna wiadomość, zwłaszcza na kilka tygodni przed konferencją COP21 w Paryżu. A przesłanie jest jasne: UE jest gotowa nadal odgrywać rolę największego światowego darczyńczy w finansowaniu działań związanych z klimatem i chce zwiększać swoje wsparcie. Z niedawnego sprawozdania OECD wynika, że ogólnoświatowy cel 100 mld dolarów jest w zasięgu możliwości. W ostatnich tygodniach intensywnego zaangażowania politycznego przed spotkaniem w Paryżu jesteśmy na dobrej pozycji, aby osiągnąć ambitne porozumienie. Nadszedł czas, aby przełożyć wyrażaną niedawno wolę polityczną na konkretne wyniki negocjacji.”

W przededniu międzynarodowych negocjacji klimatycznych, które odbędą się w Paryżu pod koniec miesiąca, Komisja z zadowoleniem przyjmuje również decyzję ministrów finansów o dalszym publicznym wsparciu finansowym działań związanych ze zmianą klimatu na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących krajów po 2020 r., kiedy to wejdzie w życie nowe światowe porozumienie w dziedzinie klimatu.

Komisja także popiera wezwanie do tego, aby wyniki rozmów w Paryżu były wyraźnym sygnałem dla sektora prywatnego do przekierowania przepływów finansowych na inwestycje o niskiej emisyjności, odporne na zmianę klimatu. Obok finansowania działań w związku ze zmianą klimatu niezbędne są również sprzyjające warunki: krajowe plany rozwoju, strategie, polityki, instrumenty, mechanizmy i ramy regulacyjne w dziedzinie klimatu, tak aby możliwy był udział sektora prywatnego.

W konkluzjach Rady ministrowie podkreślają również potrzebę nasilenia inwestycji w niskoemisyjny i odporny na zmianę klimatu rozwój, potrzebę rezygnacji z wysokoemisyjnych inwestycji oraz rolę opłat za emisje, które mogą zostać uzyskane za pomocą różnych narzędzi: przepisów prawnych, systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz podatków od emisji.

Komisja przyłącza się do Rady ECOFIN, z zadowoleniem przyjmując niedawne sprawozdanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz inicjatywy w sprawie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu (CPI), z którego wynika, że kraje rozwinięte osiągnęły znaczący postęp w zakresie finansowania działań związanych z klimatem. Według szacunków w sprawozdaniu OECD państwa rozwinięte przeznaczyły łącznie 62 mld USD na finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu w 2014 r. i 52 mld USD w 2013 r. Potrzebne będą jednak dalsze działania, aby kraje rozwinięte mogły wspólnie spełnić zobowiązanie przeznaczania na ten cel 100 mld USD rocznie do roku 2020. 

Kontekst

UE jest liderem w finansowaniu działań w związku ze zmianą klimatu. UE i jej państwa członkowskie przekazały ponad połowę wszystkich środków na działania w zakresie zmiany klimatu, od czasu gdy w 2009 r. na konferencji klimatycznej w Kopenhadze przyjęto zobowiązanie do „100 mld USD”. W latach 2007–2013 instrumenty finansowania publiczno-prywatnego w UE przyczyniły się do inwestycji o wartości 25 mld EUR w projekty w dziedzinie klimatu w krajach rozwijających się. Szacuje się, że zwiększenie finansowania dotacyjnego UE w te instrumenty mieszane może w nadchodzących latach doprowadzić do wzrostu poziomu inwestycji do 50 mld euro do 2020 r.

Źródło: Komisja Europejska