font_preload
PL / EN
Alert 13 września, 2018 godz. 12:00   
REDAKCJA

MAEA: Nowe inwestycje niezbędne do utrzymania wzrostu energetyki jądrowej

atom energetyka jądrowa

Zgodnie z prognozą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do utrzymania „kluczowej roli” energii jądrowej w zwalczaniu zmian klimatycznych w nadchodzących dziesięcioleciach niezbędne będzie włączanie do sieci nowych reaktorów energetycznych.

MAEA wydała ostatnio 38 edycję corocznej publikacji Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the period up to 2050. Powstała ona w oparciu o rzeczywiste dane statystyczne z systemu Power Reactor Information System (PRIS) administrowanego przez Agencję oraz informacji dostarczonych przez United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Publikacja zawiera dane, które są oparte na krajowych prognozach dostarczonych przez poszczególne kraje do OECD Nuclear Energy Agency (NEA) oraz analizach przeprowadzonych przez inne organizacje międzynarodowe, z uwzględnieniem wydawanych zgód na budowę reaktorów, planowanych wyłączeń oraz istniejących projektów budowlanych. W oparciu o zgromadzone dane tworzone są dwa scenariusze: wolniejszego rozwoju (low case scenario), opisany jako „konserwatywny ale wiarygodny”, który zakłada, że obecne tendencje na rynku, w technologii i zasobach nadal będą się utrzymywać z niewielkimi zmianami w polityce energetycznej oraz scenariusz szybkiego rozwoju (high case scenario), który zakłada wzrost gospodarczy i zwiększenie popytu na energię elektryczną.

Na koniec 2017 roku czynnych było 448 energetycznych reaktorów jądrowych na świecie, o sumarycznej mocy 392 GWe. Wyprodukowały one w ubiegłym roku 2 503 TWh energii elektrycznej, co stanowiło około 10 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej.

W raporcie MAEA stwierdza się, że „w krótkim okresie będzie się utrzymywał wpływ niskich cen gazu ziemnego i subsydiowania odnawialnych źródeł energii na ceny energii elektrycznej, co będzie nadal wpływać na perspektywy wzrostu energetyki jądrowej w niektórych regionach świata”. „W najbliższym czasie, trwająca niepewność finansowa i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w niektórych regionach będą stanowić wyzwanie dla kapitałochłonnych projektów, takich jak energetyka jądrowa”.

W scenariuszu wysokiego wzrostu przewiduje się, że moc elektrowni jądrowych osiągnie 511 GWe do 2030 r. i 748 GWe do roku 2050. W stosunku do obecnych zdolności stanowi to wzrost odpowiednio o 30 proc. i 90 proc.. W scenariuszu niskiego wzrostu moc elektrowni jądrowych ma wynieść 352 GWe w 2030 roku i wzrosnąć do 356 GWe w roku 2050.

– Istnieje rosnąca niepewność w tych przewidywaniach ze względu na znaczną liczbę reaktorów zaplanowanych do wyłączenia w niektórych regionach około roku 2030 i w następnych latach – stwierdza raport MAEA. -Znaczna liczba nowych reaktorów byłaby konieczna do skompensowania wyłączeń, spowodowanych starzeniem się floty i trudnościami ekonomicznymi – dodano w opracowaniu.
W scenariuszu powolnego wzrostu MAEA przewiduje, że około 139 MWe zdolności generacji zostanie wyłączone w 2030 r., przy jednoczesnym przyroście 99 GWe nowych zdolności. W latach 2030 – 2050 dalsze 186 GWe będzie wyłączone i 190 GWe dodane. W scenariuszu szybkiego rozwoju, który zakłada, że kilka starszych reaktorów otrzyma zgodę na przedłużenie pracy, tylko 55 GWe zdolności zostanie wycofane w 2030 r. i dalszych 207 GWe w roku 2050. W takim przypadku 175 GWe nowych zdolności jądrowych zostanie dodawany do 2030 roku i około 443 GWe przed rokiem 2050.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych będzie rosnąć w okresie do 2050 r. W scenariuszu szybkiego rozwoju produkcja wzrośnie do 3 969 TWh w 2030 r. i 6 028 TWh w roku 2050. W przypadku powolnego rozwoju produkcja wzrośnie do 2 732 TWh w 2030 r. i 2 869 TWh w roku 2050. Udział energii jądrowej w całkowitej produkcji energii elektrycznej w przypadku szybkiego rozwoju zwiększy się do 11,5 proc. w 2030 r. i do 11,7 proc. w 2050 r. W przypadku powolnego wzrostu spadnie on z 10,3 proc. w 2017 r. do 7,9 proc. w 2030 r. i 5,6 proc. w 2050 r.

MAEA stwierdza, że zainteresowanie energią jądrową „pozostaje silne w krajach rozwijających się”, szczególnie w Azji. Sugeruje również, że zobowiązania przyjęte przez kraje podczas 21 sesji Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 21) mogą również przynieść pozytywny wpływ na rozwój energetyki jądrowej w przyszłości.

– Najnowsze prognozy Agencji pokazują, że energia jądrowa będzie w dalszym ciągu odgrywać kluczową rolę na świecie w produkcji czystej (niskoemisyjnej) energii. Jednak trend spadkowy w naszych scenariuszach powolnego rozwoju dla mocy zainstalowanej do 2050 r. sugeruje, że, bez znacznego postępu w wykorzystaniu pełnego potencjału energii jądrowej, kraje na świcie będą miały trudności w zapewnieniu wystarczającej ilość energii do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i do łagodzenia zmian klimatu – stwierdził w wystąpieniu podczas Rady Gubernatorów w dniu 10 września, Dyrektor Generalny MAEA Yukiya Aman.

Przemysł jądrowy ustanowił program Harmony, który zakłada 25 proc. udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej do roku 2050. Będzie to wymagać potrojenia zdolności produkcyjnych w energetyce jądrowej w stosunku do obecnego poziomu i budowy 1000 GWe nowych mocy jądrowych. World Nuclear Association zidentyfikowało trzy obszary, w których należy podjąć działania, zmierzające do osiągnięcia tego celu: wyrównanie szans i równe traktowanie wszystkich uczestników rynku energii, harmonizacja procesów regulacyjnych a także stworzenie efektywnego paradygmatu bezpieczeństwa, w którym korzyści zdrowotne, środowiskowe i bezpieczeństwo, wynikające z rozwoju energetyki jądrowej są lepiej rozumiane i bardziej doceniane.

World Nuclear News/CIRE.PL