Ministerstwo Energii porządkuje rynek paliw ciekłych

16 grudnia 2016, 18:15 Alert
lpg

Ministerstwo Energii informuje, że 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2039) wydane na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2039/1

Jednocześnie Ministerstwo Energii zwraca uwagę, że z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia rozpoczął bieg miesięczny termin wskazany w przepisach przejściowych art. 16, art. 16a, art. 17 oraz art. 19 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1165 i 1986) na złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przez:

  • przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia;
  • podmioty prowadzące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, które w związku z wejściem w życie tej ustawy są obowiązane do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji (w tym podmioty, które zostały objęte obowiązkiem uzyskania koncesji w związku ze zmianą definicji paliw ciekłych, zmianą definicji wytwarzania paliw ciekłych, podmioty prowadzące działalność w zakresie przeładunku paliw oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu benzyną lotniczą, jeżeli roczna wartość tego obrotu nie przekraczała równowartości 1.000.000 euro);
  • podmioty przywożące paliwa ciekłe.

odpowiednio – wniosku o zmianę posiadanej koncesji, wniosku o udzielenie lub zmianę posiadanej koncesji lub kompletnego wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących.

Złożenie wniosku w terminie umożliwia prowadzenie działalności we wskazanym wyżej zakresie na dotychczasowych zasadach do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku przez Prezesa URE (art. 41 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1165 i 1986)).

W przypadku niezłożenia stosownego wniosku posiadana koncesja wygasa, a kontynuacja działalności (przez podmioty posiadające wcześniej koncesję, lub podmioty, które wcześniej nie musiały posiadać koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących) traktowana jest jako działalność bez wymaganej koncesji lub z naruszeniem warunków koncesji albo jako działalność bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących i może skutkować odpowiedzialnością karną.

Ministerstwo Energii