Produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE wzrosła trzykrotnie

16 marca 2021, 15:30 Alert

Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, wolumen energii elektrycznej z mikroinstalacji wzrosła trzykrotnie. Moc zainstalowana w mikroinstlacjach, głównie fotowoltaicznych wynosił na koniec 2020 roku 3 GW mocy. 

Prosumenci i fotowoltaika przejmują rynek mikroinstalacji

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że z przydomowych instalacji produkuje się energię na własny użytek, a nadwyżki wprowadzane są do sieci dystrybucyjnych. Najnowszy przygotowany przez Urząd Regulacji Energetyki Raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2020 roku. Z raportu wynika, że ponad trzykrotny (w stosunku do 2019 roku) wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji. Blisko 98,5 procent tej energii wyprodukowali prosumenci w instalacjach fotowoltaicznych.

– Dane prezentowane w naszym raporcie jednoznacznie wskazują, że generacja energii w zielonych mikroźródłach przyrasta w ogromnym tempie. Ich moc zainstalowana w przeciągu trzech lat wzrosła blisko dziesięciokrotnie – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE. – Wydaje się, że rola tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju może rosnąć, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, na którym pojawiają się nowe podmioty, jak chociażby obywatelskie społeczności energetyczne, prosumenci, a z czasem – gdy rozwiną się usługi elastyczności- także fleksumenci – podkreśla prezes URE.

Rys. 1. Przyrost mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach OZE w latach 2018-2020 (w MW).


Coraz więcej energii elektrycznej z mikroinstalacji

Łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych przez wytwórców w mikroinstalacjach w 2020 roku wyniosła 1,15 TWh. To ponad trzykrotnie więcej niż w 2019 roku. Dynamika wzrostu wolumenu energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich mikroinstalacjach w okresie 2019/2018 wyniosła około 122 procent natomiast w okresie 2020/2019 – już blisko 211 procent.

Rys.2. Ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnych przez wszystkie mikroinstalacje w latach 2018-2019

Najwięcej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych

W minionym roku energia elektryczna wytwarzana była w niemal 460 tysiącach mikroinstalacji, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła ponad 3 GW. Najwięcej pod względem liczby – bo prawie 459 tysięcy – było mikroinstalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (PV). Dla porównania, pozostałych mikroinstalacji wykorzystujących inne źródła odnawialne było tylko 493.

Rys.3. Mikroinstalacje OZE w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii (stan na koniec 2020 roku).

98,5 procent mikroinstalacji to prosumenci

Prosumenci eksploatowali 452 tys. z 459 tys. wszystkich mikroinstalacji, wprowadzając do sieci dystrybucyjnych nieco ponad 1,1 TWh energii elektrycznej. Warto zauważyć, że na koniec 2019 roku w naszym kraju było ok. 149 tysięcy prosumentów, podczas gdy na koniec 2018 roku – 51 tysięcy.

Rys. 4. Przyrost liczby mikroinstalacji prosumenckich w latach 2018 – 2020 (w tys.)

W 2020 roku nastąpił także wzrost o 17 punktów procentowych udziału ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów w łącznej ilości energii oddanej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. Udział ten w kolejnych latach rósł, od niemal 78 procent w roku 2018 osiągając ponad 95 procent na koniec 2020 roku.

Rys.5. Udział ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD przez prosumentów w łącznej ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach.

Podobnie jak w 2019 roku największa część mikroinstalacji prosumenckich została przyłączona do sieci PGE Dystrybucja (około 154 tys.) i Tauron Dystrybucja (około 142 tys.). Do sieci tych dwu operatorów przyłączono 2/3 wszystkich mikroinstalacji prosumenckich. Trzecie miejsce pod względem liczby przyłączonych prosumentów przypadło Enerdze – Operator (niemal 87 tys. mikroinstalacji).

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki