Lepsza ochrona warstwy ozonowej oraz klimatu

13 lipca 2015, 13:00 Energetyka
8fc3410dc9e97fbaf3d667ed8d4c5180_400x400

Dziś wchodzi w życie ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dziennik Ustaw – tutaj). Jej przepisy przyczynią się do ograniczenia emisji do atmosfery niektórych szkodliwych gazów pochodzących przede wszystkim z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie dotyczącym substancji zubożających warstwę ozonową (szwo) nowe przepisy zastępują ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Natomiast kwestie dotyczące wykorzystania fluorowanych gazów cieplarnianych (f-gazów) regulowane są w polskim prawie po raz pierwszy. Przepisy ustawy zostaną uzupełnione szeregiem aktów wykonawczych.

Ustawa zawiera regulacje odnoszące się do personelu i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem szwo oraz f-gazów. Proponowane przepisy regulują również działania związane z obrotem nimi oraz produktami, urządzeniami, gaśnicami i systemami zawierającymi te substancje i gazy lub od nich uzależnionymi.

Przepisy ustawy:

  • ustanawiają krajowy system certyfikacji w zakresie szwo i f-gazów;
  • określają system sprawozdawczości dotyczącej stosowania tych substancji i gazów;
  • definiują działania kontrolne wykonywane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
  • określają zasady finansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań wyspecjalizowanej jednostki, utworzenia systemów gromadzenia danych, szkolenia pracowników PSP, zakupu sprzętu do identyfikacji i poboru próbek oraz działań dotyczących unieszkodliwiania szwo i f-gazów;
  • wprowadzają kary za nieprzestrzeganie przepisów, które wymierzał będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ PSP.

Ustawa wchodzi w życie 10 lipca br., z wyjątkiem przepisów odnoszących się do:

  • przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla przedsiębiorców, wymogu posiadania przez personel zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz części przepisów wprowadzających administracyjne kary pieniężne, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
  • obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów oraz również części przepisów w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wprowadzenie powyższych regulacji wynika przede wszystkim z konieczności wykonania przepisów Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi Komisji do ww. rozporządzeń, jak również wdrożenia art. 6 ust. 3 dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG.

Źródło: Ministerstwo Środowiska