Kosiński: Tworzymy od podstaw zupełnie nowy system transakcyjny na rynku energii

16 września 2013, 13:01 Energia elektryczna

ROZMOWA

Szymon Kosiński

Wiceprezes Zarządu IPE Trading

Coraz częściej docierają do nas informacje o dynamicznych zmianach na rynku obrotu towarami, a w szczególności na rynku energii elektrycznej – jedni przychodzą, drudzy odchodzą… Należy się z tego cieszyć, czy wręcz przeciwnie?

Wszystko, w tym i rynki towarowe ulegają bezustannym przeobrażeniom i zmianom. Zmiany są konieczne i pożądane, pod warunkiem, że są to zmiany na dobre, niosące rozwiązania lepsze i bardziej rynkowe. Nie jest sztuką odciąć się od przeszłości, ale to, aby tę przeszłość, doświadczenie i wiedzę odpowiednio wykorzystać przy tworzeniu czegoś nowego.

Skąd wziął się pomysł na nową działalność: zbudowanie i prowadzenie Towarowej Platformy Handlowej ComTra i Platformy Usług NominatOR?

W naszej firmie spotkała się grupa doświadczonych specjalistów oraz pasjonatów, którzy wcześniej realizowali już tego typu projekty. Trzon zespołu to pomysłodawcy i twórcy platformy obrotu energią elektryczną POEE, a także usług na rynku energii, takich jak funkcja Operatora Handlowego, czy usługi prowadzenia Grupy Bilansującej. To osoby posiadające również doświadczenie z rynku regulowanego, wynikające z organizacji i prowadzenia rynku energii w ramach poeeGPW na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oczywistym następstwem było więc wykorzystanie posiadanej wiedzy, doświadczenia, umiejętności i znajomości rynku w nowym projekcie. Dodatkowym atutem dla tworzenia nowej platformy handlowej jest funkcjonowanie w ramach grupy kapitałowej MCX, co zapewnia wsparcie w zakresie IT, najwyższe standardy rozwiązań w zakresie projektów informatycznych a także bezpieczeństwo ich funkcjonowania.

Co to jest ComTra?

Towarowa Platforma Handlowa ComTra to utworzona i obsługiwana przez nasz zespół, elektroniczna platforma obrotu towarami, takimi jak energia elektryczna i gaz, ale także paliwa płynne, węgiel, biomasa, nawozy sztuczne, chemia itp. W pierwszej kolejności uruchamiamy rynki energii elektrycznej – spot i forward. Zasady obrotu towarami na oferowanych rynkach zbliżone są do zasad działania rynku brokerskiego. Transakcje zawierane są bezpośrednio przez Uczestników ComTra, a regulują je tzw. umowy ramowe, które ściśle określają sposób bezpośredniego rozliczania transakcji. Nowością niewątpliwie będzie możliwość zawierania transakcji w jednym miejscu pomiędzy uczestnikami rynku posiadającymi podpisane pomiędzy sobą umowy ramowe (np. umowy EFET), pomiędzy uczestnikami nie posiadającymi takich umów, ale uwiarygodnionych finansowo poprzez system zabezpieczeń i rozliczeń oraz pomiędzy uczestnikami obu tych grup.

W pierwszym etapie działalności funkcjonowanie platformy oparte będzie jedynie o wzajemne umowy ramowe pomiędzy uczestnikami. Od nowego roku przewidujemy wejście w II etap działalności i wdrożenie rozwiązań pozwalających na zawieranie transakcji pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku.

Dzisiaj, tj. 16 września 2013r. została oficjalnie uruchomiona platforma ComTra. Wszystkim, którzy wyrażą zainteresowanie naszą działalnością przekażemy stosowne regulaminy i dokumenty uczestnictwa oraz umożliwimy przeszkolenie w zakresie obsługi aplikacji handlowej. Spodziewamy się, że wielu naszych nowych uczestników będzie w stanie prawie „z marszu” lub po krótkim szkoleniu rozpocząć działalność, gdyż nasza aplikacja handlowa jest powszechnie znana na rynku energii, a wprowadzone zmiany w aplikacji nie burzą jej intuicyjnego sposobu użytkowania.

Co oferuje swoim klientom Towarowa Platforma Handlowa ComTra?

Przede wszystkim dostęp do rynków bez barier i pośrednictwa, a co za tym idzie, bez dodatkowych kosztów. Aplikacja umożliwia wszystkim uczestnikom budowanie własnych, dowolnych produktów, ale posiada też wbudowane narzędzie pozwalające na szybkie budowanie (wybór) produktów najbardziej płynnych i poszukiwanych na rynku. Nowością, w porównaniu do tego typu funkcjonujących działalności, jest prowadzenie rynku spot i możliwość zawierania na nim transakcji rozliczanych po cenach rynkowych. Oczywistym atutem jest też prostota w składaniu ofert i zawieraniu transakcji.

Poprzez system finansowego uwiarygodniania Uczestników umożliwimy mniejszym podmiotom dostęp do rynku hurtowego i do zawierania transakcji z podmiotami największymi.

Rozpoczęliśmy działalność uruchamiając rynki energii elektrycznej: spot i forward. Na rynku spot oferujemy Uczestnikom produkty godzinowe i blokowe w notowaniach ciągłych oraz dogrywki w systemie ceny jednolitej. Oprócz notowań ciągłych na rynku forward oferujemy organizowanie przetargów z warunkami określonymi przez Uczestnika oraz transakcje pozasesyjne umożliwiające negocjacje warunków transakcji pomiędzy dwoma Uczestnikami.

Na czym polegać będzie usługa uwiarygodniania finansowego Uczestników?

Zaoferujemy naszym Uczestnikom możliwość zabezpieczania i rozliczania transakcji, a w konsekwencji zawierania transakcji pomiędzy wszystkimi Uczestnikami rynku, czyli także tymi, którzy nie posiadają umów ramowych. To hybrydowe rozwiązanie jednoczesnego funkcjonowania na jednym rynku umów ramowych oraz Uczestników zabezpieczanych i rozliczanych jest pomysłem nowatorskim, który powinien rozwiązać wiele dotychczasowych problemów związanych z zawieraniem transakcji na rynku hurtowym pomiędzy podmiotami o różnym statusie i wiarygodności.

Jaka aplikacja handlowa została zastosowana dla prowadzenia obrotu na ComTra?

Rynek towarowy, w tym i rynek energii, jest rynkiem, który ustawicznie się zmienia. Dlatego też odrzuciliśmy rozwiązania oparte na systemach giełdowych takich jak np. Global Vision firmy Trayport, czy innych tego rodzaju aplikacji, jako systemów uniemożliwiające szybką ich adaptację do warunków zmieniającego się rynku i zmieniających się potrzeb jego uczestników.

Tworzymy od podstaw zupełnie nowy, zmodernizowany, ale prosty w obsłudze system transakcyjny. Staramy się połączyć najlepsze cechy dotychczas znanych i użytkowanych systemów z najaktualniejszymi wymaganiami rynku i Uczestników. Postawiliśmy na szybkość i elastyczność w dostosowywaniu się do zmian, prostotę i łatwość w obsłudze. Wszystko to zostało zaprojektowane w oparciu o analizy funkcjonalności znanych na świecie systemów, nasze długoletnie doświadczenia i nasze autorskie rozwiązania oraz sugestie Uczestników rynku.

Budowa nowego systemu, jego testowanie i wdrożenie to proces, który trwa dość długo, dlatego też w początkowym okresie zdecydowaliśmy się na uruchomienie obrotu opartego na aplikacji handlowej, która jest doskonale znana, sprawdzona i została zaakceptowana na polskim rynku energii. Na tej aplikacji w przeszłości funkcjonowała platforma poee. Wprowadziliśmy jednak wiele zmian, szereg nowych funkcjonalności a wszystko po to, aby umożliwić Uczestnikom jak najszybsze zaadaptowanie jej do codziennego użytkowania, a w późniejszym czasie płynne przejście na nowy system.

Czym jest platforma NominatOR?

Platforma NominatOR to całkowicie nowatorskie, bardzo funkcjonalne narzędzie stworzone z myślą o Uczestnikach rynku energii. Aplikacja została stworzona w oparciu o ogromne doświadczenie naszych pracowników specjalizujących się w dziedzinie usług na rynku energii. Poprzez tę platformę, IPE Trading świadczyć będzie usługi Operatora Rynku typu Operator Handlowy oraz Operator Pomiarów dla Uczestników Rynku Bilansującego. Ograniczy to koszty URB związane z dostępem do rynku hurtowego energii, poprzez brak potrzeby ponoszenia kosztów związanych z zakupem własnego systemu WIRE, utrzymywania własnych służb IT i operatorów. Dzięki zbudowaniu systemu w oparciu o własne, długoletnie doświadczenia w pełnieniu funkcji Operatora Rynku, nasz system jest przyjazny dla użytkownika i daje szereg nowych możliwości i funkcjonalności, niedostępnych dla URB użytkujących inne aplikacje proponowane przez podmioty świadczące na rynku podobne usługi.

Poza usługą pełnienia funkcji Operatora Rynku, poprzez platformę NominatOR świadczymy także usługę pełnienia funkcji POB (Podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe). Dzięki uczestnictwu w tworzonej Grupie Bilansującej, jej Uczestnicy mogą w dużym stopniu redukować swoje odchylenia od planowanego zużycia/produkcji energii elektrycznej, przez co unikają lub minimalizują konieczność zakupu lub sprzedaży energii po cenach rynku bilansującego . Szczególnego znaczenia usługa ta nabierze w przypadku wprowadzenia przez OSP rozchylonych cen zakupu i sprzedaży na RB.

Rozbudowane funkcje aplikacji NominatOR pozwolą również na optymalizację kosztów zużycia energii, a także na zarządzanie popytem energii poszczególnych podmiotów lub grup podmiotów, co umożliwi uzyskiwanie dodatkowych korzyści finansowych.

Co jeszcze oferujecie Państwo uczestnikom rynku?

Poza prowadzeniem platform ComTra i NominatOR, do których już dziś zapraszamy wszystkie aktywne na rynku podmioty, świadczymy także usługi konsultingowe w zakresie dostarczania wiedzy o rynku, aktualnych cenach, indeksach i trendach na rynku energii, a także usługi w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz optymalizacji i zarządzania energią w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Witold Szwagrun

CIRE.PL