Kuleje nadzór PKP PLK nad stanem technicznym i utrzymaniem przejazdów na linii Warszawa – Dorohusk

12 sierpnia 2015, 08:30 Infrastruktura

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów dotyczących nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Lublinie przepisów dotyczących nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem przejazdów kolejowych. Kontrolą objęto losowo wybrane przejazdy kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) i „C” (z samoczynną lub uruchamianą przez pracowników kolei sygnalizacją świetlną) na linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku od stacji Pilawa do stacji Życzyn.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na niepodejmowaniu wystarczających działań dotyczących:

 1. braku oznakowania przejazdów kategorii „D” na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogami publicznymi znakami pionowymi „przejazd kolejowy bez zapór” i słupkami wskaźnikowymi,
 2. braku oznakowania przejazdów kategorii „D” znakami „sieć trakcyjna pod wysokim napięciem”,
 3. niezgodności dokumentów (metryka przejazdu oraz protokół badania diagnostycznego)  ze stanem faktycznym „w terenie”  dotyczących przejazdów kategorii „D”,
 4. braku daty pomiarów wielkości natężenia ruchu drogowego oraz natężenia ruchu kolejowego odnotowanych w metrykach przejazdów kategorii „D” i „C” skutkiem czego iloczyny ruchu na tych przejazdach są mało wiarygodne,
 5. niepowołania komisji ustalającej zmianę sposobu zabezpieczenia przejazdów kategorii „D”, na których w roku 2009 lub 2012 wielkości natężenia ruchu drogowego i iloczyn ruchu znacznie wzrosły w stosunku do roku 2002,
 6. nieusunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w 2014 roku podczas badania diagnostycznego na przejazdach kategorii „D”, wskutek czego nieprawidłowości te powtarzają się w bieżącym roku,
 7. niezrozumiałych zapisów pomiarów widoczności z 5 m na przejazdach kategorii „D” przy zastosowaniu  skróconych warunków widzialności,
 8. odręcznego naniesienia zmian wielkości natężenia ruchu drogowego, kolejowego i iloczynu ruchu w metrykach przejazdów kategorii „D”,
 9. druku „Metryki przejazdu lub przejścia w poziomie szyn” zawierającego błędne odwołania do aktów prawnych oraz błąd we wzorze dotyczącym obliczenia przepisowej odległości widzenia pociągów zbliżających się do przejazdu z odległości 0-20 m.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej i zarządcę drogi przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK, w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS Safety Management System).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego